NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tải hình ảnh bất đồng bộ (Load Image Async) vào GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tải hình ảnh bất đồng bộ (Load Image Async) vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10232 14:53:30, 27/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tải hình ảnh bất đồng bộ từ trên server về Grid View Devexpress.

Ví dụ: Các bạn có một danh sách sinh viên khoảng 1000 sinh viên, và có 1000 hình ảnh sinh viên trên server.

Nếu các bạn tải hình ảnh bình thường trên server thì GridView sẽ chờ rất nhiều thời gian mới load xong và hiển thị dữ liệu lên GridView cho các bạn.

Vậy trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiển thị các thông tin lên trên gridview trước, còn hình ảnh mình sẽ tải bất đồng bộ sau.

Demo tải hình ảnh bất đồng bộ C#:

load image async c#

Source code Load Image Async to GridView C#:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoadImageAsyncToGridView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      BindingList list = new BindingList();
      for (int i = 0; i <= 100; i++)
      {
        list.Add(new PictureObject("windows", @"http://taimienphi.vn/tmp/cf/icon/343-windows-icons.jpg"));
        list.Add(new PictureObject("Lap trinh vb.net", @"https://laptrinhvb.net/uploads/baiviet/images/faa3d533876e9cf7332137ca542e0902.jpg"));
        list.Add(new PictureObject("Banded Reporting", @"https://laptrinhvb.net/public/images/logo.png"));

      }

      gridView1.OptionsView.RowAutoHeight = true;
      gridView1.OptionsView.AnimationType = DevExpress.XtraGrid.Views.Base.GridAnimationType.AnimateAllContent;
      gridControl1.DataSource = list;

      list.ListChanged += (s, args) =>
      {
        if (args.PropertyDescriptor.Name == "Image")
          gridView1.LayoutChanged();
      };
    }

    public class PictureObject : INotifyPropertyChanged
    {
      public string Name { get; set; }
      public Image Image { get; set; }
      public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      public PictureObject(string name, string url)
      {
        Name = name;
        Image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.loading.gif", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
        BackgroundImageLoader bg = new BackgroundImageLoader();
        bg.Load(url);
        bg.Loaded += (s, e) =>
        {
          Image = bg.Result;
          if (!(Image is Image)) Image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.Error.png", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
          PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("Image"));
          bg.Dispose();
        };
      }
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

HAPPY CODING heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tải hình ảnh bất đồng bộ (Load Image Async) vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10232 14:53:30, 27/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.