NEWS

[SQLSERVER] Update Table With Inner Join sql

[SQLSERVER] Update Table With Inner Join sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8392 08:40:12, 07/09/2018DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh Update với Inner Join trong câu lệnh truy vấn SQL SERVER.

Các bạn có thể xem ví dụ bên dưới:

USE [test]
GO
SELECT CustomerID, Name, OrderAmount
FROM   dbo.Customers
GO
SELECT OrderID, CustomerID, Amount
FROM   dbo.Orders
GO

Kết quả dữ liệu của hai table bên dưới:

CustomerID    Name          OrderAmount

3             Curtis        NULL

4             Lanna         NULL

5             Marlin        NULL

6             Henry         NULL

 

 

OrderID       CustomerID    Amount

107           6             8745.00

123           5             4582.00

643           3             5693.00

 

- Hai table trên các bạn thấy nó có chung cột Column CustomerID, và bảng trên column OrderAmount đang null không có giá trị.

Và công việc của chúng ta bây giờ là dựa vào cột CustomerID để update dữ liệu cột Amount tương ứng

* Các bạn sử dụng câu lệnh Update with Inner Join như sau:

UPDATE CUST

SET    CUST.OrderAmount = ORDR.Amount

FROM   dbo.Customers CUST

INNER JOIN dbo.Orders ORDR ON CUST.CustomerID = ORDR.CustomerID

GO

Kết quả khi thực hiện câu lệnh trên:

CustomerID    Name          OrderAmount

3             Curtis        5693.00

4             Lanna         NULL

5             Marlin        4582.00

6             Henry         8745.00

HAPPY CODING heart

Tags: inner join

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[SQLSERVER] Update Table With Inner Join sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8392 08:40:12, 07/09/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp