NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HotTrackRow Helper trên Gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HotTrackRow Helper trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1935 13:20:58, 16/06/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bật HotTrackRow trên GridView Của Devexpress C#, Winform.

[DEVEXPRESS] Enable HotTrackRow in GridView

Vậy Hot Track Row là gì?

Khi các bạn di chuyển vào từng dòng Row trên GridView thì nó sẽ format backgound cho bạn dễ nhìn là mình đang Focus vào dòng dữ liệu nào trên lưới.

Từ phiên bản Devexpress 20.1 trở lên, DevExpress đã tích hợp thêm cho chúng ta thuộc tính Enable HotTrackRow.

Giao diện demo sử dụng HottrackRow trên GridView:

hottrack_row_gridview

Nếu bạn nào đang sử dụng, phiên bản 20.1 trở lên, các bạn chỉ cần Enable chức năng lên như hình bên dưới.

Từ GridView => Chọn RunDesigner

enable_hottrackrow_gridview

Tuy nhiên, nếu bạn nào sử dụng Devexpress phiên bản dưới 20.1 các  bạn có thể sử dụng class HotTrackHelper.cs ở dưới đây.

Để hiển thị Hot track khi chúng ta focus trên lưới.

Class HotTrackHelper.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using DevExpress.XtraEditors;
using System.Drawing;

namespace HotTrackGridView
{
  class HotTrackHelper
  {
    GridView _view;
    int hotRow = GridControl.InvalidRowHandle;

    public HotTrackHelper(GridView view)
    {
      Attach(view);
    }
    void Attach(GridView view)
    {
      _view = view;
      _view.CustomDrawCell += new RowCellCustomDrawEventHandler(_view_CustomDrawCell);
      _view.MouseMove += new MouseEventHandler(_view_MouseMove);
    }

    void _view_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      GridHitInfo hi = _view.CalcHitInfo(e.Location);
      {
        if (hotRow != hi.RowHandle)
        {
          _view.RefreshRow(hotRow);
          hotRow = hi.RowHandle;
          _view.RefreshRow(hotRow);
        }
      }

    }

    void _view_CustomDrawCell(object sender, RowCellCustomDrawEventArgs e)
    {
      if (hotRow != e.RowHandle && e.RowHandle != _view.FocusedRowHandle) return;
      GridCellInfo CellInfo = e.Cell as GridCellInfo;

      SimpleButton button = new SimpleButton();
      _view.GridControl.FindForm().Controls.Add(button);
      button.Bounds = CellInfo.RowInfo.Bounds;

      Bitmap bm = new Bitmap(button.Width, button.Height);
      button.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, bm.Width, bm.Height));
      Rectangle rec = Rectangle.Intersect(CellInfo.RowInfo.Bounds, CellInfo.CellValueRect);
      rec.Offset(-CellInfo.RowInfo.Bounds.X, -CellInfo.RowInfo.Bounds.Y);
      e.Cache.Paint.DrawImage(e.Cache.Graphics, bm, CellInfo.Bounds);      
      _view.GridControl.FindForm().Controls.Remove(button);
    }
    void Detach(GridView view)
    {
      _view = null;
    }
  }
}

Và khi sử dụng chúng ta chỉ cần gọi vào như ở code FrmMain.cs dưới đây:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Skins;
using DevExpress.XtraEditors.Drawing;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.ViewInfo;
using DevExpress.Utils.Drawing;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;

namespace HotTrackGridView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      gridControl2.DataSource = CreateTable(10);
      HotTrackHelper helper = new HotTrackHelper(gridView2);
    }

    private static DataTable CreateTable(int RowCount)
    {
      DataTable tbl = new DataTable();
      tbl.Columns.Add("Name", typeof(string));
      tbl.Columns.Add("ID", typeof(int));
      tbl.Columns.Add("Number", typeof(int));
      tbl.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));
      for (int i = 0; i < RowCount; i++)
        tbl.Rows.Add(new object[] { String.Format("Name{0}", i), i, 3 - i, DateTime.Now.AddDays(i) });
      return tbl;
      
    }


   
   
  }
}

Kết quả chúng ta cũng sẽ được như hình bên dưới:

hottrack

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: hottrackrow gridview c#hottrackrow devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HotTrackRow Helper trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1935 13:20:58, 16/06/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.