NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Move up và Move down giữa các dòng trong gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Move up và Move down giữa các dòng trong gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11695 08:40:05, 20/09/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách di chuyển giữa các dòng trên gridview của Devexpress. Có thể di chuyển lên xuống hoặc drag and drop.

- Với công việc này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng sắp xếp dữ liệu trên gridview một cách dễ dàng.

Xem hình ảnh demo ứng dụng:

drag and drop gridview devexpress

Source code VB.NET

- Viết sự kiện cho nút Up

Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click
			Dim view As GridView = gridView1
			view.GridControl.Focus()
			Dim index As Integer = view.FocusedRowHandle
			If index <= 0 Then
				Return
			End If

			Dim row1 As DataRow = view.GetDataRow(index)
			Dim row2 As DataRow = view.GetDataRow(index - 1)
			Dim val1 As Object = row1(OrderFieldName)
			Dim val2 As Object = row2(OrderFieldName)
			row1(OrderFieldName) = val2
			row2(OrderFieldName) = val1

			view.FocusedRowHandle = index - 1
		End Sub

- Viết sự kiện cho nút Down

Private Sub button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click
			Dim view As GridView = gridView1
			view.GridControl.Focus()
			Dim index As Integer = view.FocusedRowHandle
			If index >= view.DataRowCount - 1 Then
				Return
			End If

			Dim row1 As DataRow = view.GetDataRow(index)
			Dim row2 As DataRow = view.GetDataRow(index + 1)
			Dim val1 As Object = row1(OrderFieldName)
			Dim val2 As Object = row2(OrderFieldName)
			row1(OrderFieldName) = val2
			row2(OrderFieldName) = val1

			view.FocusedRowHandle = index + 1
		End Sub

- Viết sự kiện cho nút form load

Private Sub FillDataSet()
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 1, "abstract", 1 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 2, "event", 2 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 3, "new", 3 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 4, "struct", 4 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 5, "as", 5 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 6, "explicit", 6 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 7, "null", 7 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 8, "switch", 8 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 9, "base", 9 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 10, "extern", 10 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 11, "object", 11 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 12, "this", 12 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 13, "bool", 13 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 14, "false", 14 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 15, "operator", 15 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 16, "throw", 16 })
			dataTable1.Rows.Add(New Object() { 17, "break", 17 })
			dataTable1.AcceptChanges()
		End Sub

		Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
			FillDataSet()
			gridControl1.DataSource = dataTable1
			gridView1.PopulateColumns()
			gridView1.Columns(OrderFieldName).SortOrder = DevExpress.Data.ColumnSortOrder.Ascending
			gridView1.OptionsCustomization.AllowSort = False
			gridView1.OptionsView.ShowGroupPanel = False
		End Sub

=> Chúc các bạn thành công.

DOWNLOAD SOURCE

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Move up và Move down giữa các dòng trong gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11695 08:40:05, 20/09/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.