[C#] Hướng dẫn sử dụng List trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng List<T>  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22273 08:21:58, 11/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng List<T> trong lập trình C#.

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác thường làm việc với List<T> C#.

  1. Thêm Item vào List
  2. Xóa Item trong List
  3. Tìm kiếm
  4. Đảo vị trí 
  5. Sắp xếp lại các phần tử trong List

Năm phương thức trên là những phương thức phổ biến khi các bạn thao tác và làm việc với List<T>.

list_t_csharp

1. Khởi tạo biến List<T> trong C#

Để sử dụng được List<T> đầu tiên các bạn cần import thư viện vào

using System.Collections.Generic;

Khai báo một List trong C# các code như sau:

// List chứa giá trị kiểu Int16
List<Int16> list = new List<Int16>();

List<string> authors = new List<string>(5);
string[] sinhvien = { "Nguyễn Thảo", "Lập trình VB.NET", "Thảo Meo" };
List<string> svsList = new List<string>(sinhvien);

2. Thêm mới một Item vào List

// List không có giới hạn số phần tử
List<int> numberList = new List<int>();
numberList.Add(32);
numberList.Add(21);
numberList.Add(45);
numberList.Add(11);
numberList.Add(89);
// List kiểu string có giới hạn số phần tử là 5
List<string> authors = new List<string>(5);
authors.Add("Nguyễn Thảo");
authors.Add("Cái Trí Minh");
authors.Add("Nguyễn Thị Cẩm Tú");
authors.Add("Trịnh Quốc Khang");
authors.Add("Võ Sơn Băng");
authors.Add("Nguyễn Đình Tuyên");

Hoặc các bạn cũng có thể import dữ liệu từ một mảng có sẵn vào List.

// Mảng một chiều
string[] sinhviens = { "Nguyễn Thảo", "Cái Trí Minh", "Nguyễn Hoàng Minh" };
// Tạo List
List<string> sinhvienList = new List<string>();
animalsList.AddRange(sinhviens);
foreach (string a in sinhvienList)
Console.WriteLine(a);

3. Cách đọc dữ liệu trong List

Để đọc từng item trong list<T> chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp foreach để duyệt qua các item

foreach (string a in sinhviens)
Console.WriteLine(a);

Hoặc nếu bạn muốn xuất item ở vị trí index nào bạn có thể viết như sau, ở dưới này mình sẽ lấy giá trị ở index thứ 2

Console.WriteLine(sinhviens[2]);

=> Kết quả trả về: Nguyễn Hoàng Minh

4. Đếm số các phần tử trong List

Console.WriteLine("Đếm số sinh viên: " + sinhviens.Count);
=> 3

5. Thêm mới một items vào vị trí mình chọn, hoặc một list vào list từ vị trí bất kỳ

sinhviens.Insert(3, "Hoàng Dung");
// Mảng chứa danh sách sinh viên mới
string[] newSinhviens = { "Quách Tĩnh", "Dương Quá", "Long Cô Cô" };
// chèn vào từ vị trí số 2
sinhviens.InsertRange(2, newSinhviens);

6. Xóa một item ra khỏi một list

// xóa sinh viên có tên Nguyễn Thảo
sinhviens.Remove("Nguyễn Thảo");

Hoặc có thể xóa item từ vị trí Index

// Xóa item ở vị trí thứ 3
sinhviens.RemoveAt(3);

Nếu các bạn muốn xóa tất cả các phần tử trong List, chúng ta sẽ sử dụng hàm Clear()

// Xóa tất cả các item
sinhviens.Clear();

7. Tìm kiếm một item trong list

int idx = sinhviens.IndexOf("Cái Trí Minh");
if (idx > 0)
Console.WriteLine($"sinh viên xuất hiện ở vị trí: {idx}");
else
Console.WriteLine("Không tìm thấy sinh viên này");

8. Sắp xếp các item trong list

List<string> authors = new List<string>(5);
authors.Add("Mahesh Chand");
authors.Add("Chris Love");
authors.Add("Allen O'neill");
authors.Add("Naveen Sharma");
authors.Add("Mahesh Chand");
authors.Add("Monica Rathbun");
authors.Add("David McCarter");
Console.WriteLine("Original List items");
Console.WriteLine("===============");
// Print original order
foreach (string a in authors)
Console.WriteLine(a);
// Sort list items
authors.Sort();
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Sorted List items");
Console.WriteLine("===============");
// Print sorted items
foreach (string a in authors)
Console.WriteLine(a);

List-CSharp-Sorted-Items

9. Đảo vị trí item trong list (Reverse an List c#)

// List of string
List<string> authors = new List<string>(5);
authors.Add("Mahesh Chand");
authors.Add("Chris Love");
authors.Add("Allen O'neill");
authors.Add("Naveen Sharma");
authors.Add("Mahesh Chand");
authors.Add("Monica Rathbun");
authors.Add("David McCarter");
Console.WriteLine("Original List items");
Console.WriteLine("===============");
// Print original order
foreach (string a in authors)
Console.WriteLine(a);
// Reverse list items
authors.Reverse();
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Sorted List items");
Console.WriteLine("===============");
// Print reversed items
foreach (string a in authors)
Console.WriteLine(a);

Kết quả:

List-CSharp-ReversedItems

Tìm kiếm nhị phân Binary Search trong List.

int bs = sinhvien.BinarySearch("Nguyễn Thảo");

HAVE FUN :)

Tags: list c#listgeneric c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng List<T>  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22273 08:21:58, 11/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.