NEWS

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn customize XtraMessagebox

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn customize XtraMessagebox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5539 12:29:46, 03/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách custom XtraMessageBox của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Customize XtraMessageBox C# Winform

xtramessagebox

Trong lập trình ứng dụng, MessageBox thông báo cho người dùng hầu như được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng.

Nếu trong Winform có MessageBox.Show().

=> Thì ở Devexpres cung cấp cho chúng ta một lớp XtraMessageBox rất mạnh mẽ.

Dưới đây là hình ảnh của một thông báo XtraMessageBox bình thường của Devexpress.

xtra_messagebox

Một XtraMessageBox có 4 phần chính: tiêu đề, nội dung, icon thông báo, và button chức năng.

Để hiển thị một XtraMessageBox chúng ta chỉ cần viết như sau:

XtraMessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông Báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Error");

và hộp thoại thông báo này sẽ trả về Dialog Result, nếu bạn muốn lấy kết quả dùng, bấm nút yes hay no, các bạn chỉ cần sử dụng như dưới đây:

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) {
  if (XtraMessageBox.Show("Do you want to quit the application?", "Confirmation", MessageBoxButtons.YesNo) != DialogResult.No) {
    e.Cancel = true;
  }
}

Tuy nhiên, mặc định thông báo của Devexpress là tiếng anh, và bây giờ chúng ta muốn hiển thị custom thông báo như hình dưới đây:

xtra_messagebox_devexpress

Cách bạn thấy ở hình XtraMessagebox trên:

 1. button yes => kết nối lại
 2. button no => thành chữ đóng

Và trong hình mình muốn khi hiển thị thông báo lên, nếu người dùng không có thao tác thì 5 giây nó tự động thông báo lại. (thời gian này bạn có thể tự cài đặt)

Và các Icon trong button thông báo, cũng thay đổi theo yêu cầu mong muốn của mình.

Để các bạn lấy hình icon, mình sử dụng sgvImageCollection, các bạn add thêm các icon vào để sử dụng cho tiện.

sgv_image_collection

Full source code demo ứng dụng:

using DevExpress.XtraEditors;
using Main.Properties;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Main
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XtraMessageBoxArgs args = new XtraMessageBoxArgs();
      args.AutoCloseOptions.Delay = 5000;
      args.Caption = "Thông báo";
      var Cbitmap = Resources.error_404;
      IntPtr icH = Cbitmap.GetHicon();
      Icon ico = Icon.FromHandle(icH);
      args.Icon = ico;
      // args.Text = "Hệ thống không kết nối được cơ sở dữ liệu.\r\n Hệ thống sẽ tự động kết nối lại sau 5 giây.";
      args.Buttons = new DialogResult[] { DialogResult.OK, DialogResult.Cancel, DialogResult.Retry };
      args.DefaultButtonIndex = 0;
      args.Showing += Args_Showing;
      args.AutoCloseOptions.ShowTimerOnDefaultButton = true;
      XtraMessageBox.Show(args).ToString();
    }

    private void Args_Showing(object sender, XtraMessageShowingArgs e)
    {
      foreach (var control in e.Form.Controls)
      {
        SimpleButton button = control as SimpleButton;
        if (button != null)
        {
          button.ImageOptions.SvgImageSize = new Size(16, 16);
          switch (button.DialogResult.ToString())
          {
            case ("OK"):
              button.ImageOptions.SvgImage = svgImageCollection1[0];
              button.Text = "Kết nối lại";
              button.ForeColor = Color.Red;
              button.Font = new Font(button.Font, FontStyle.Bold);
              button.AllowFocus = false;
              button.Width = 120;
              button.Click += (ss, ee) => {
                // sự kiện click button các bạn có thể viết ở đây
              };
              break;
            case ("Retry"):
              button.ImageOptions.SvgImage = svgImageCollection1[1];
              button.Text = "Mở thư mục";
              button.Click += (ss, ee) => { Application.Exit(); };
              break;
            case ("Cancel"):
              button.ImageOptions.SvgImage = svgImageCollection1[2];
              button.Text = "Đóng";
              button.Click += (ss, ee) => { Application.Exit(); };
              break;

          }
        }
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

xem thêm: 

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Text trong Label, XtraMessageBox

DOWNLOAD SOURCE

Tags: customize xtramessagebox devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn customize XtraMessagebox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5539 12:29:46, 03/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.