[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra Form nhập liệu winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra Form nhập liệu winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1479 08:36:05, 11/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra dữ liệu Form nhập liệu trên Winform C#.

[C#] Using Fluent Validation Form

Bất kỳ, khi các bạn thiết kế Form nào để nhập liệu, các bạn đều phải kiểm tra xem form đó người dùng nhập liệu vào có hợp liệu hay không.

fluent_validate_nuget

Bình thường các bạn sẽ kiểm tra theo cách thông thường như sau:

if(String.IsNullOrEmpty(txtName.Text)
{
  MessageBox.Show("Vui lòng nhập tên của bạn.");
  return;
}

Hôm nay, mình giới thiệu đến các bạn thư viện FluentValidation, dùng để thực hiện công việc kiểm tra nhập liệu form.

Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang chủ https://fluentvalidation.net/ để xem hướng dẫn chi tiết hơn nhé.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Validate Form C#:

fluent_validator

Đầu tiện, các bạn tải Fluent Validation từ Nuget:

PM> Install-Package FluentValidation -Version 9.3.0

Full source code c#:

using FluentValidation;
using FluentValidation.Results;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FluentValidateDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var student = new Student();
      student.ID = txtID.Text;
      student.Name = txtName.Text;
      student.Email = txtEmail.Text;
      student.Address = txtAddress.Text;
      student.Phone = txtPhone.Text;
      var validator = new StudentValidator();

      ValidationResult results = validator.Validate(student);
      errorProvider.Clear();
      if (!results.IsValid)
      {
        foreach (var failure in results.Errors)
        {
          switch (failure.PropertyName)
          {
            case "ID":
              errorProvider.SetError(txtID, failure.ErrorMessage);
              txtID.BorderColor = Color.Red;
              break;
            case "Name":
              errorProvider.SetError(txtName, failure.ErrorMessage);
              txtName.BorderColor = Color.Red;
              break;
            case "Email":
              errorProvider.SetError(txtEmail, failure.ErrorMessage);
              txtEmail.BorderColor = Color.Red;
              break;
            case "Address":
              errorProvider.SetError(txtAddress, failure.ErrorMessage);
              txtAddress.BorderColor = Color.Red;
              break;
            case "Phone":
              errorProvider.SetError(txtPhone, failure.ErrorMessage);
              txtPhone.BorderColor = Color.Red;
              break;
          }          
          
        }
        
        if(!results.Errors.ToList().Exists(x => x.PropertyName == "ID"))
        {
          successProvider.SetError(txtID, "Pass");
          txtID.BorderColor = Color.Green;
        }
        if (!results.Errors.ToList().Exists(x => x.PropertyName == "Name"))
        {
          successProvider.SetError(txtName, "Pass");
          txtName.BorderColor = Color.Green;
        }
        if (!results.Errors.ToList().Exists(x => x.PropertyName == "Email"))
        {
          successProvider.SetError(txtEmail, "Pass");
          txtEmail.BorderColor = Color.Green;
        }
        if (!results.Errors.ToList().Exists(x => x.PropertyName == "Address"))
        {
          successProvider.SetError(txtAddress, "Pass");
          txtAddress.BorderColor = Color.Green;
        }
        if (!results.Errors.ToList().Exists(x => x.PropertyName == "Phone"))
        {
          successProvider.SetError(txtPhone, "Pass");
          txtPhone.BorderColor = Color.Green;
        }


      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pass validate Form.");
      }
      
    }
    
    public class Student
    {
      public string ID { set; get; }
      public string Name { set; get; }
      public string Email { set; get; }
      public string Address { set; get; }
      public string Phone { set; get; }
    }

    public class StudentValidator : AbstractValidator<Student>
    {
      public StudentValidator()
      {
        RuleFor(x => x.ID)
            .NotEmpty().WithMessage("Enter your ID.");

        RuleFor(x => x.Name)
            .NotEmpty().WithMessage("Enter your Name.");

        RuleFor(x => x.Email)
        .NotEmpty().WithMessage("Email address is required")
        .EmailAddress().WithMessage("Email is not valid");       

        RuleFor(x => x.Address).Length(10, 100).WithMessage("Please specify a valid Address");
        RuleFor(x => x.Phone)
            .NotEmpty().WithMessage("Phone is required")
            .Length(10, 11).WithMessage("Please specify a valid Phone");

      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: fluentvalidation c#validate form c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện FluentValidation để kiểm tra Form nhập liệu winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1479 08:36:05, 11/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.