NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Token Edit làm Attachment File trong Send Mail C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Token Edit làm Attachment File trong Send Mail C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7266 12:56:28, 24/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Token Edit trong Devexpress, dùng để làm Attachment file khi gởi email.

Nếu bạn nào đang viết chương trình ứng dụng gởi email, khi các bạn muốn đính kèm file và chọn nhiều file, thì nó sẽ hiển thị tất cả các file đang được chọn để tích hợp vào TextBox.

Thì Token Edit là công cụ hữu dụng cho các bạn.

Đây là hình mẫu giới thiệu sơ về Token Edit

token_edit_dev

Dưới đây, giao diện demo ứng dụng Attachment file trong Token Edit Devexpress C#:

token_attachment_file

Khi sử dụng các bạn có thể dễ dàng bỏ file đó ra khỏi lựa chọn bằng cách click vào nút ở Icon.

Các bạn có thể thay đổi hình này thành biểu tượng xóa, tùy theo nhu cầu của các bạn.

Source code Token Edit Devexpress C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TokenEditAttachmentFile
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      txt_dinhkem_file.CustomDrawTokenGlyph += tkeEmail_CustomDrawTokenGlyph;
      txt_dinhkem_file.BeforeShowPopupPanel += tkeEmail_BeforeShowPopupPanel;
    }
    void tkeEmail_CustomDrawTokenGlyph(object sender, TokenEditCustomDrawTokenGlyphEventArgs e)
    {
      var file_name = e.Value.ToString();
      //Image image = icEmail.Images[0];
      var image = Icon.ExtractAssociatedIcon(file_name).ToBitmap();
      if (image != null) e.Cache.Paint.DrawImage(e.Graphics, image, e.GlyphBounds, new Rectangle(Point.Empty, image.Size), true);
      e.Handled = true;
    }
    public readonly string[] SizeSuffixes =
         { "bytes", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB" };
    public string GetFileSizeFromFileNameURL(string filename)
    {
      FileInfo file_info = new FileInfo(filename);
      long value = file_info.Length;
      if (value < 0) { return "-"; }

      int i = 0;
      decimal dValue = (decimal)value;
      while (Math.Round(dValue / 1024) >= 1)
      {
        dValue /= 1024;
        i++;
      }

      return string.Format("{0:n1} {1}", dValue, SizeSuffixes[i]);
    }

    void tkeEmail_BeforeShowPopupPanel(object sender, TokenEditBeforeShowPopupPanelEventArgs e)
    {
      lblName.Text = e.Description;
      btn_open_file.Tag = e.Value.ToString();
      pic_extension_file.Image = Icon.ExtractAssociatedIcon(e.Value.ToString()).ToBitmap();

    }

    private void btn_filedinhkem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using(XtraOpenFileDialog xtraOpenFileDialog = new XtraOpenFileDialog())
      {
        xtraOpenFileDialog.Multiselect = true;
        xtraOpenFileDialog.RestoreDirectory = true;
        if(xtraOpenFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          txt_dinhkem_file.Properties.Tokens.Clear();
          var filenames = xtraOpenFileDialog.FileNames;
          
          foreach(var item in filenames)
          {
            string filename = Path.GetFileName(item);
            var token_item = new TokenEditToken(filename + $" [{GetFileSizeFromFileNameURL(item)}]", item);
            txt_dinhkem_file.Properties.Tokens.Add(token_item);
          }
          try
          {
            txt_dinhkem_file.EditValue = string.Join(",", filenames);
            txt_dinhkem_file.Properties.PopupPanel = flyEmail;
          }
          catch (Exception ex)
          {
            XtraMessageBox.Show(ex.Message + "", "Thông báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);  
          }
          
        }
      }
    }

    private void btn_open_file_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string file = btn_open_file.Tag as string;
      Process.Start(file);
    }
  }
}

Trong bài viết, mình sẽ tích hợp sẵn chức năng tính dung lượng file để hiển thị nhìn rất trực quan.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Token Edit làm Attachment File trong Send Mail C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7266 12:56:28, 24/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.