NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo Form Splash Screen Good bye

[C#] Hướng dẫn tạo Form Splash Screen Good bye
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5213 16:06:19, 05/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách tạo form Splash Screen GoodBye trong lập trình C# winform.

[C#] Splash Screen Good Bye Winform

Trong bài viết trước mình đã có hướng dẫn các bạn cách tạo Sprite Image hiển thị hình Gif Sticker Zalo.

Áp dụng bài viết đó, mình sẽ viết ứng dụng nhỏ là khi đóng Form thì sẽ xuất hiện con mèo Zalo say Good bye chạy vào trong.

Giao diện demo ứng dụng Splash Screen Say Good bye C#:

good_bye_form

Ở hình trên, các bạn thấy khi mình đóng form thì chỉ còn xuất hiện con mèo Zalo chạy vào và kết thúc ứng dụng.

Cách thức: 

Khi bấm nút form close, các bạn sẽ trigger vào event form_closing.

Và kích hoạt con Mèo Zalo chạy.

Con mèo zalo này được chứa trong PictureBox và Winform, cả hai đều được set BackColor = SystemColor.Control.

Nên chúng ta chỉ cần set TransparencyKey của Winform = SystemColor.Control và set FormBorderStyle = None.

=> Thì giao diện form sẽ trong suốt và chỉ còn thấy con mèo Zalo chạy vào.

Source code ứng dụng Splash screen C#:

using ByeForm.Properties;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ByeForm
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      timer1.Enabled = true;
      ListImage = Split(Resources.bye, 130, 130);
      count = ListImage.Images.Count;
      label1.Visible = false;
      pictureBox2.Visible = false;
      //this.CenterToScreen();
      pictureBox1.Location = new Point((this.Width / 2) - (pictureBox1.Width / 2),
           (this.Height / 2) - (pictureBox1.Height / 2));      
      pictureBox1.Refresh();     
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
      this.TransparencyKey = SystemColors.Control;
      timer2.Enabled = true;
      e.Cancel = true;
    }

    ImageList ListImage;
    int count = 0;
    int i = 0;

    private ImageList Split(Bitmap image, int width, int height)
    {
      ImageList rows = new ImageList();
      rows.ImageSize = new Size(width, height);
      rows.Images.AddStrip(image);
      ImageList cells = new ImageList();
      cells.ImageSize = new Size(width, height);
      foreach (Image row in rows.Images)
      {
        cells.Images.AddStrip(row);
      }
      return cells;
    }
    int s = 0;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      s++;
      if (s == 3)
      {
        Thread.Sleep(500);
        timer1.Enabled = false;
        Process.GetCurrentProcess().Kill();
      }
    }

    private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = ListImage.Images[i];      
      i++;
      if (i == count) { i = 0; }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo Form Splash Screen Good bye
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5213 16:06:19, 05/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.