NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect Winform

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 233 05:08:08, 15/06/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect trên lập trình C#, Winform.

[C#] Karaoke Text Effect

Dưới đây là hình ảnh giao diện demo ứng dụng:

karaoke_effect_csharp

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KaraokeTextEffect
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Start();
    }
    int percent = 0;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      ++percent;
      pictureBox1.Invalidate(); if (percent >= 100)
      {
        timer1.Stop();
      }
    }

    private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      string text = "Karaoke Text Effect";
      var path = new GraphicsPath();
      path.AddString(text, new FontFamily("Tahoma"), (int)FontStyle.Regular, 80, new Point(10, 10), StringFormat.GenericDefault);
      e.Graphics.FillPath(new SolidBrush(Color.White), path);

      Region r = new Region(path);
      RectangleF rect = r.GetBounds(e.Graphics);
      RectangleF intersectRect = new RectangleF(rect.X, rect.Y, rect.Width * percent / 100, rect.Height);
      r.Intersect(intersectRect);
      e.Graphics.FillRegion(Brushes.Red, r);

      e.Graphics.DrawPath(new Pen(Color.Blue, 2), path);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: karaoke text effect c#karaoke c# effect winform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 233 05:08:08, 15/06/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.