Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39160 07:40:03, 17/10/2015DATABASE   In bài viết

Mình làm một bài viết về danh sách các hàm hệ thống xử lý chuỗi trong SQL. Danh sách các hàm xử lý này mọi người có thể tìm trên MSDN hoặc trong phần System Functions trong mỗi database SQL.

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server

1. Hàm Ascii

-- 1. Ascii 
-- trả về mã ascii của ký tự 
select ascii('A') 
-- kết quả: 65  

2. Hàm Char 

-- 2. Char  
-- trả về ký tự của mã ASCII 
select char(65) 
-- kết quả: A 

3. Hàm charindex 

-- 3. charindex 
-- trả về vị trí xuất hiện của 1 chuỗi con trong 1 chuỗi bắt đầu từ 1 vị trí xác định 
select charindex('abc','cabcaaaa',2) 
-- giải thích: từ vị trí số 2 của chuỗi 'cabcaaaa' tức là từ ký tự 'a' trở đi tìm vị trí xuất hiện của chuỗi 'abc' 
-- kết quả là chuỗi 'abc' xuất hiện ở vị trí ký tự thứ 2 của chuỗi 'cabcaaaa' 

4. Hàm Left 

-- 4. left 
-- lấy ra n ký tự đầu tiên của chuỗi. 
select left('123456',3) 
-- ví dụ: lấy ra 3 ký tự đầu tiên của chuỗi '123456' 
-- kết quả: '123' 

5. Hàm Right 

-- 5. right 
-- lấy ra n ký tự cuối cùng của chuỗi 
-- ví dụ: lấy ra 3 ký tự cuối cùng của chuỗi '123456' 
select right('123456',3) 
-- kết quả: '456' 

6. Hàm Len 

-- 6. len() 
-- trả về số lượng ký tự hay độ dài của chuỗi 
select len('abcd') 
-- kết quả: 4 

7. Hàm Lower 

-- 7. lower 
-- viết thường tất cả các ký tự 
select lower('aaBBcCdGG') 
-- kết quả: aabbccdgg 

8. Hàm Upper 

-- 8. upper 
-- viết hoa tất cả các ký tự 
select upper('aaBBcCdGG') 
-- kết quả: AABBCCDGG  

9. Hàm LTrim 

-- 9. Ltrim 
-- Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở ĐẦU chuỗi. 
select Ltrim('   abc   ') 
-- kết quả: 'abc
'

10. Hàm RTrim 

-- 10. Rtrim 
-- Xóa tất cả các ký tự rỗng, khoảng trắng ở CUỐI chuỗi. 
select Rtrim('   abc   ') 
-- kết quả: '   abc'  

11. Hàm PatIndex 

-- 11. patindex 
-- trả về vị trí xuất hiện của 1 mẫu trong 1 chuỗi 
SELECT PATINDEX('%ensure%', 'please ensure the door is locked'); 
-- kết quả: 8 
-- note: sử dụng ký tự _ để thay thế cho 1 ký tự bất kỳ 
SELECT PATINDEX('%en_ure%', 'please ensure the door is locked'); 
-- kết quả vẫn là: 8 

12. Hàm Quote 

-- 12. quotename 
-- trích dẫn 
select quotename('hanh trang lap trinh dot com') 
-- kết quả: [hanh trang lap trinh dot com] 
-- có thể đổi ký tự trích dẫn khác như :ngoặc đơn ( hay dấu nháy ' 
select quotename('hanh trang lap trinh dot com',')') 
-- kết quả: (hanh trang lap trinh dot com) 

13. Hàm Replace 

-- 13. replace 
-- thay thế tất cả các chuỗi con nào đó trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi con khác 
select replace('hanh trang lap trinh dot com accom','com','net') 
-- Tất cả các từ 'com' trong chuỗi sẽ được thay bằng từ 'net' 
-- Kết quả: hanh trang lap trinh dot net acnet 

14. Hàm replicate 

-- 14. replicate 
-- nhân 1 chuỗi lên nhiều lần 
select replicate('acb',5) 
-- chuỗi 'acb' được lặp lại 5 lần. 
-- kết quả: acbacbacbacbacb 

15. Hàm Reverse 

-- 15. reverse 
-- quay ngược chuỗi lại 
select reverse('abcdef') 
-- kết quả: fedcba 

16. Hàm Space 

-- 16. space 
-- trả về 1 chuỗi gồm n ký tự khoảng trắng. 
select 'a' +space(54) +'b' 
-- kết quả: 'a                           b' 
-- ký tự a + 54 ký tự khoảng trắng + ký tự b 

17. Hàm Str 

-- 17. Str 
-- chuyển một số thành một chuỗi. Hàm này rắc rối, mình chưa biết ích lợi để làm gì nữa. 
select str(5.333333,20,2) 
-- giải thích: chuyển số 5.333333 thành chuỗi có độ dài là 20 ký tự, chỉ lấy 2 ký tự thập phân sau dấu '.' 
-- nếu số trên khi chuyển thành chuỗi mà chưa đủ 20 ký tự thì sẽ tự thêm các khoảng trắng vào phía trước sao cho đủ 20 ký tự. 
-- kết quả: '        5.33' 
 
-- nếu số lượng chữ số phần nguyên của số mà nhiều hơn độ dài chuỗi trả về thì sẽ trả về các giá trị là ký tự '*' 
select str(5555.333333,3,2) 
-- kết quả trả về là 3 ký tự '*' : '***' vì độ dài chuỗi trả về là 3 trong khi số lượng chữ số phần nguyên là 4. 

18. Hàm Stuff 

-- 18. stuff 
-- hàm này sẽ thay thế n ký tự bắt đầu từ 1 vị trí xác định bằng 1 chuỗi muốn thay vào 
SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn'); 
-- giải thích: từ vị trí 2 tức là ký tự 'b' lấy ra 3 ký tự -> 'bcd' và thay thế bằng 'ijklmn'  
-- kết quả: aijklmnef 

19. Hàm Substring 

-- 19. substring 
-- cắt ra 1 chuỗi nhỏ từ chuỗi ban đầu 
select substring('abcdefgh',2,5) 
-- giải thích: từ vị trí thứ 2 lấy ra 5 ký tự liên tiếp 
-- kết quả: bcdef 

20. Hàm Unicode 

-- 20. unicode 
-- trả về giá trị unicode của ký tự đầu tiên của chuỗi 
select unicode(N'Áac') 
-- kết quả: 193 

21. Hàm NChar 

-- 21. Nchar 
-- trả về ký tự unicode của mã unicode 
select Nchar( unicode(N'Áac')) 
select Nchar( 193) 
-- kết quả cả 2 câu truy vấn đề là : Á  

22. Hàm Soundex 

-- 22. soundex 
-- Soundex là một thuật toán ngữ âm để liệt kê các từ theo âm sắc, theo cách phát âm của tiếng Anh. Mục đích là mã hóa những từ có cùng cách phát âm qua những đặc trưng giống nhau, từ đó người ta có thể tìm được một từ nào đó dù có sai sót nhỏ trong chính tả từ đó 
select soundex('Brothers') 
-- kết quả là 1 chuỗi gồm 4 ký tự: B636. Ký tự đầu tiên của kết quả cũng chính là ký tự đầu tiên của chuỗi ban đầu 

23. Hàm Difference 

-- 23. difference 
-- hàm trả về số lượng ký tự giống nhau của 2 chuỗi sau khi đã mã hóa soundex. Giá trị kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 4 
select difference('Brothers','Brothers') 

Nguồn sưu tầm.

Tags: giáo trìnhstring

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39160 07:40:03, 17/10/2015DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp