NEWS

Hướng dẫn tạo một combobox nhiều cột với ngôn ngữ C# và VB.Net

Hướng dẫn tạo một combobox nhiều cột với ngôn ngữ C# và VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 32121 14:58:14, 23/02/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách có thể tạo ra một combobox với nhiều cột, tương tự như một GridControl của bộ công cụ DevExpress. Để làm được một combobox với nhiều cột hiển thị thông tin khi click chọn, mình sử dụng điều khiển (control) LookupEdit của DevExpress. LookupEdit là control hỗ trợ rất tốt các dạng combobox.

Ngoài cho phép tạo combobox hiển thị nhiều cột, LookupEdit còn có thể tạo ra một combobox đa chức năng. Như chúng ta có thể lọc dữ liệu khi sổ combobox ra, hoặc tùy biến các nút chức năng có trên combobox như thêm một nút thêm, xóa, cập nhật,...

Bài này mình sẽ hướng dẫn làm thế nào để combobox có thể hiển thị nhiều cột trong ngôn ngữ lập trình C#.

Trước hết mình sẽ kéo một LookupEdit vào form:
Tao-combobox-nhieu-cot-lookupedit-devexpress-c%23-VB_net-0

Tiếp theo, dùng một button để thực thi lệnh nạp dữ liệu vào combobox. Và một LabelControl dùng để lấy giá trị của combobox:
Tao-combobox-nhieu-cot-lookupedit-devexpress-c%23-VB_net-2

Thiết lập các cột cho combobox:
Tao-combobox-nhieu-cot-lookupedit-devexpress-c%23-VB_net-3
Tao-combobox-nhieu-cot-lookupedit-devexpress-c%23-VB_net-thiet-lap-cac-cot-trong-combobox

Xong thiết kế giao diện, ta sẽ code để truyền dữ liệu vào combobox. Sử dụng thuộc tính DataSource của LookUpEdit.

Lưu ý:  Datasource truyền vào phải có dạng table, tên các trường của datatable phải trùng khớp với tên các cột vừa được thiết lập trong LookUpEdit. Nếu không, combobox sẽ không hiển thị đầy đủ như mong muốn. Trong bài này mình tạo ra một datatable. Thực tế sử dụng, bạn có thể truy vấn lấy một table từ SQL server và  truyền vào cũng tương tự. 

Khởi tạo một datable ảo, add dữ liệu vào table đó, sau đó truyền vào combobox như sau:
 

lookUpEdit1.Properties.DataSource = tenTable; 
      lookUpEdit1.Properties.ValueMember = "tentruong";//Tên trường sẽ được gán giá trị cho combobox
      lookUpEdit1.Properties.DisplayMember = "tentruong";//Tên trường sẽ được hiển thị trên combobox sau khi thực hiện chọn

 

Code đầy đủ, mình sẽ để trong sự kiện button1.Click:
 

private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Khởi tạo datatable
      DataTable dt = new DataTable();
      DataColumn col;
      DataRow row;

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
      col.ColumnName = "manv";
      dt.Columns.Add(col);

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
      col.ColumnName = "hoten";
      dt.Columns.Add(col);

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.DateTime");
      col.ColumnName = "ngaysinh";
      dt.Columns.Add(col);

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
      col.ColumnName = "gioitinh";
      dt.Columns.Add(col);

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
      col.ColumnName = "diachi";
      dt.Columns.Add(col);

      col = new DataColumn();
      col.DataType = System.Type.GetType("System.String");
      col.ColumnName = "noilamviec";
      dt.Columns.Add(col);

      //add row
      row = dt.NewRow();
      row["manv"] = "NV01";
      row["hoten"] = "Nguyễn TONA";
      row["ngaysinh"] = "01/01/1991";
      row["gioitinh"] = "Không Xác Ðịnh";
      row["diachi"] = "Thủ Đức";
      row["noilamviec"] = "LaptrinhVB.Net";
      dt.Rows.Add(row);

      //sau khi datatable dã có d? li?u, th?c hi?n truy?n d? li?u c?a table vào combobox - VB.Net cũng làm tương tự, bỏ đi dấu (;)
      lookUpEdit1.Properties.DataSource = dt;
      lookUpEdit1.Properties.ValueMember = "manv";
      lookUpEdit1.Properties.DisplayMember = "hoten";
    }​
 • Cách lấy giá trị của combobox: Đối với LookUpEdit, ta có thể sử dụng thuộc tính .EditValue để lấy giá trị gán vào ValueMember, hoặc .Text để lấy phần hiển thị DisplayMemberSau khi chọn trong combobox sẽ xuất ra Label giá trị của combobox. Thực hiện trong sự kiện EditValueChanged của LookUpEdit:
  private void lookUpEdit1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        labelControl1.Text = "Mã nhân viên: " + lookUpEdit1.EditValue.ToString();
  ​      //labelControl1.Text = "Tên nhân viên: " + lookUpEdit1.Text;
      }

   

P/s: Đối với các bạn muốn viết bằng ngôn ngữ VB.Net thì thực hiện theo bài viết là được, chỉ khác ở chỗ tạo datatable. Vì C# VB.Net có cách khởi tạo table khá là khác nhau. Mình có source cho cả VB và C#. Các bạn chú ý tải về tham khảo nhé.

Tao-combobox-nhieu-cot-lookupedit-devexpress-c%23-VB_net-demo
Full source

Chúc các bạn thành công !

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tạo một combobox nhiều cột với ngôn ngữ C# và VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 32121 14:58:14, 23/02/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.