NEWS

Hướng dẫn Thêm Xoá Sửa trực tiếp trên Gridview của Devexpress sử dụng DataAdapter cập nhật xuống database

Hướng dẫn Thêm Xoá Sửa trực tiếp trên Gridview của Devexpress sử dụng DataAdapter cập nhật xuống database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 28817 23:42:36, 25/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn, cách thêm, xoá, sửa trực tiếp trên gridview của Devexpress, đồng thời tự động cập nhật dữ liệu xuống database.

Ứng dụng mình demo, sử dụng DataAdapter để tự động cập nhật dữ liệu dựa vào dataset trên gridview.

Khi dữ liệu trên Gridview của Devexpress thay đổi, thì dataset cũng thay đổi theo. 

Chúng ta, sẽ cập nhật dataset mới cập nhật dữ liệu đó xuống database.

Lưu ý: DataApdapter tự động cập nhật xuống cơ sở dữ liệu, Visual basic chỉ hỗ trợ một table, không hỗ trợ nhiều bảng table cùng 1 lúc (join database)

Giao diện chương trình:

add edit delete gridview devexpress

Chương trình mình sẽ tạo, thêm button thêm và xoá vào gridview, nếu các bạn nào chưa biết cách thực hiện, có thể tham khảo bài viết:

Thêm button vào Gridview devexpress Của anh Tona: https://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/Them-Button-vao-GridControl-DevExpress/66f02903edd2a656.html

Source chương trình:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports System.Data.SqlClient
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Base
Imports DevExpress.XtraGrid
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid

Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim con As New SqlConnection
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=sinhvien;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Dim ds As DataSet
  Dim da As SqlDataAdapter
  Public Function LayDulieu() As DataSet
    Taoketnoi()
    da = New SqlDataAdapter("Select * from tbl_sinhvien", con)
    Dim commandBuilder As New SqlCommandBuilder(da)
    ds = New DataSet()
    da.Fill(ds, "tbl_sinhvien")
    Return ds
  End Function

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    GridControl1.DataSource = LayDulieu.Tables("tbl_sinhvien")
    GridControl1.ForceInitialize()
  End Sub
  Private Sub RepositoryItemButtonEdit1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles RepositoryItemButtonEdit1.Click
    GridView1.DeleteSelectedRows()
    da.Update(ds.Tables("tbl_sinhvien"))
    ds.AcceptChanges()
  End Sub
  Private Sub GridControl1_ProcessGridKey(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles GridControl1.ProcessGridKey
    Dim grid = TryCast(sender, GridControl)
    Dim view = TryCast(grid.FocusedView, GridView)
    If e.KeyData = Keys.Delete Then
      view.DeleteSelectedRows()
      e.Handled = True
      da.Update(ds.Tables("tbl_sinhvien"))
      ds.AcceptChanges()
    End If
  End Sub
  Private Sub RepositoryItemButtonEdit2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles RepositoryItemButtonEdit2.Click
    GridView1.AddNewRow()
    GridView1.OptionsNavigation.AutoFocusNewRow = True
  End Sub
  Private Sub GridView1_RowUpdated(sender As Object, e As RowObjectEventArgs) Handles GridView1.RowUpdated
    If ds.HasChanges Then
      da.Update(ds.Tables("tbl_sinhvien"))
      ds.AcceptChanges()
    End If
  End Sub
End Class

VIDEO DEMO ỨNG DỤNG

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn Thêm Xoá Sửa trực tiếp trên Gridview của Devexpress sử dụng DataAdapter cập nhật xuống database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 28817 23:42:36, 25/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.