[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 4)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 4)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3161 08:27:21, 12/03/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn các câu lệnh truy vấn phổ biến và thường được sử dụng trong Sqlserver phần 4.

[SQLSERVER] Những câu lệnh quan trọng cần biết trong Sqlserver.

Câu 31: Liệt kê tất cả những câu lệnh Store Procedure được tạo khoảng thời gian N ngày.

SELECT name,sys.objects.create_date 
 
FROM sys.objects 
 
WHERE type='P' 
 
AND DATEDIFF(D,sys.objects.create_date,GETDATE())< N 

image027

 

Câu 32: Biên dịch lại một hàm Store Procedure

EXEC sp_recompile'Procedure_Name'; 
 
GO 

image028

 

Câu 33: Biên dịch lại tất cả các Store Procedure trong một bảng table

EXEC sp_recompile N'Table_Name'; 
 
GO 

image029

 

Câu 34: Liệt kê tất cả các cột của table có cùng kiểu dữ liệu 

SELECT OBJECT_NAME(c.OBJECT_ID) as Table_Name, c.name as Column_Name 
 
FROM sys.columns AS c 
 
JOIN sys.types AS t ON c.user_type_id=t.user_type_id 
 
WHERE t.name = 'Data_Type' 

image030

 

Câu 35: Liệt kê tất cả các cột column Nullable trong một bảng table

SELECT OBJECT_NAME(c.OBJECT_ID) as Table_Name, c.name as Column_Name 
 
FROM sys.columns AS c 
 
JOIN sys.types AS t ON c.user_type_id=t.user_type_id 
 
WHERE c.is_nullable=0 AND OBJECT_NAME(c.OBJECT_ID)='Table_Name' 

image031

 

Câu 36: Liệt kê tất cả bảng dữ liệu chưa có cài đặt khóa chính (Primary Key)

SELECT name AS Table_Name 
 
FROM sys.tables 
 
WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID,'TableHasPrimaryKey') = 0 
 
ORDER BY Table_Name; 

image032

 

Câu 37: Liệt kê tất cả các bạn table chưa có khóa ngoại (Foreign key)

SELECT name AS Table_Name 
 
FROM sys.tables 
 
WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID,'TableHasForeignKey') = 0 
 
ORDER BY Table_Name; 

image033

 

Câu 38: Liệt kê tất cả các bảng table không có cài đặt Indentity column

SELECT name AS Table_Name 
 
FROM sys.tables 
 
WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID,'TableHasIdentity') = 0 
 
ORDER BY Table_Name; 

image034

 

Câu 39: Lấy ngày đầu tiên của tháng hiện tại

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(DAY,-(DAY(GETDATE()))+1,GETDATE()),105) First_Date_Current_Month;

image035

 

Câu 40: Lấy ngày cuối cùng của tháng trước (last month)

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(DAY,-(DAY(GETDATE())),GETDATE()),105) Last_Date_Previous_Month;

image036

 

Các bạn tiếp tục đón đọc tiếp ở phần 5 (phần cuối) nhé.

Thanks for Watching!

Tags: top query sqlserver50 important query sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 4)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3161 08:27:21, 12/03/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.