Hướng dẫn chèn hình ảnh vào gridcontrol (Insert Image Url Into GridView Devexpress use VB.NET)

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào gridcontrol (Insert Image Url Into GridView Devexpress use VB.NET)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 16955 08:48:44, 19/12/2015C#   In bài viết

Với Gridview mặc định của Winform thì chúng ta có thể chèn hình ảnh từ đường dẫn vào. Nhưng trong GridControl của Devexpress, nếu chúng ta muốn chèn hình ảnh vào GridControl, thì mặc định nó hỗ trợ đọc hình ảnh dưới dạng Base64, nếu hình ảnh được lưu vào database thì sẽ đọc được bình thường. Nhưng nếu hình ảnh mà lưu vào database thì sai quy tắc cơ bản của thiết kế dữ liệu, vì nếu lưu hình ảnh xuống database thì làm cho dung lượng dữ liệu của mình phình to và xử lý nặng nề hơn. Vì thế, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn chèn hình ảnh vào GridControl từ đường dẫn hình ảnh được lưu trên ổ đĩa. 

Video chương trình demo:

- Để đọc được hình ảnh vào grid control chúng ta, cần tạo thêm ba file class sau để xử lý link hình ảnh: 

- Đầu tiên tạo database Student với  table test:

USE [Student]
GO

/****** Object: Table [dbo].[test]  Script Date: 12/19/2015 08:41:15 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[test](
	[masv] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[tensv] [nvarchar](50) NULL,
	[hinhanh] [nvarchar](350) NULL,
 CONSTRAINT [PK_test] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[masv] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

1. GraphicsEdit.vb

Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Imports GraphicsEditor.GraphicsEditor
Imports System.Data.SqlClient
Namespace CsWinFormsBlackApp
  Partial Public Class Form1
    Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm

    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub
    Dim con As New SqlConnection
    Public Sub Taoketnoi()
      Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=Student;Integrated Security=True"
      con.ConnectionString = str
      con.Open()
    End Sub
    Public Function LayDulieu() As DataTable

      Dim dt As New DataTable
      Dim da As New SqlDataAdapter
      da.SelectCommand = New SqlCommand("select masv as [Mã sinh viên], tensv as [Tên sinh viên], hinhanh as [Hình ảnh] from test", con)
      da.Fill(dt)
      Return dt
    End Function
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      Taoketnoi()
      Dim dt As New DataTable
      dt = LayDulieu()
      GridControl1.DataSource = dt
      Dim repItemGraphicsEdit As New RepositoryItemGraphicsEdit()
      repItemGraphicsEdit.SizeMode = DevExpress.XtraEditors.Controls.PictureSizeMode.Squeeze
      repItemGraphicsEdit.BestFitWidth = 100
      GridView1.Columns("Hình ảnh").ColumnEdit = repItemGraphicsEdit
    End Sub
    
  End Class
End Namespace

2. GraphicsEditViewInfo.vb

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Drawing
Imports DevExpress.XtraEditors.ViewInfo
Imports DevExpress.XtraEditors.Repository

Namespace GraphicsEditor
  Class GraphicsEditViewInfo
    Inherits PictureEditViewInfo
    Public Sub New(item As RepositoryItem)
      MyBase.New(item)
    End Sub

    Public Overrides Property EditValue() As Object
      Get
        Return MyBase.EditValue
      End Get
      Set(value As Object)
        If value IsNot Nothing AndAlso value.[GetType]() = GetType(System.String) Then
          Try
            MyBase.EditValue = New Bitmap(value.ToString())
          Catch
            MyBase.EditValue = Item.ErrorImage
          End Try
        Else
          MyBase.EditValue = value
        End If
      End Set
    End Property
  End Class
End Namespace

3. RepositoryItemGraphicsEdit.vb

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraEditors
Imports DevExpress.XtraEditors.Repository
Imports DevExpress.XtraEditors.Registrator
Imports DevExpress.XtraEditors.ViewInfo
Imports DevExpress.XtraEditors.Drawing

Namespace GraphicsEditor
  'The attribute that points to the registration method 
   _
  Class RepositoryItemGraphicsEdit
    Inherits RepositoryItemPictureEdit
    ' Static constructor should call registration method
    Shared Sub New()
      RegisterGraphicsEditor()
    End Sub

    Public Const GraphicsEditorName As String = "GraphicsEdit"
    Public Overrides ReadOnly Property EditorTypeName() As String
      Get
        Return GraphicsEditorName
      End Get
    End Property

    Public Shared Sub RegisterGraphicsEditor()
      EditorRegistrationInfo.[Default].Editors.Add(New EditorClassInfo(GraphicsEditorName, GetType(GraphicsEdit), GetType(RepositoryItemGraphicsEdit), GetType(GraphicsEditViewInfo), New PictureEditPainter(), True))
    End Sub
  End Class
End Namespace

- Và cuối cùng là file chính của form1:

Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Imports GraphicsEditor.GraphicsEditor
Imports System.Data.SqlClient
Namespace CsWinFormsBlackApp
  Partial Public Class Form1
    Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm

    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub
    Dim con As New SqlConnection
    Public Sub Taoketnoi()
      Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=Student;Integrated Security=True"
      con.ConnectionString = str
      con.Open()
    End Sub
    Public Function LayDulieu() As DataTable

      Dim dt As New DataTable
      Dim da As New SqlDataAdapter
      da.SelectCommand = New SqlCommand("select masv as [Mã sinh viên], tensv as [Tên sinh viên], hinhanh as [Hình ảnh] from test", con)
      da.Fill(dt)
      Return dt
    End Function
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      Taoketnoi()
      Dim dt As New DataTable
      dt = LayDulieu()
      GridControl1.DataSource = dt
      Dim repItemGraphicsEdit As New RepositoryItemGraphicsEdit()
      repItemGraphicsEdit.SizeMode = DevExpress.XtraEditors.Controls.PictureSizeMode.Squeeze
      repItemGraphicsEdit.BestFitWidth = 100
      GridView1.Columns("Hình ảnh").ColumnEdit = repItemGraphicsEdit
    End Sub
    
  End Class
End Namespace

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

link download project

Tags: grid controlgridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào gridcontrol (Insert Image Url Into GridView Devexpress use VB.NET)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 16955 08:48:44, 19/12/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.