NEWS

[DEVEXPRESS] Chia sẽ class GridviewHelper dùng để đánh số thự tự, thay đổi màu chữ, font chữ runtime và save, reset layout trên GridView

[DEVEXPRESS] Chia sẽ class GridviewHelper dùng để đánh số thự tự, thay đổi màu chữ, font chữ runtime và save, reset layout trên GridView
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3123 10:53:36, 25/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn Class GridviewHelper.cs. Class này bao gồm những chức năng cơ bản sau:

[DEVEXPRESS] Share class GridViewHelper Fomat Gridview and Save, Reset Layout C#

 1. Đánh số thứ tự trên Gridview
 2. Cài đặt font chữ cho từng cell 
 3. Cài đặt background color
 4. Cài đặt Fore Color
 5. Save layout 
 6. Reset Layout.

Khi các bạn tích hợp các Gridview Helper vào khi các bạn right click vào column trên gridview sẽ xuất hiện thêm menu:

Font chữ, Fore color, back color, reset and restore layout như hình bên dưới:

gridview_helper_demo

Sau khi thực hiện xong, các bạn nhớ bấm nút save layout để nó ghi ra file XML ở thư mục: Temp của window.

Nếu muốn quay lại trạng thái lúc ban đầu thì các bạn nhấn vào Reset Layout.

Sau khi thêm class GridView Helper vào muốn đánh số thứ tự và thêm popup menu như hình trên, các bạn chỉ đơn giản thêm 3, 4 dòng sau:

// Đánh số thứ tự
gridView1.CustomDrawRowIndicator += (s, e) => { GridViewHelper.GridView_CustomDrawRowIndicator(s, e, gridControl1, gridView1); };
// thêm menu vào gridview
gridView1.PopupMenuShowing += (s, e) => { GridViewHelper.AddFontAndColortoPopupMenuShowing(s, e, gridControl1, this.Name); };
this.Shown += (s, e) =>
{
  GridViewHelper.SaveAndRestoreLayout(gridControl1, this.Name);
};

Mỗi form nào, các bạn có sử dụng Gridview chỉ cần thêm vào 4 dòng này là xong.

Class GridViewHelper.cs

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.ColorPick.Picker;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Menu;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GridviewHelp
{
  class GridViewHelper
  {
    public static string TEMP_PATH = Path.GetTempPath() + Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name + "\\";
    public static void SaveAndRestoreLayout(GridControl gridControl, string FormName)
    {
      gridControl.ForceInitialize();
      var path_layout_default = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridControl.Name + "\\" + "default_layout.xml";
      var folder = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridControl.Name;
      if (!Directory.Exists(folder))
      {
        DirectoryInfo di = Directory.CreateDirectory(folder);
      }
      if (!File.Exists(path_layout_default))
      {
        gridControl.MainView.SaveLayoutToXml(path_layout_default, OptionsLayoutBase.FullLayout);
      }
      var path = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridControl.Name + "\\custom_layout.xml";
      if (File.Exists(path))
      {
        gridControl.ForceInitialize();
        gridControl.MainView.RestoreLayoutFromXml(path, OptionsLayoutBase.FullLayout);
      }
    }
    public static void GridView_CustomDrawRowIndicator(object sender, RowIndicatorCustomDrawEventArgs e, GridControl gridControl, GridView gridView)
    {
      if (!gridView.IsGroupRow(e.RowHandle)) //Nếu không phải là Group
      {
        if (e.Info.IsRowIndicator) //Nếu là dòng Indicator
        {
          if (e.RowHandle < 0)
          {
            e.Info.ImageIndex = 0;
            e.Info.DisplayText = string.Empty;
          }
          else
          {
            e.Info.ImageIndex = -1; //Không hiển thị hình
            e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString(); //Số thứ tự tăng dần
          }
          SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font); //Lấy kích thước của vùng hiển thị Text
          Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
          gridControl.BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView); })); //Tăng kích thước nếu Text vượt quá
        }
      }
      else
      {
        e.Info.ImageIndex = -1;
        e.Info.DisplayText = string.Format("[{0}]", (e.RowHandle * -1)); //Nhân -1 để đánh lại số thứ tự tăng dần
        SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font);
        Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
        gridControl.BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView); }));
      }
    }

    public static bool cal(Int32 _Width, GridView _View)
    {
      _View.IndicatorWidth = _View.IndicatorWidth < _Width ? _Width : _View.IndicatorWidth;
      return true;
    }

    public static Image createImage(Color color)
    {
      Bitmap flag = new Bitmap(16, 16);
      Graphics flagGraphics = Graphics.FromImage(flag);
      Pen blackPen = new Pen(Color.Black, 2);
      Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, 16, 16);
      flagGraphics.DrawRectangle(blackPen, rect);
      flagGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(color), 1, 1, 14, 14);
      return flag;
    }
    public static void AddFontAndColortoPopupMenuShowing(object sender, PopupMenuShowingEventArgs e, GridControl gridcontrol, string FormName)
    {
      //nếu sử dụng thì tích hợp save layout.     
      if (e.MenuType == GridMenuType.Column)
      {
        GridViewColumnMenu menu = e.Menu as GridViewColumnMenu;
        //menu.Items.Clear();
        if (menu.Column != null)
        {
          // font chữ

          DXMenuCheckItem font = new DXMenuCheckItem("Fonts", true, Properties.Resources.font_icon, new EventHandler(OnFixedClick));
          font.Tag = new MenuInfo(menu.Column, FixedStyle.None);
          menu.Items.Add(font);

          // Màu nền
          DXSubMenuItem sItem = new DXSubMenuItem("Back Ground");
          sItem.ImageOptions.Image = Properties.Resources.backGround_icon;
          Color mauhong = ColorTranslator.FromHtml("#FFC2BE");
          Color mauxanh = ColorTranslator.FromHtml("#A8D5FF");
          Color xanhduong = ColorTranslator.FromHtml("#C1F49C");
          Color mauvang = ColorTranslator.FromHtml("#FEF7A5");
          Color mautim = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
          Color xanhlam = ColorTranslator.FromHtml("#8DE9DF");
          Color mautrang = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");
          Color mauden = ColorTranslator.FromHtml("#000000");

          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color White", menu.Column, FixedStyle.None, mautrang));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Black", menu.Column, FixedStyle.None, mauden));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Pink", menu.Column, FixedStyle.None, mauhong));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Blue", menu.Column, FixedStyle.None, mauxanh));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Green", menu.Column, FixedStyle.None, xanhduong));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Yellow", menu.Column, FixedStyle.None, mauvang));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Purple", menu.Column, FixedStyle.None, mautim));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, xanhlam));

          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Customize...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
          menu.Items.Add(sItem);

          // màu chữ
          var mauchu = new DXSubMenuItem("Fore Color");
          mauchu.ImageOptions.Image = Properties.Resources.foreColor_icon;
          Color Red = Color.Red;
          Color pink = ColorTranslator.FromHtml("#E91E63");
          Color purple = ColorTranslator.FromHtml("#9C27B0");
          Color DeepPurple = ColorTranslator.FromHtml("#673AB7");
          Color Indigo = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
          Color blue = ColorTranslator.FromHtml("#3F51B5");
          Color cyan = ColorTranslator.FromHtml("#00BCD4");
          Color Teal = ColorTranslator.FromHtml("#009688");
          Color green = ColorTranslator.FromHtml("#4CAF50");
          Color Lime = ColorTranslator.FromHtml("#CDDC39");
          Color Amber = ColorTranslator.FromHtml("#FFC107");
          Color Orange = ColorTranslator.FromHtml("#FF9800");
          Color depOrange = ColorTranslator.FromHtml("#FF5722");
          Color brown = ColorTranslator.FromHtml("#795548");
          Color grey = ColorTranslator.FromHtml("#9E9E9E");
          Color BlueGrey = ColorTranslator.FromHtml("#607D8B");
          Color Black = ColorTranslator.FromHtml("#000000");
          Color White = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");

          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Black", menu.Column, FixedStyle.None, Black));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("White", menu.Column, FixedStyle.None, White));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Pink", menu.Column, FixedStyle.None, pink));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Purple", menu.Column, FixedStyle.None, purple));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Purple", menu.Column, FixedStyle.None, DeepPurple));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Indigo", menu.Column, FixedStyle.None, Indigo));
          // mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Red", menu.Column, FixedStyle.None, Red));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue", menu.Column, FixedStyle.None, blue));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, cyan));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Teal", menu.Column, FixedStyle.None, Teal));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Green", menu.Column, FixedStyle.None, green));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Lime", menu.Column, FixedStyle.None, Lime));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Amber", menu.Column, FixedStyle.None, Amber));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Orange", menu.Column, FixedStyle.None, Orange));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Orange", menu.Column, FixedStyle.None, depOrange));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Brown", menu.Column, FixedStyle.None, brown));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Grey", menu.Column, FixedStyle.None, grey));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue Grey", menu.Column, FixedStyle.None, BlueGrey));

          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("ForeColor Customize...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
          menu.Items.Add(mauchu);

          DXMenuCheckItem save_layout = new DXMenuCheckItem("Save Layout", true);
          save_layout.ImageOptions.Image = Properties.Resources.save_icon;
          save_layout.CheckedChanged += (ss, ee) => {
            var path = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridcontrol.Name + "\\custom_layout.xml";
            gridcontrol.MainView.SaveLayoutToXml(path, OptionsLayoutBase.FullLayout);
            //FrmMain.Instance.ShowMessageInfo("Đã lưu cấu hình layout.");
          };
          DXMenuCheckItem reset_layout = new DXMenuCheckItem("Reset Layout", true);
          reset_layout.CheckedChanged += (ss, ee) =>
          {
            var path = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridcontrol.Name + "\\default_layout.xml";
            var path_custom = TEMP_PATH + "\\" + FormName + "\\" + gridcontrol.Name + "\\custom_layout.xml";
            if (File.Exists(path))
            {
              gridcontrol.MainView.RestoreLayoutFromXml(path, OptionsLayoutBase.FullLayout);
              //FrmMain.Instance.ShowMessageInfo("Reset layout thành công.");
            }

            if (File.Exists(path_custom))
            {
              File.Delete(path_custom);
            }

          };
          reset_layout.ImageOptions.Image = Properties.Resources.reset_icon;
          menu.Items.Add(save_layout);
          menu.Items.Add(reset_layout);
        }
      }
    }

    //Create a menu item 
    public static DXMenuCheckItem CreateCheckItem(string caption, GridColumn column, FixedStyle style, Color color)
    {
      Image image = createImage(color);
      DXMenuCheckItem item = new DXMenuCheckItem(caption, column.Fixed == style, image, new EventHandler(OnFixedClick));
      item.Tag = new MenuInfo(column, style);
      return item;
    }

    //Menu item click handler 
    public static void OnFixedClick(object sender, EventArgs e)
    {
      DXMenuItem item = sender as DXMenuItem;
      MenuInfo info = item.Tag as MenuInfo;
      if (info == null) return;

      if (item.Caption.Substring(0, 3) == "Col")
      {
        if (item.Caption == "Color Customize...")
        {
          ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
          FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
          frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
          frm.TopMost = true;
          if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == DialogResult.OK)
          {
            info.Column.AppearanceCell.BackColor = frm.SelectedColor;
          }

        }
        else
        {
          info.Column.AppearanceCell.BackColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
        }
      }
      else if (item.Caption.Substring(0, 4) == "Font")
      {
        FontDialog fontDialog = new FontDialog();
        fontDialog.ShowDialog();
        info.Column.AppearanceCell.Font = fontDialog.Font;
      }
      else
      {
        if (item.Caption == "ForeColor Customize...")
        {
          ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
          FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
          frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
          frm.TopMost = true;
          if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
          {
            info.Column.AppearanceCell.ForeColor = frm.SelectedColor;
          }

        }
        else
        {
          info.Column.AppearanceCell.ForeColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
        }
      }


    }
    class MenuInfo
    {
      public MenuInfo(GridColumn column, FixedStyle style)
      {
        this.Column = column;
        this.Style = style;
      }
      public FixedStyle Style;
      public GridColumn Column;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: save layout gridview c#set forecolor gridview c#background gridview c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Chia sẽ class GridviewHelper dùng để đánh số thự tự, thay đổi màu chữ, font chữ runtime và save, reset layout trên GridView
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3123 10:53:36, 25/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.