[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa trong database MongoDB

[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa trong database MongoDB
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7815 10:55:45, 24/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác thêm xóa sửa trong database MongoDB trong lập trình C#.

Giới thiệu MongoDB:

 • MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được hàng triệu người sử dụng. MongoDB được viết bằng C++.
 • Ngoài ra, MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng. 

NoSQL là 1 dạng CSDL mã nguồn mở không sử dụng Transact-SQL để truy vấn thông tin.

NoSQL viết tắt bởi: None-Relational SQL, hay có nơi thường gọi là Not-Only SQL. CSDL này được phát triển trên Javascript Framework với kiểu dữ liệu JSON. (Cú pháp của JSON là “key:value”).

NoSQL ra đời như là 1 mảnh vá cho những khuyết điểm và thiếu xót cũng như hạn chế của mô hình dữ liệu quan hệ RDBMS về tốc độ, tính năng, khả năng mở rộng, memory cache,...

Đầu tiên, các bạn cần download và cài đặt cơ sở dữ MongoDB tại địa chỉ:

 http://www.mongodb.org/downloads

Sau khi, các bạn cài đặt xong, các bạn truy cập vào đường dẫn: http://localhost:27017/.

mongo_hinh1

Bạn connect được là quá trình cài đặt đã thành công.

Giao diện demo ứng dụng CRUD MongoDB C#:

mongo_db_demo
Giao diện CRUD MongoDB C#

 

Tiếp theo, các bạn cài đặt MongoDB C# driver cho project của mình ở Nuget Command

PM> Install-Package mongocsharpdriver
 1. Hàm tạo database và record
MongoServer mongo = MongoServer.Create(); 
mongo.Connect(); 
var db = mongo.GetDatabase("Organization"); 

using (mongo.RequestStart(db)) 
{ 
  var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("Employees"); 

  BsonDocument Employee = new BsonDocument() 
      .Add("_id", System.Guid.NewGuid().ToString()) 
      .Add("Name", txtName.Text) 
      .Add("Eamil", txtEmail.Text) 
      .Add("Phone", txtPhone.Text); 

  collection.Insert(Employee); 


  textBox1.Text = textBox1.Text + System.Environment.NewLine + "Inserted...."; 
  mongo.Disconnect(); 
  ReadAll(); 
} 

Tìm kiếm một record

MongoServer mongo = MongoServer.Create(); 
mongo.Connect();  
textBox1.Text = textBox1.Text + System.Environment.NewLine + "Searching...."; 
var db = mongo.GetDatabase("Organization"); 
using (mongo.RequestStart(db)) 
{ 
  
  var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("Employees"); 

  var query = new QueryDocument("Name", txtNameSearch.Text); 

    foreach (BsonDocument item in collection.Find(query))  
    { 
      BsonElement Name = item.GetElement("Name"); 
      BsonElement Eamil = item.GetElement("Eamil"); 
      BsonElement Phone = item.GetElement("Phone"); 
      BsonElement id = item.GetElement("_id"); 

      txtNameSearch.Text = Name.Value.ToString(); 
      txtEamilSearch.Text = Eamil.Value.ToString(); 
      txtPhoneSearch.Text = Phone.Value.ToString(); 
      txtID.Text = id.Value.ToString(); 
    }  
} 
mongo.Disconnect();

Đọc tất cả các Record

MongoServer mongo = MongoServer.Create(); 
mongo.Connect(); 
textBox1.Text = textBox1.Text + System.Environment.NewLine + "Reading All...."; 
var db = mongo.GetDatabase("Organization"); 
using (mongo.RequestStart(db)) 
{ 
  var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("Employees");      
  foreach (BsonDocument item in collection.FindAll()) 
  { 
    BsonElement Name = item.GetElement("Name"); 
    BsonElement Eamil = item.GetElement("Eamil");  
    textBox1.Text= textBox1.Text+System.Environment.NewLine+string.Format("Name: {0}, email: {1}", Name.Value.ToString(), Eamil.Value.ToString());  
     
  } 
} 
mongo.Disconnect(); 

Cập nhật record

MongoServer mongo = MongoServer.Create(); 
mongo.Connect(); 
var db = mongo.GetDatabase("Organization"); 

using (mongo.RequestStart(db)) 
{ 
  var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("Employees"); 

  BsonDocument Employee = new BsonDocument() 
      .Add("_id", txtID.Text) 
      .Add("Name", txtNameSearch.Text) 
      .Add("Eamil", txtEamilSearch.Text) 
      .Add("Phone", txtPhoneSearch.Text); 

  collection.Save(Employee); 
  textBox1.Text = textBox1.Text + System.Environment.NewLine + "Update...."; 
  mongo.Disconnect(); 
} 

Xóa record trong mongo

MongoServer mongo = MongoServer.Create(); 
mongo.Connect(); 
var db = mongo.GetDatabase("Organization"); 

using (mongo.RequestStart(db)) 
{ 
  var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("Employees"); 

  collection.Remove(new QueryDocument("_id", txtID.Text)); 
   
  textBox1.Text = textBox1.Text + System.Environment.NewLine + "deleted...."; 
  mongo.Disconnect(); 
} 

laptrinhvb via Csharpconner

DOWNLOAD SOURCE

Tags: mongo dbno sqlcrud database

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa trong database MongoDB
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7815 10:55:45, 24/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.