NEWS

[C#] Hướng dẫn show Tooltip tại vị trí control đang active trên winform

[C#] Hướng dẫn show Tooltip tại vị trí control đang active trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7260 16:18:33, 06/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách show Tooltip tại Control trên winform dùng để Validate dữ liệu khi nhập liệu trong lập trình C#.

[C#] Show Tooltip at Postion control in Winform

Thông thường, khi các bạn thiết kế form nhập liệu.

Nếu người dùng chưa nhập dữ liệu vào ô bắt buộc nhập require hay chưa chọn dữ liệu, cách thông thường chúng ta sẽ focus tới.

Nếu là Textbox thì chúng ta gọi hàm focus() : txtName.focus()

Còn nếu là Combobox hay GridlookupEdit chẳng hạn thì các bạn gọi thêm hàm ShowPopup() để cho ứng dụng mở luôn, để người dùng chọn cho tiện.

Dưới đây là giao diện demo mình sử dụng tooltip vào control khi người dùng chưa nhập liệu đầy đủ vào Form.

show_tooltip

Source code C# tooltip at Postition Winform:

public void ShowToolTip(Control textEdit, LayoutControl layout, string title, string body, int duration = 1200)
    {
      var control = layout.ActiveControl;
      Point point = new Point();
      if (control != null)
      {
        point = Cursor.Position = control.PointToScreen(new Point(20, 10));
      }
      var toolTip = new ToolTip();
      toolTip.AutoPopDelay = 5000;
      toolTip.InitialDelay = 1000;      
      toolTip.ReshowDelay = 500;
      toolTip.ShowAlways = true;
      toolTip.IsBalloon = true;
      toolTip.ToolTipIcon = System.Windows.Forms.ToolTipIcon.Info;
      toolTip.ToolTipTitle =title;
      toolTip.Show(body, layout, textEdit.Location.X, textEdit.Location.Y - 70, duration);
    }

Control này mình đang viết để sử dụng trên thư viện Devexpress.

Và chúng ta gọi khi sử dụng:

ShowToolTip(cb_phongban, layoutControl1, "Thông báo", $"Chọn phòng ban, bạn ơi.");

Trong đó:

cb_phongban là control GridlookupEdit trong bài viết của mình.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn show Tooltip tại vị trí control đang active trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7260 16:18:33, 06/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.