NEWS

[C#] Hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình Winform

[C#] Hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4978 08:05:12, 24/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, cách tạo custom control để hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình C#, Winform.

[C#] Show Toast Message Winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Toast Message Winform:

toast_csharp

Đầu tiên, các bạn thiết kế cho mình một form Frm_Alert.cs

form_alert

Source code Frm_Alert.cs

using CustomAlertBoxDemo.Properties;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomAlertBoxDemo
{
  public partial class Form_Alert : Form
  {
    public Form_Alert()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public enum enmAction
    {
      wait,
      start,
      close
    }

    public enum enmType
    {
      Success,
      Warning,
      Error,
      Info
    }
    private Form_Alert.enmAction action;

    private int x, y;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      switch(this.action)
      {
        case enmAction.wait:
          timer1.Interval = 5000;
          action = enmAction.close;
          break;
        case Form_Alert.enmAction.start:
          this.timer1.Interval = 1;
          this.Opacity += 0.1;
          if (this.x < this.Location.X)
          {
            this.Left--;
          }
          else
          {
            if (this.Opacity == 1.0)
            {
              action = Form_Alert.enmAction.wait;
            }
          }
          break;
        case enmAction.close:
          timer1.Interval = 1;
          this.Opacity -= 0.1;

          this.Left -= 3;
          if (base.Opacity == 0.0)
          {
            base.Close();
          }
          break;
      }
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Interval = 1;
      action = enmAction.close;
    }

    public void showAlert(string msg, enmType type)
    {
      this.Opacity = 0.0;
      this.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
      string fname;

      for (int i = 1; i < 10; i++)
      {
        fname = "alert" + i.ToString();
        Form_Alert frm = (Form_Alert)Application.OpenForms[fname];

        if (frm == null)
        {
          this.Name = fname;
          this.x = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - this.Width + 15;
          this.y = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - this.Height * i - 5 * i;
          this.Location = new Point(this.x, this.y);
          break;

        }

      }
      this.x = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - base.Width - 5;

      switch(type)
      {
        case enmType.Success:
          this.pictureBox1.Image = Resources.success;
          this.BackColor = Color.SeaGreen;
          break;
        case enmType.Error:
          this.pictureBox1.Image = Resources.error;
          this.BackColor = Color.DarkRed;
          break;
        case enmType.Info:
          this.pictureBox1.Image = Resources.info;
          this.BackColor = Color.RoyalBlue;
          break;
        case enmType.Warning:
          this.pictureBox1.Image = Resources.warning;
          this.BackColor = Color.DarkOrange;
          break;
      }


      this.lblMsg.Text = msg;

      this.Show();
      this.action = enmAction.start;
      this.timer1.Interval = 1;
      this.timer1.Start();
    }
  }
}

Và cách chúng ta sử dụng ở FrmMain.cs bên dưới đây:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomAlertBoxDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void Alert(string msg, Form_Alert.enmType type)
    {
      Form_Alert frm = new Form_Alert();
      frm.showAlert(msg,type);
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Alert("Success Alert",Form_Alert.enmType.Success);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Alert("Warning Alert", Form_Alert.enmType.Warning);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Alert("Error Alert", Form_Alert.enmType.Error);
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Alert("Info Alert", Form_Alert.enmType.Info);
    }
  }
}

Bài viết từ Csharp.UI

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: toast message c#toast c# winform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4978 08:05:12, 24/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.