NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện QuestPDF

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện QuestPDF
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1846 14:54:20, 21/11/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo file trực tiếp PDF trên C#, winform sử dụng thư viện QuestPDF.

[C#] Generate PDF file use QuestPDF Lib

Thư viện QuestPDF là thư viện mở dùng để tạo File PDF.

Nó có cung cấp phiên bản miễn phí vào có phí, nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu đô USD thì được sử dụng miễn phí nhé các bạn.

Dưới đây, là hình ảnh mình tạo file PDF từ thư viện:

screenshot_1700551927  

Với thư viện này giúp chúng ta dễ dàng định dạng Text, tạo bảng Table chèn Image, liên kết Hyperlink...

Chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm ở Documnet của nó nhé.

Đầu tiên, các bạn có thể cài đặt thư viện từ Nuget:

NuGet\Install-Package QuestPDF -Version 2023.10.2

Full source code c#:

using EmployeeDataExample;
using QuestPDF.Elements;
using QuestPDF.Fluent;
using QuestPDF.Helpers;
using QuestPDF.Infrastructure;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using ZXing;

namespace QuestPDFTester
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;
    }

    private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //var image = QRCodeGenerator.GenerateQRCodeBytes("https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-tao-ung-dung-dock-windows-giong-Taskbar/2f0a9a79ff1bafd4.html", 80, 80);
      //var ddd = (Bitmap)((new ImageConverter()).ConvertFrom(image));
      //pictureBox1.Image = (ddd);


      var listEmployee = await new EmployeeData().GetEmployeesAsync();

      Document.Create(container =>
      {
        container.Page(page =>
        {
          page.Size(PageSizes.A4);
          page.Margin(4, Unit.Millimetre);
          page.PageColor(Colors.White);
          
          page.DefaultTextStyle(x => x.FontSize(9));
          page.DefaultTextStyle(x => x.FontFamily("Tahoma"));

          //page.Header()
          //  .Text("Hello PDF!")
          //  .SemiBold().FontSize(36).FontColor(Colors.Blue.Medium);

           page.Content()
            .PaddingVertical(1, Unit.Centimetre)
            .Column(x =>
            {
              x.Item().Row(
                row =>
                {


                  row.RelativeItem().AlignLeft()

                   .Row(rowitem =>
                   {
                     rowitem.AutoItem().Width(65).Height(65).Image(QRCodeGenerator.ReadImageFileToBytes("logo.png"));


                     rowitem.AutoItem().Container().Width(4);
                     rowitem.RelativeItem().Padding(2).Column(column =>
                     {
                       column.Item().Container().Height(2);
                       column.Item().Row(row2 =>
                       {
                         row2.Spacing(8);
                         row2.AutoItem().Text($"CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TPHCM").FontSize(9).FontColor("#000");

                       });
                       column.Item().Row(row2 =>
                       {
                         row2.Spacing(8);
                         row2.AutoItem().Text($"LẬP TRÌNH VB.NET").FontSize(9).FontColor("#000");

                       });
                       
                       column.Item().Row(row2 =>
                       {
                         row2.Spacing(8);
                         row2.RelativeItem().Hyperlink("https://laptrinhvb.net").Text("https://laptrinhvb.net").FontSize(9).FontColor("#0958d9");

                       });

                     });
                   });                  row.RelativeItem().AlignRight().Width(250).Height(65)
                      
                    .Row(rowitem =>
                    {
                      rowitem.AutoItem().Width(65).Height(65).Image(QRCodeGenerator.GenerateQRCodeBytes("https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-tao-ung-dung-dock-windows-giong-Taskbar/2f0a9a79ff1bafd4.html", 170, 170));


                      rowitem.AutoItem().Container().Width(4);
                      rowitem.RelativeItem().Border(0.5f).Padding(2).Column(column =>
                       {
                         column.Item().Container().Height(2);
                        column.Item().Row(row2 =>
                        {                         
                          row2.Spacing(12);
                          row2.AutoItem().Text($"Mã tài liệu: LAPTRINHVB-03-BCT/02").FontSize(9).Italic();

                        });
                         column.Item().Row(row2 =>
                         {
                           row2.Spacing(12);
                           row2.AutoItem().Text($"Ngày ban hành: 21/11/2023").FontSize(9).Italic();

                         });
                         column.Item().Row(row2 =>
                         {
                           row2.Spacing(12);
                           row2.AutoItem().Text($"Ngày sửa đổi: 22/03/2023").FontSize(9).Italic();
                           
                         });
                         column.Item().Row(row2 =>
                         {
                           row2.Spacing(5);
                           row2.AutoItem().Text($"Sửa đổi lần: 01").FontSize(9).Italic() ; 
                          
                         });

                       });
                    });
                   
                }
              );

              // x.Item().LineHorizontal(1);
              x.Spacing(10);
              x.Item().AlignCenter().Text("DANH SÁCH NHÂN VIÊN")
              
              .SemiBold().FontSize(16).FontColor(Colors.Orange.Medium);
              x.Spacing(10);              // x.Item().Text(Placeholders.LoremIpsum());
              

              x.Item().MinimalBox();
             // x.Item().Border(0.5F);
              x.Item().Table(table =>
                {
                  QuestPDF.Infrastructure.IContainer DefaultCellStyle(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers, string backgroundColor)
                  {
                    return containers
                      .Border(0.5f)
                      .BorderColor(Colors.Grey.Lighten1)
                      .Background(backgroundColor)
                     
                      .PaddingVertical(5)
                      .PaddingHorizontal(10)
                      .AlignCenter()
                      .AlignMiddle();
                  }

                  QuestPDF.Infrastructure.IContainer DefaultCellStyle2(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers, string backgroundColor)
                  {
                    return containers
                      .Border(0.5f)
                      .BorderColor(Colors.Grey.Lighten1)
                      .Background(Colors.White)

                      .PaddingVertical(5)
                      .PaddingHorizontal(10);
                    
                  }

                  QuestPDF.Infrastructure.IContainer DefaultCellStyleGroup(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers, string backgroundColor)
                  {
                    return containers
                      .Border(0.5f)
                       .BorderColor(Colors.Grey.Lighten1)
                      .Background("#f0f0f0")

                      .PaddingVertical(5)
                      .PaddingHorizontal(10);

                  }

                  table.ColumnsDefinition(columns =>
                  {
                    columns.ConstantColumn(40);
                    columns.ConstantColumn(70);
                    columns.ConstantColumn(120);
                    columns.ConstantColumn(100);
                    columns.RelativeColumn();


                  });


                  table.Header(header =>
                  {

                    header.Cell().Element(CellStyle).Text("#").FontSize(10).FontColor(Colors.White).Bold();
                    header.Cell().Element(CellStyle).Text("Mã NV").FontSize(10).FontColor(Colors.White).Bold();
                    header.Cell().Element(CellStyle).Text("Tên nhân viên").FontSize(10).FontColor(Colors.White).Bold();
                    header.Cell().Element(CellStyle).Text("Nơi sinh").FontSize(10).FontColor(Colors.White).Bold();
                    header.Cell().Element(CellStyle).Text("Địa chỉ").FontSize(10).FontColor(Colors.White).Bold();

                    QuestPDF.Infrastructure.IContainer CellStyle(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers) => DefaultCellStyle(containers, Colors.Blue.Medium);

                    
                  });

                  var list50Item = listEmployee.Where(u => u.BirthPlace !="Trung Quốc").ToList().Take(50);

                  var groupedProducts = list50Item.GroupBy(p => p.BirthPlace);
                  int i = 1;
                  foreach (var group in groupedProducts)
                  {
                    table.Cell().ColumnSpan(5).Element(CellStyleGroup).Text(group.Key).FontSize(10).FontColor("#000000");

                    
                    foreach (var item in group)
                    {
                      table.Cell().Element(CellStyle2).AlignCenter().Text(i.ToString() + ".").FontSize(10);
                      table.Cell().Element(CellStyle2).Text(item.Code).FontSize(10);
                      table.Cell().Element(CellStyle2).Text(item.Name).FontSize(10);
                      table.Cell().Element(CellStyle2).Text(item.BirthPlace).FontSize(10);
                      table.Cell().Element(CellStyle2).Text(item.Address).FontSize(10);
                      i++;
                    }
                  }

                 
                  QuestPDF.Infrastructure.IContainer CellStyle2(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers) => DefaultCellStyle2(containers, Colors.Blue.Medium);
                  QuestPDF.Infrastructure.IContainer CellStyleGroup(QuestPDF.Infrastructure.IContainer containers) => DefaultCellStyleGroup(containers, Colors.Blue.Medium);

                  table.ExtendLastCellsToTableBottom();
                  
                 
                });
            });


         
         


          page.Footer()
            .AlignCenter()
            .Text(x =>
            {
              x.Span("Page ");
              x.CurrentPageNumber();
            });
        });
      })
        .GeneratePdf("test.pdf");


      Process.Start("test.pdf");
    }


  }

 
  public static class SimpleExtension
  {
    private static QuestPDF.Infrastructure.IContainer Cell(this QuestPDF.Infrastructure.IContainer container, bool dark)
    {
      return container
        .Border(1)
        .Background(dark ? Colors.Grey.Lighten2 : Colors.White)
        .Padding(10);
    }
    
    public static void LabelCell(this QuestPDF.Infrastructure.IContainer container, string text) => container.Cell(true).Text(text).Medium();   
    public static QuestPDF.Infrastructure.IContainer ValueCell(this QuestPDF.Infrastructure.IContainer container) => container.Cell(false);

    public static QuestPDF.Infrastructure.IContainer Block(this QuestPDF.Infrastructure.IContainer container)
    {
      return container
        .Border(1)
        .Background(Colors.Grey.Lighten3)
        .ShowOnce()
        .MinWidth(50)
        .MinHeight(50)
        .AlignCenter()
        .AlignMiddle();
    }

  }

  class QRCodeGenerator
  {
    public static byte[] GenerateQRCodeBytes(string text, int width = 100, int height = 100, int margin = 0)
    {     
      BarcodeWriter barcodeWriter = new BarcodeWriter();
      barcodeWriter.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;     
      barcodeWriter.Options = new ZXing.Common.EncodingOptions
      {
        Width = width, 
        Height = height, 
        Margin = margin 
      };     
      Bitmap qrCodeBitmap = barcodeWriter.Write(text);     
      byte[] byteArray = BitmapToByteArray(qrCodeBitmap);
      return byteArray;
    }   
    private static byte[] BitmapToByteArray(Bitmap bitmap)
    {
      using (var stream = new System.IO.MemoryStream())
      {
        bitmap.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
        return stream.ToArray();
      }
    }

    public static byte[] ReadImageFileToBytes(string filePath)
    {
      try
      {       
        if (!File.Exists(filePath))
        {
          throw new FileNotFoundException($"File not found: {filePath}");
        }       
        byte[] fileBytes = File.ReadAllBytes(filePath);
        return fileBytes;
      }
      catch (Exception ex)
      {        
        Console.WriteLine($"Error reading image file: {ex.Message}");
        return null; 
      }
    }
  }
}

Video demo ứng dụng:

Thanks for waching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF sử dụng thư viện QuestPDF
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1846 14:54:20, 21/11/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.