[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi tên Field Column, Fix left right Column Runtime in Gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi tên Field Column, Fix left right Column Runtime in Gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4272 11:21:43, 11/05/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn một số tính năng thêm trong class GridView Helper của Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] Change caption field name column, fixed left right, align text... Gridview Runtime

Trong bài viết trước, mình đã có tích hợp chức năng thêm màu chữ, font và background cho Gridview khi chạy runtime, và người dùng có thể Save layout lại.

Bài viết này, mình tiếp tục tích hợp thêm những chức năng sau, cần thiết cho Gridview, để người dùng có thể tùy chọn customize một cách dễ dàng.

Các tính năng mới GridView Helper:

 1. Thay đổi tiêu đề column 
 2. Fixed column Left, Right và UnFixed.
 3. Canh lề cho Header và Cell: Align Left, Right, Center.

Những chức năng trên giúp người dùng, tùy chọn một cách dễ dàng:

rename_caption

Hình ảnh dưới đây sẽ cho thấy người dùng dễ dàng thay đổi Caption của Column:

rename_caption_gridview

Source code class Gridview Helper.cs:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.ColorPick.Picker;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Menu;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GridviewHelp
{
  class GridViewHelper
  {
    public static string TEMP_PATH = Path.GetTempPath() + Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name + "\";
    public static void SaveAndRestoreLayout(GridControl gridControl, string FormName)
    {
      gridControl.ForceInitialize();
      var path_layout_default = TEMP_PATH + "\" + FormName + "\" + gridControl.Name + "\" + "default_layout.xml";
      var folder = TEMP_PATH + "\" + FormName + "\" + gridControl.Name;
      if (!Directory.Exists(folder))
      {
        DirectoryInfo di = Directory.CreateDirectory(folder);
  }
  //if (!File.Exists(path_layout_default))
  //{
  gridControl.MainView.SaveLayoutToXml(path_layout_default, OptionsLayoutBase.FullLayout);
      //}
      var path = TEMP_PATH + "\" + FormName + "\" + gridControl.Name + "\custom_layout.xml";
      if (File.Exists(path))
      {
        gridControl.ForceInitialize();
        gridControl.MainView.RestoreLayoutFromXml(path, OptionsLayoutBase.FullLayout);
      }
    }
    public static void GridView_CustomDrawRowIndicator(object sender, RowIndicatorCustomDrawEventArgs e, GridControl gridControl, GridView gridView)
{
  if (!gridView.IsGroupRow(e.RowHandle)) //Nếu không phải là Group
  {
    if (e.Info.IsRowIndicator) //Nếu là dòng Indicator
    {
      if (e.RowHandle < 0)
      {
        e.Info.ImageIndex = 0;
        e.Info.DisplayText = string.Empty;
      }
      else
      {
        e.Info.ImageIndex = -1; //Không hiển thị hình
        e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString(); //Số thứ tự tăng dần
      }
      SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font); //Lấy kích thước của vùng hiển thị Text
      Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
      gridControl.BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView); })); //Tăng kích thước nếu Text vượt quá
    }
  }
  else
  {
    e.Info.ImageIndex = -1;
    e.Info.DisplayText = string.Format("[{0}]", (e.RowHandle * -1)); //Nhân -1 để đánh lại số thứ tự tăng dần
    SizeF _Size = e.Graphics.MeasureString(e.Info.DisplayText, e.Appearance.Font);
    Int32 _Width = Convert.ToInt32(_Size.Width) + 20;
    gridControl.BeginInvoke(new MethodInvoker(delegate { cal(_Width, gridView); }));
  }
}

public static bool cal(Int32 _Width, GridView _View)
{
  _View.IndicatorWidth = _View.IndicatorWidth < _Width ? _Width : _View.IndicatorWidth;
  return true;
}

public static Image createImage(Color color)
{
  Bitmap flag = new Bitmap(16, 16);
  Graphics flagGraphics = Graphics.FromImage(flag);
  Pen blackPen = new Pen(Color.Black, 2);
  Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, 16, 16);
  flagGraphics.DrawRectangle(blackPen, rect);
  flagGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(color), 1, 1, 14, 14);
  return flag;
}
public static void AddFontAndColortoPopupMenuShowing(object sender, PopupMenuShowingEventArgs e, GridControl gridcontrol, string FormName)
{
  //nếu sử dụng thì tích hợp save layout.     
  if (e.MenuType == GridMenuType.Column)
  {
    GridViewColumnMenu menu = e.Menu as GridViewColumnMenu;
    //menu.Items.Clear();
    if (menu.Column != null)
    {//Fixed column
      var renameCap = new DXMenuCheckItem("Rename Caption");
      renameCap.Click += (ss, ee) =>
      {
        var caption = menu.Column.Caption;
        FrmRenameCaption frm = new FrmRenameCaption(caption);

        if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          menu.Column.Caption = frm.Caption;
        }
      };

      menu.Items.Add(renameCap);

      var fixLeft = new DXMenuCheckItem("Fixed Left");
      fixLeft.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[5];
      menu.Items.Add(fixLeft);
      fixLeft.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.Fixed = FixedStyle.Left;
      };

      var fixRight = new DXMenuCheckItem("Fixed Right");
      fixRight.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[6];
      menu.Items.Add(fixRight);
      fixRight.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.Fixed = FixedStyle.Right;
      };

      var unFix = new DXMenuCheckItem("Clear Fixed");
      //unFix.ImageOptions.Image = FrmMain.Instance.imageCollectionSmall.Images[7];
      unFix.Enabled = menu.Column.Fixed != FixedStyle.None;
      menu.Items.Add(unFix);
      unFix.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.Fixed = FixedStyle.None;
      };
      // font chữ

      DXMenuCheckItem font = new DXMenuCheckItem("Fonts", true, Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[0], new EventHandler(OnFixedClick));
      font.Tag = new MenuInfo(menu.Column, FixedStyle.None);
      menu.Items.Add(font);

      //Align Header
      var appearanceHeader = new DXSubMenuItem("Align Header");
      var leftHeader = new DXMenuCheckItem("Left"); leftHeader.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[8];
      var centerHeader = new DXMenuCheckItem("Center"); centerHeader.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[9];
      var rightHeader = new DXMenuCheckItem("Right"); rightHeader.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[10];
      appearanceHeader.Items.Add(leftHeader);
      appearanceHeader.Items.Add(centerHeader);
      appearanceHeader.Items.Add(rightHeader);

      leftHeader.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Near;
      };
      centerHeader.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Center;
      };
      rightHeader.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Far;
      };
      menu.Items.Add(appearanceHeader);
      //Align Cell
      var appearanceCell = new DXSubMenuItem("Align Cell");
      var leftCell = new DXMenuCheckItem("Left"); leftCell.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[8];
      var centerCell = new DXMenuCheckItem("Center"); centerCell.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[9];
      var rightCell = new DXMenuCheckItem("Right"); rightCell.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[10];
      appearanceCell.Items.Add(leftCell);
      appearanceCell.Items.Add(centerCell);
      appearanceCell.Items.Add(rightCell);

      leftCell.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Near;
      };
      centerCell.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Center;
      };
      rightCell.Click += (ss, ee) =>
      {
        menu.Column.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = HorzAlignment.Far;
      };
      menu.Items.Add(appearanceCell);
      // Màu nền
      DXSubMenuItem sItem = new DXSubMenuItem("Back Ground");
      sItem.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[1];
      Color mauhong = ColorTranslator.FromHtml("#FFC2BE");
      Color mauxanh = ColorTranslator.FromHtml("#A8D5FF");
      Color xanhduong = ColorTranslator.FromHtml("#C1F49C");
      Color mauvang = ColorTranslator.FromHtml("#FEF7A5");
      Color mautim = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
      Color xanhlam = ColorTranslator.FromHtml("#8DE9DF");
      Color mautrang = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");
      Color mauden = ColorTranslator.FromHtml("#000000");

      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color White", menu.Column, FixedStyle.None, mautrang));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Black", menu.Column, FixedStyle.None, mauden));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Pink", menu.Column, FixedStyle.None, mauhong));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Blue", menu.Column, FixedStyle.None, mauxanh));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Green", menu.Column, FixedStyle.None, xanhduong));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Yellow", menu.Column, FixedStyle.None, mauvang));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Purple", menu.Column, FixedStyle.None, mautim));
      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, xanhlam));

      sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Customize...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
      menu.Items.Add(sItem);

      // màu chữ
      var mauchu = new DXSubMenuItem("Fore Color");
      mauchu.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[2];
      Color Red = Color.Red;
      Color pink = ColorTranslator.FromHtml("#E91E63");
      Color purple = ColorTranslator.FromHtml("#9C27B0");
      Color DeepPurple = ColorTranslator.FromHtml("#673AB7");
      Color Indigo = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
      Color blue = ColorTranslator.FromHtml("#3F51B5");
      Color cyan = ColorTranslator.FromHtml("#00BCD4");
      Color Teal = ColorTranslator.FromHtml("#009688");
      Color green = ColorTranslator.FromHtml("#4CAF50");
      Color Lime = ColorTranslator.FromHtml("#CDDC39");
      Color Amber = ColorTranslator.FromHtml("#FFC107");
      Color Orange = ColorTranslator.FromHtml("#FF9800");
      Color depOrange = ColorTranslator.FromHtml("#FF5722");
      Color brown = ColorTranslator.FromHtml("#795548");
      Color grey = ColorTranslator.FromHtml("#9E9E9E");
      Color BlueGrey = ColorTranslator.FromHtml("#607D8B");
      Color Black = ColorTranslator.FromHtml("#000000");
      Color White = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");

      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Black", menu.Column, FixedStyle.None, Black));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("White", menu.Column, FixedStyle.None, White));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Pink", menu.Column, FixedStyle.None, pink));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Purple", menu.Column, FixedStyle.None, purple));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Purple", menu.Column, FixedStyle.None, DeepPurple));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Indigo", menu.Column, FixedStyle.None, Indigo));
      // mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Red", menu.Column, FixedStyle.None, Red));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue", menu.Column, FixedStyle.None, blue));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, cyan));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Teal", menu.Column, FixedStyle.None, Teal));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Green", menu.Column, FixedStyle.None, green));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Lime", menu.Column, FixedStyle.None, Lime));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Amber", menu.Column, FixedStyle.None, Amber));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Orange", menu.Column, FixedStyle.None, Orange));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Orange", menu.Column, FixedStyle.None, depOrange));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Brown", menu.Column, FixedStyle.None, brown));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Grey", menu.Column, FixedStyle.None, grey));
      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue Grey", menu.Column, FixedStyle.None, BlueGrey));

      mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("ForeColor Customize...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
      menu.Items.Add(mauchu);

      var path = TEMP_PATH + "\" + FormName + "\" + gridcontrol.Name + "\default_layout.xml";
      var path_custom = TEMP_PATH + "\" + FormName + "\" + gridcontrol.Name + "\custom_layout.xml";
      DXMenuCheckItem save_layout = new DXMenuCheckItem("Save Layout", true);
      save_layout.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[3];
      save_layout.CheckedChanged += (ss, ee) =>
      {
        //var path = Mdl_Share.TEMP_PATH + Mdl_Share.CURRENT_USER.User.username + "\" + FormName + "\" + gridcontrol.Name + "\custom_layout.xml";
        gridcontrol.MainView.SaveLayoutToXml(path_custom, OptionsLayoutBase.FullLayout);
        //FrmMain.Instance.ShowMessageInfo("Đã lưu cấu hình layout.");
      };

      DXMenuCheckItem reset_layout = new DXMenuCheckItem("Reset Layout", true);
      reset_layout.CheckedChanged += (ss, ee) =>
      {

        if (File.Exists(path))
        {
          gridcontrol.MainView.RestoreLayoutFromXml(path, OptionsLayoutBase.FullLayout);
          //FrmMain.Instance.ShowMessageInfo("Reset layout thành công.");
        }

        if (File.Exists(path_custom))
        {
          File.Delete(path_custom);
        }

      };
      reset_layout.ImageOptions.Image = Form1.Instance.imageCollectionSmall.Images[4];
      menu.Items.Add(save_layout);
      menu.Items.Add(reset_layout);

      //DXMenuCheckItem delete_layout = new DXMenuCheckItem("Clear Layout");
      //reset_layout.CheckedChanged += (ss, ee) =>
      //{

      //  if (File.Exists(path))
      //  {
      //    File.Delete(path);
      //  }
      //  if (File.Exists(path_custom))
      //  {
      //    File.Delete(path_custom);
      //  }
      //  FrmMain.Instance.ShowMessageInfo("Reset layout thành công.");
      //  gridcontrol.MainView.l
      //};
      //menu.Items.Add(delete_layout);
    }
  }
}

//Create a menu item 
public static DXMenuCheckItem CreateCheckItem(string caption, GridColumn column, FixedStyle style, Color color)
{
  Image image = createImage(color);
  DXMenuCheckItem item = new DXMenuCheckItem(caption, column.Fixed == style, image, new EventHandler(OnFixedClick));
  item.Tag = new MenuInfo(column, style);
  return item;
}

//Menu item click handler 
public static void OnFixedClick(object sender, EventArgs e)
{
  DXMenuItem item = sender as DXMenuItem;
  MenuInfo info = item.Tag as MenuInfo;
  if (info == null) return;

  if (item.Caption.Substring(0, 3) == "Col")
  {
    if (item.Caption == "Color Customize...")
    {
      ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
      FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
      frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
      frm.TopMost = true;
      if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == DialogResult.OK)
      {
        info.Column.AppearanceCell.BackColor = frm.SelectedColor;
      }

    }
    else
    {
      info.Column.AppearanceCell.BackColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
    }
  }
  else if (item.Caption.Substring(0, 4) == "Font")
  {
    FontDialog fontDialog = new FontDialog();
    fontDialog.ShowDialog();
    info.Column.AppearanceCell.Font = fontDialog.Font;
  }
  else
  {
    if (item.Caption == "ForeColor Customize...")
    {
      ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
      FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
      frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
      frm.TopMost = true;
      if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        info.Column.AppearanceCell.ForeColor = frm.SelectedColor;
      }

    }
    else
    {
      info.Column.AppearanceCell.ForeColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
    }
  }


}
class MenuInfo
{
  public MenuInfo(GridColumn column, FixedStyle style)
  {
    this.Column = column;
    this.Style = style;
  }
  public FixedStyle Style;
  public GridColumn Column;
}

    //private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    //{
    //  gridView2.SaveLayoutToXml("data.xml", OptionsLayoutBase.FullLayout);
    //}
  }
}

Video demo ứng dụng:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: change caption column gridview c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi tên Field Column, Fix left right Column Runtime in Gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4272 11:21:43, 11/05/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.