Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.

Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13688 00:40:30, 28/01/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn đăng nhập Form qua mã QR code, đăng nhập giống như ứng dụng Zalo Desktop bằng ngôn ngữ C# sử dụng thư viện AForge.NET và Zxing.

- Đầu tiên, mình sử dụng thư viện AForge.NET để sử dụng camera của máy tính.

- Tiếp đến, ta sẽ sử dụng thư viện Zxing của google để đọc mã QR code, nếu mã QR đọc được đúng với kết quả "laptrinhvb.net" như ví dụ của mình bên dưới: 

thì cho form login ẩn đi và hiện lên form chính.

- Trong ví dụ này, mình xin hướng dẫn các bạn cài AForge.NET và Zxing qua công cụ Nuget đã tích hợp sẵn trong bộ Visual Studio.

- Đầu tiên, các bạn vào menu Tool => Library Packet Manager =>Packet Manager Console. Sau khi, click vào sẽ mở cửa sổ dòng lệnh quản lý các thư viện qua Nuget, Bây giờ mình sẽ cài đặt AForge.NET với Zxing bằng các câu lệnh dưới đây:

Install-Package AForge

Install-Package AForge.Video
Install-Package AForge.Video.DirectShow
Install-Package ZXing.Net

* Dưới đây là video mình hướng dẫn chi tiết, các bạn có thể tham khảo: 

- Đầu tiên các bạn cần import thư viện vào:

using System.IO;
using AForge;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;
using ZXing;
using ZXing.QrCode;

- Khai báo 2 biến để sử dụng carema load lên picture box

private FilterInfoCollection CaptureDevice;
private VideoCaptureDevice FinalFrame;

- Viết hàm cho sự kiện form load, load tất cả các thiết bị camera vào combox

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 {
      CaptureDevice = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
      foreach (FilterInfo Device in CaptureDevice)
      {
        comboBox1.Items.Add(Device.Name);
      }
      comboBox1.SelectedIndex = 0;
      FinalFrame = new VideoCaptureDevice();
}

- Tiếp đến, mình viết sự kiện cho nút Start, để bắt đầu sử dụng camera

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      FinalFrame = new VideoCaptureDevice(CaptureDevice[comboBox1.SelectedIndex].MonikerString);
      FinalFrame.NewFrame += new NewFrameEventHandler(FinalFrame_NewFrame);
      FinalFrame.Start();
      
      //timer1.Enabled = true;
}

- Viết 1 hàm FinalFrame_NewFrame

 private void FinalFrame_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
 {
      //throw new NotImplementedException();
      pictureBox1.Image = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
 }

- Viết sự kiện timer tick để kiểm tra mã QR code có đúng mới dữ liệu mình yêu cầu không.

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
      BarcodeReader Reader = new BarcodeReader();
      Result result = Reader.Decode((Bitmap)pictureBox1.Image);
      try
      {
        string decoded = result.ToString().Trim();

        if (decoded != "")
        {
          timer1.Stop();
          MessageBox.Show(decoded);
          Form2 form = new Form2();
          form.Show();
          this.Hide();

        }
      }
      catch (Exception ex)
      {

      }
 }

- Viết sự kiện cho nút login, khi nhấn vào nút login sẽ bắt đầu chạy timer, khi kiểm tra đúng thì dừng timer lại.

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
      //khi nhấn nút login thì bắt đầu chạy timer để kiểm tra QR code có đúng với "laptrinhvb.net" không
      timer1.Enabled = true;
      timer1.Start();
}

- Viết sự kiện tắt dịch vụ mở camera, khi đóng form, thoát khỏi ứng dụng.

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
      if (FinalFrame.IsRunning == true)
      {
        FinalFrame.Stop();
      }
}

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net để được support. heart

DOWNLOAD SOURCE CODE

Tags: nhận dạngqrcode

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13688 00:40:30, 28/01/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.