NEWS

[C#] Hướng dẫn lưu và load hình ảnh xuống database MS Access

[C#] Hướng dẫn lưu và load hình ảnh xuống database MS Access
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6023 12:53:28, 11/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lưu hình ảnh xuống cơ sở dữ liệu Microsoft Access trên lập trình C#, Winform.

[C#] Save and Load Image into Database MS Access

Ở bài viết demo này, mình đang sử dụng phiên bản Microsoft Access 2019.

Bình thường khi các bạn, làm việc với hình ảnh, thì chúng ta thường sẽ lưu đường dẫn của hình ảnh vào database, nhằm giảm dung lượng của cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu hình ảnh trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu thì các bạn làm theo source code mình ở dưới đây.

Giao diện demo ứng dụng lưu và load hình ảnh vào database Access Winform c#:

save_image_to_db_access

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;

namespace SavePictureAccessC
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "\\dbsaveimg.accdb");
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    String sql;
    OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
    public DataSet LoadData()
    {
      var sql = "select * from tblimage";
      try
      {
        con.Open();              

        cmd = new OleDbCommand();

        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = sql;       
        
        OleDbDataAdapter customerDA = new OleDbDataAdapter();
        customerDA.SelectCommand = cmd;
        DataSet customerDS = new DataSet();
        customerDA.Fill(customerDS, "Image");

        return customerDS;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        con.Close();
      }
      return null;
    }

    private void saveImage(string sql)
    {
      try
      {
        con.Open();
        string path = ofd.FileName;
        byte[] imageData;

        cmd = new OleDbCommand();

        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = sql;
        imageData = System.IO.File.ReadAllBytes(@path);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@IM", imageData);
        cmd.ExecuteNonQuery();          

      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        con.Close();
      }
    }
     
    
    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sql = "Insert into tblimage (img) Values (@IM)";
      saveImage(sql);
      MessageBox.Show("Image has been saved into the database");
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      ofd.CheckFileExists = true;
      ofd.CheckPathExists = true;
      ofd.DefaultExt = "jpg";     
      ofd.DereferenceLinks = true;
      ofd.FileName = ".jpg";     
      ofd.Filter = "(*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png|(*.jpg)|*.jpg|All files|*.*";      
      ofd.Multiselect = false;
      ofd.RestoreDirectory = true;     
      ofd.Title = "Select a file to open";      
      ofd.ValidateNames = true;
      if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        PictureBox1.Image = Image.FromFile(ofd.FileName);
      } 
    }

    private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dataTable = LoadData().Tables[0];
      var data_image = dataTable.Rows[0]["img"];
      var image = byteArrayToImage((byte[])data_image);
      pictureBox2.Image = image;
    }

    public Image byteArrayToImage(byte[] byteArrayIn)
    {
      MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn);
      Image returnImage = Image.FromStream(ms);
      return returnImage;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lưu và load hình ảnh xuống database MS Access
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6023 12:53:28, 11/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.