[C#] Hướng dẫn Custom MessageBox Winform

[C#] Hướng dẫn Custom MessageBox Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9867 08:54:40, 21/05/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách custome một Messagebox c# trong window form theo phong cách của riêng mình.

[C#] Tutorial Custome MessageBox WinForm

custome_messagebox_csharp

 

Trước tiên chúng ta cần tạo một form trắng(không chứa control)

winform_messagebox_csharp1

Chúng ta sẽ không tác động gì đến phần Design form này mà sẽ custom phần codebehind của nó.

Hãy define một số enum cần thiết

// Các button sẽ hiển thị lên Msg
public enum Buttons
    {
      AbortRetryIgnore=1,
      OK=2,
      OKCancel = 3,
      RetryCancel=4,
      YesNo=5,
      YesNoCancel=6
    }
 
// Các icon thể hiện nội dung của Msg
    public enum Icon
    {
      Application = 1,
      Exclamation = 2,
      Error = 3,
      Warning = 4,
      Info = 5,
      Question = 6,
      Shield = 7,
      Search = 8
    }
// Hiệu ứng Show Msg
    public enum AnimateStyle
    {
      SlideDown=1,
      FadeIn= 2,
      ZoomIn =3
    }

 

Tiếp theo là một class – class này sẽ giữ các thông tin về hiệu ứng và kích thước của form

 

class AnimateMsgBox
  {
    public Size FormSize;
    public MsgBox.AnimateStyle Style;
 
    public AnimateMsgBox(Size formSize, MsgBox.AnimateStyle style)
    {
      this.FormSize = formSize;
      this.Style = style;
    }
  }

 

Những gì chúng ta cần hiện lên form là

// Bóng đổ
    private const int CS_DROPSHADOW = 0x00020000;
 
    private static MsgBox _msgBox;
 
    // Header, Footer và Icon
    private Panel _plHeader = new Panel();
    private Label _lblTitle;
    private Panel _plFooter = new Panel();
    private Panel _plIcon = new Panel();
    private PictureBox _picIcon = new PictureBox();
 
    // THông điệp
    private Label _lblMessage;
 
    // Panel
    private FlowLayoutPanel _flpButtons = new FlowLayoutPanel();
 
    // List các button
    private List<Button> _buttonCollection = new List<Button>();
 
    // Kết quả
    private static DialogResult _buttonResult = new DialogResult();
 
    // Timer hiệu ứng
    private static Timer _timer;
 
    // Phát tiếng Beep
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
    private static extern bool MessageBeep(uint type);

 

Triển khai Constructor

 

private MsgBox()
    {
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
      this.BackColor = Color.FromArgb(45, 45, 48);
      this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
      this.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
      this.Width = 400;
 
      // Header
      _lblTitle = new Label();
      _lblTitle.ForeColor = Color.White;
      _lblTitle.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 18);
      _lblTitle.Dock = DockStyle.Top;
      _lblTitle.Height = 60;
 
      // Thông điệp
      _lblMessage = new Label();
      _lblMessage.ForeColor = Color.White;
      _lblMessage.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10);
      _lblMessage.Dock = DockStyle.Fill;
 
      _flpButtons.FlowDirection = FlowDirection.RightToLeft;
      _flpButtons.Dock = DockStyle.Fill;
 
      _plHeader.Dock = DockStyle.Fill;
      _plHeader.Padding = new Padding(20);
      _plHeader.Controls.Add(_lblMessage);
      _plHeader.Controls.Add(_lblTitle);
 
      _plFooter.Dock = DockStyle.Bottom;
      _plFooter.Padding = new Padding(20);
      _plFooter.BackColor = Color.FromArgb(37, 37, 38);
      _plFooter.Height = 80;
      _plFooter.Controls.Add(_flpButtons);
 
      _picIcon.Width = 32;
      _picIcon.Height = 32;
      _picIcon.Location = new Point(30, 50);
 
      _plIcon.Dock = DockStyle.Left;
      _plIcon.Padding = new Padding(20);
      _plIcon.Width = 70;
      _plIcon.Controls.Add(_picIcon);
 
      // Add controls vào form
      this.Controls.Add(_plHeader);
      this.Controls.Add(_plIcon);
      this.Controls.Add(_plFooter);
    }

 

Triển khai xử lý event và init Button, Icon

 

private static void InitButtons(Buttons buttons)
    {
      switch (buttons)
      {
        case MsgBox.Buttons.AbortRetryIgnore:
          _msgBox.InitAbortRetryIgnoreButtons();
          break;
 
        case MsgBox.Buttons.OK:
          _msgBox.InitOKButton();
          break;
 
        case MsgBox.Buttons.OKCancel:
          _msgBox.InitOKCancelButtons();
          break;
 
        case MsgBox.Buttons.RetryCancel:
          _msgBox.InitRetryCancelButtons();
          break;
 
        case MsgBox.Buttons.YesNo:
          _msgBox.InitYesNoButtons();
          break;
 
        case MsgBox.Buttons.YesNoCancel:
          _msgBox.InitYesNoCancelButtons();
          break;
      }
 
      foreach (Button btn in _msgBox._buttonCollection)
      {
        btn.ForeColor = Color.FromArgb(170, 170, 170);
        btn.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 8);
        btn.Padding = new Padding(3);
        btn.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
        btn.Height = 30;
        btn.FlatAppearance.BorderColor = Color.FromArgb(99, 99, 98);
 
        _msgBox._flpButtons.Controls.Add(btn);
      }
    }
 
    private static void InitIcon(Icon icon)
    {
      switch (icon)
      {
        case MsgBox.Icon.Application:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Application.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Exclamation:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Exclamation.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Error:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Error.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Info:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Information.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Question:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Question.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Shield:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Shield.ToBitmap();
          break;
 
        case MsgBox.Icon.Warning:
          _msgBox._picIcon.Image = SystemIcons.Warning.ToBitmap();
          break;
      }
    }
 
    private void InitAbortRetryIgnoreButtons()
    {
      Button btnAbort = new Button();
      btnAbort.Text = "Abort";
      btnAbort.Click += ButtonClick;
 
      Button btnRetry = new Button();
      btnRetry.Text = "Retry";
      btnRetry.Click += ButtonClick;
 
      Button btnIgnore = new Button();
      btnIgnore.Text = "Ignore";
      btnIgnore.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnAbort);
      this._buttonCollection.Add(btnRetry);
      this._buttonCollection.Add(btnIgnore);
    }
 
    private void InitOKButton()
    {
      Button btnOK = new Button();
      btnOK.Text = "OK";
      btnOK.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnOK);
    }
 
    private void InitOKCancelButtons()
    {
      Button btnOK = new Button();
      btnOK.Text = "OK";
      btnOK.Click += ButtonClick;
 
      Button btnCancel = new Button();
      btnCancel.Text = "Cancel";
      btnCancel.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnOK);
      this._buttonCollection.Add(btnCancel);
    }
 
    private void InitRetryCancelButtons()
    {
      Button btnRetry = new Button();
      btnRetry.Text = "OK";
      btnRetry.Click += ButtonClick;
 
      Button btnCancel = new Button();
      btnCancel.Text = "Cancel";
      btnCancel.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnRetry);
      this._buttonCollection.Add(btnCancel);
    }
 
    private void InitYesNoButtons()
    {
      Button btnYes = new Button();
      btnYes.Text = "Yes";
      btnYes.Click += ButtonClick;
 
      Button btnNo = new Button();
      btnNo.Text = "No";
      btnNo.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnYes);
      this._buttonCollection.Add(btnNo);
    }
 
    private void InitYesNoCancelButtons()
    {
      Button btnYes = new Button();
      btnYes.Text = "Abort";
      btnYes.Click += ButtonClick;
 
      Button btnNo = new Button();
      btnNo.Text = "Retry";
      btnNo.Click += ButtonClick;
 
      Button btnCancel = new Button();
      btnCancel.Text = "Cancel";
      btnCancel.Click += ButtonClick;
 
      this._buttonCollection.Add(btnYes);
      this._buttonCollection.Add(btnNo);
      this._buttonCollection.Add(btnCancel);
    }
 
    private static void ButtonClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = (Button)sender;
 
      switch (btn.Text)
      {
        case "Abort":
          _buttonResult = DialogResult.Abort;
          break;
 
        case "Retry":
          _buttonResult = DialogResult.Retry;
          break;
 
        case "Ignore":
          _buttonResult = DialogResult.Ignore;
          break;
 
        case "OK":
          _buttonResult = DialogResult.OK;
          break;
 
        case "Cancel":
          _buttonResult = DialogResult.Cancel;
          break;
 
        case "Yes":
          _buttonResult = DialogResult.Yes;
          break;
 
        case "No":
          _buttonResult = DialogResult.No;
          break;
      }
 
      _msgBox.Dispose();
    }
 
    private static Size MessageSize(string message)
    {
      Graphics g = _msgBox.CreateGraphics();
      int width=350;
      int height = 230;
 
      SizeF size = g.MeasureString(message, new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10));
 
      if (message.Length < 150)
      {
        if ((int)size.Width > 350)
        {
          width = (int)size.Width;
        }
      }
      else
      {
        string[] groups = (from Match m in Regex.Matches(message, ".{1,180}") select m.Value).ToArray();
        int lines = groups.Length+1;
        width = 700;
        height += (int)(size.Height+10) * lines;
      }
      return new Size(width, height);
    }

 

Override hai hàm tạo form

 

protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        CreateParams cp = base.CreateParams;
        cp.ClassStyle |= CS_DROPSHADOW;
        return cp;
      }
    }
 
    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);
 
      Graphics g = e.Graphics;
      Rectangle rect = new Rectangle(new Point(0, 0), new Size(this.Width - 1, this.Height - 1));
      Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(0, 151, 251));
 
      g.DrawRectangle(pen, rect);
    }

 

Hiệu ứng của form sẽ được một Timer xử lý

 

static void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Timer timer = (Timer)sender;
      AnimateMsgBox animate = (AnimateMsgBox)timer.Tag;
 
      switch(animate.Style){
        case MsgBox.AnimateStyle.SlideDown:
          if (_msgBox.Height < animate.FormSize.Height)
          {
            _msgBox.Height += 17;
            _msgBox.Invalidate();
          }
          else
          {
            _timer.Stop();
            _timer.Dispose();
          }
          break;
 
        case MsgBox.AnimateStyle.FadeIn:
          if (_msgBox.Opacity < 1)
          {
            _msgBox.Opacity += 0.1;
            _msgBox.Invalidate();
          }
          else
          {
            _timer.Stop();
            _timer.Dispose();
          }
          break;
 
        case MsgBox.AnimateStyle.ZoomIn:
          if (_msgBox.Width > animate.FormSize.Width )
          {
            _msgBox.Width -= 17;
            _msgBox.Invalidate();
          }
          if (_msgBox.Height > animate.FormSize.Height)
          {
            _msgBox.Height -= 17;
            _msgBox.Invalidate();
          }
          break;
      }
    }

 

Code show form

 

public static void Show(string message)
    {
      _msgBox = new MsgBox();
      _msgBox._lblMessage.Text = message;
      _msgBox.ShowDialog();
      MessageBeep(0);
    }
 
    public static void Show(string message, string title)
    {
      _msgBox = new MsgBox();
      _msgBox._lblMessage.Text = message;
      _msgBox._lblTitle.Text = title;
      _msgBox.Size = MsgBox.MessageSize(message);
      _msgBox.ShowDialog();
      MessageBeep(0);
    }
 
    public static DialogResult Show(string message, string title, Buttons buttons)
    {
      _msgBox = new MsgBox();
      _msgBox._lblMessage.Text = message;
      _msgBox._lblTitle.Text = title;
      _msgBox._plIcon.Hide();
 
      MsgBox.InitButtons(buttons);
 
      _msgBox.Size = MsgBox.MessageSize(message);
      _msgBox.ShowDialog();
      MessageBeep(0);
      return _buttonResult;
    }
 
    public static DialogResult Show(string message, string title, Buttons buttons, Icon icon)
    {
      _msgBox = new MsgBox();
      _msgBox._lblMessage.Text = message;
      _msgBox._lblTitle.Text = title;
 
      MsgBox.InitButtons(buttons);
      MsgBox.InitIcon(icon);
 
      _msgBox.Size = MsgBox.MessageSize(message);
      _msgBox.ShowDialog();
      MessageBeep(0);
      return _buttonResult;
    }
 
    public static DialogResult Show(string message, string title, Buttons buttons, Icon icon, AnimateStyle style)
    {
      _msgBox = new MsgBox();
      _msgBox._lblMessage.Text = message;
      _msgBox._lblTitle.Text = title;
      _msgBox.Height = 0;
 
      MsgBox.InitButtons(buttons);
      MsgBox.InitIcon(icon);
 
      _timer = new Timer();
      Size formSize = MsgBox.MessageSize(message);
 
      switch (style)
      {
        case MsgBox.AnimateStyle.SlideDown:
          _msgBox.Size = new Size(formSize.Width, 0);
          _timer.Interval = 1;
          _timer.Tag = new AnimateMsgBox(formSize, style);
          break;
 
        case MsgBox.AnimateStyle.FadeIn:
          _msgBox.Size = formSize;
          _msgBox.Opacity = 0;
          _timer.Interval = 20;
          _timer.Tag = new AnimateMsgBox(formSize, style);
          break;
 
        case MsgBox.AnimateStyle.ZoomIn:
          _msgBox.Size = new Size(formSize.Width + 100, formSize.Height + 100);
          _timer.Tag = new AnimateMsgBox(formSize, style);
          _timer.Interval = 1;
          break;
      }
 
      _timer.Tick += timer_Tick;
      _timer.Start();
 
      _msgBox.ShowDialog();
      MessageBeep(0);
      return _buttonResult;
    }

 

Cuối cùng chúng ta chỉ việc sử dụng như một Msg bình thường

 

DialogResult result = MsgBox.Show("Are you sure you want to exit?", "Exit",
MsgBox.Buttons.YesNoCancel, MsgBox.Icon.Shield, MsgBox.AnimateStyle.FadeIn);

 

Kết quả:

winform_messagebox_csharp2

 

DOWNLOAD SOURCE

 

Theo PhamTuan Blog

Tags: custom messagebox winformcustom messagebox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Custom MessageBox Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9867 08:54:40, 21/05/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.