NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng combobox image vào gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng combobox image vào gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15236 21:50:04, 16/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng combobox image trong grid view của Devexpress.

Sử dụng, combobox image trong grid view, giúp cho người dùng nhìn trực quan hơn.

Các bạn có thể xem demo ở hình bên dưới:

combox image gridview devexpress

Đầu tiên, các bạn thiết kế form như hình bên dưới:

- Gồm 1 gridcontrol 

- Và 1 check box

gridview combobox

Đầu tiên, chúng ta import thư viện vào

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.Windows.Forms
Imports System.IO
Imports DevExpress.XtraGrid.Columns
Imports DevExpress.XtraEditors
Imports DevExpress.XtraEditors.Controls
Imports DevExpress.XtraEditors.Repository
Imports DevExpress.Utils.Controls

Viết sự kiện cho form load

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dt As DataTable
    dt = LayDulieu()
    Dim column As GridColumn
    Dim column1 As GridColumn
    Dim column2 As GridColumn
    GridView1.PopulateColumns(dt)
    ' ImageComboBox
    Dim imageCombo As RepositoryItemImageComboBox = TryCast(GridControl1.RepositoryItems.Add("ImageComboBoxEdit"), RepositoryItemImageComboBox)

    Dim images As New DevExpress.Utils.ImageCollection()
    images.AddImage(Image.FromFile("ban.png"))
    images.AddImage(Image.FromFile("tu.png"))
    images.AddImage(Image.FromFile("ghe.png"))
    imageCombo.SmallImages = images
    For Each dr As DataRow In dt.Rows
      If dr("list") = "ban" Then
        imageCombo.Items.Add(New ImageComboBoxItem(dr("name"), dr("name"), 0))
      ElseIf dr("list") = "tu" Then
        imageCombo.Items.Add(New ImageComboBoxItem(dr("name"), dr("name"), 1))
      Else
        imageCombo.Items.Add(New ImageComboBoxItem(dr("name"), dr("name"), 2))
      End If
    Next
    'imageCombo.GlyphAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center
    column = GridView1.Columns("name")
    column1 = GridView1.Columns("id")
    column2 = GridView1.Columns("list")
    column.ColumnEdit = imageCombo
    column.Caption &= "Tên mặt hàng"
    column1.Caption &= "ID"
    column2.Caption &= "Loại hàng"
    column.ShowButtonMode = DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ShowButtonModeEnum.ShowOnlyInEditor
    GridView1.OptionsBehavior.Editable = CheckBox1.Checked
    GridControl1.DataSource = dt
  End Sub

- Tiếp theo, viết sự kiện khi click vào nút chỉnh sửa thì cho phép grid view chỉnh sửa được dữ liệu

Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
    GridView1.OptionsBehavior.Editable = CheckBox1.Checked
  End Sub

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

SOURCE CODE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng combobox image vào gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15236 21:50:04, 16/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.