NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm số ngày trong tháng trong BandGridView C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm số ngày trong tháng trong BandGridView C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4494 08:45:05, 28/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ đến các bạn, các tạo số ngày động trong tháng trên BandGridView Devexpress C# Winform.

[C#] Dynamic create band Gridview Devexpress

Yêu cầu hiển thị ứng dụng điểm danh học sinh:

Nếu các bạn đang viết một ứng dụng điểm danh học sinh, và mong muốn của các bạn là báo cáo danh sách học sinh của một lớp điểm danh theo tháng.

Thì ở trường hợp này: các column nó không cố định, các bạn phải sinh tự động bằng code.

Vì các số ngày trong tháng nó sẽ khác nhau: có tháng 28, 29, 30, 31... ngày

Giờ mình sẽ demo ứng dụng, khi các bạn chọn tháng thì nó sẽ tự động tao số column ngày tương ứng trong tháng đó.

bandgridview

Full source code demo ứng dụng C#:

using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Views.BandedGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace DateOfMonthGridview
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
  public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("vi-VN");
    }

    public DataTable InitData(DateTime date)
    {
      var table = new DataTable();
      var listDateOfMonth = GetDates(date.Year, date.Month);
      table.Columns.Add("stt", typeof(int));
      table.Columns.Add("name", typeof(string));
      foreach (var item in listDateOfMonth)
      {
        table.Columns.Add("mycolumn_" + item.Day, typeof(string));        
      }
     
      table.Rows.Add(1, "Nguyễn Thảo", "P", "K", "P", "P", "P");
      table.Rows.Add(2, "Cái Trí Minh", "P", "K", "P", "P", "P");
      table.Rows.Add(3, "Võ sơn băng", "P", "K", "P", "P", "P");
      table.Rows.Add(4, "Hoàng thị thảo", "P", "K", "P", "P", "P");
      table.Rows.Add(5, "Nguyển Đình Tuyên", "P", "K", "P", "P", "P");
      table.Rows.Add(6, "Nguyển Thị Cẩm Tú", "P", "K", "P", "P", "P");
        
      

      return table;
    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      txt_date.Properties.Mask.EditMask = "Y";
      txt_date.Properties.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = true;
      txt_date.Properties.VistaCalendarViewStyle = DevExpress.XtraEditors.VistaCalendarViewStyle.YearView;
      txt_date.EditValue = DateTime.Now;
      txt_date.EditValueChanged += Txt_date_EditValueChanged;
      CreateBandGridViewDayOfMonth(bandedGridView1, DateTime.Now);
      gridControl1.DataSource = InitData(DateTime.Now);
     
    }

    private void Txt_date_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      var dateSelected = Convert.ToDateTime(txt_date.EditValue);
      bandedGridView1.Bands.RemoveAt(1);
      CreateBandGridViewDayOfMonth(bandedGridView1, dateSelected);
      gridControl1.DataSource = InitData(dateSelected);
    }

    public List<DateTime> GetDates(int year, int month)
    {
      return Enumerable.Range(1, DateTime.DaysInMonth(year, month))
               .Select(day => new DateTime(year, month, day))
               .ToList();
    }
    public string ConvertDayToVietnamese(string dateOfWeek)
    {
      var date = "T2";
      switch (dateOfWeek)
      {
        case "Monday":
          date = "T2";
          break;
        case "Tuesday":
          date = "T3";
          break;
        case "Wednesday":
          date = "T4";
          break;
        case "Thurday":
          date = "T5";
          break;
        case "Friday":
          date = "T6";
          break;
        case "Saturday":
          date = "T7";
          break;
        case "Sunday":
          date = "CN";
          break;
      }

      return date;
    }

    public void CreateBandGridViewDayOfMonth(BandedGridView bandedGridView, DateTime dateTime)
    {

      var gridBandParent = new GridBand();

      gridBandParent.AppearanceHeader.Font = new Font("Tahoma", 8.25F, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      gridBandParent.AppearanceHeader.Options.UseFont = true;
      gridBandParent.AppearanceHeader.Options.UseTextOptions = true;
      gridBandParent.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
      gridBandParent.Caption = $"Tháng {dateTime.Month.ToString("00")}/{dateTime.Year}";
      gridBandParent.Name = "gridBand_month";
      gridBandParent.VisibleIndex = 1;

      //List<GridBand> list_GridBands = new List<GridBand>();
      var listDateOfMonth = GetDates(dateTime.Year, dateTime.Month);
      foreach (var item in listDateOfMonth)
      {
        var gridBand = new GridBand();
        var gridColumn = new BandedGridColumn();
     
        gridBand.AppearanceHeader.Font = new Font("Tahoma", 8.25F, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
        gridBand.AppearanceHeader.Options.UseFont = true;
        gridBand.AppearanceHeader.Options.UseTextOptions = true;
        gridBand.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
        string dateVn = ConvertDayToVietnamese(item.DayOfWeek.ToString());
        gridBand.Caption = dateVn;
        gridBand.Name = "gridBand_" + item.Day;

            
        gridColumn.AppearanceCell.Options.UseTextOptions = true;
        gridColumn.AppearanceCell.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
        gridColumn.AppearanceHeader.Options.UseTextOptions = true;
        gridColumn.AppearanceHeader.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Center;
        gridColumn.Caption = item.Day.ToString();
        gridColumn.Name = "mycolumn_" + item.Day;
        gridColumn.FieldName = "mycolumn_" + item.Day;
        gridColumn.Visible = true;        
        gridColumn.Width = 36;

        if (item.DayOfWeek.ToString().ToLower().Equals("saturday"))
        {
          gridColumn.AppearanceHeader.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#E3F2FD");
          gridBand.AppearanceHeader.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#E3F2FD");
        }
        else if (item.DayOfWeek.ToString().ToLower().Equals("sunday"))
        {
          gridColumn.AppearanceHeader.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#FFEBEE");
          gridBand.AppearanceHeader.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#FFEBEE");
        }
        bandedGridView.Columns.Add(gridColumn);
        gridBandParent.Children.Add(gridBand);
        gridBandParent.Columns.Add(gridColumn);
        gridBand.Columns.Add(gridColumn);
      }

      bandedGridView.Bands.Add(gridBandParent);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: bandgridview devexpressbandgridview c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm số ngày trong tháng trong BandGridView C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4494 08:45:05, 28/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.