Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver bằng C#

Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver bằng C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 46959 14:55:16, 30/10/2015C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một ưng dụng thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sử dụng Linq to Sql server trên ngôn ngữ C#. Có giao diện như hình bên dưới:

+ Đầu tiên: ta tạo database sinhvien với tên table tbl_sinhvien, gồm các field: masv, tensv, khoa như hình dưới:

Tiếp đến, mình cần tạo một class Linq to Sql và đặt tên là data.dbml

tạo class linq to sqlserver trong vb.net

- Từ bên trái Server Explorer, ta tạo một dataset để kết nối với cơ sở dữ liệu sinh viên.

- Sau đó, ta mở class Data.dbml lên, và từ bên trái Server Explorer, ta kéo bảng tbl_sinhvien mà chúng ta cần thao tác lên class Data.dbml.

- Bây giờ ta mở class form1 ra và bắt đầu code: 

- Để insert ta sử dụng lệnh InsertOnSubmit()

- Để xóa ta sử dụng lệnh DeleteOnSubmit()

- sử dụng phương thức SubmitChanges() để thực hiện thay đổi dữ liệu.

Lưu ý: khi ta khai báo biến db as DataDataContext, trong chữ Data đầu tiên trong Datadatacontext chính là tên class linq to sql mà các bạn đặt. 

+ Đầu tiên, ta cần import thư viện linq vào sử dụng

using System.Linq;

- Tiếp đến, ta khai báo một đối tượng tb as tbl_sinhvien

tbl_sinhvien tb = new tbl_sinhvien();

- Tiếp đến ta bắt đầu viết sự kiện cho có nút: lưu, sửa, xóa và tìm kiếm.

- Sự kiện khi bấm vào nút lưu:

 private void btn_luu_Click(object sender, EventArgs e)
 {      
      DataDataContext db = new DataDataContext();
      tb.masv = txt_masv .Text;
      tb.tensv = txt_tensv .Text;
      tb.khoa = txt_khoa.Text;      
      db.tbl_sinhviens .InsertOnSubmit (tb);
      db.SubmitChanges();
      Form1_Load(sender, e);
 } 

- Tiếp đến ta viết sự kiện cho nút sửa: 

 private void btn_sua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataDataContext db = new DataDataContext();
      tb = db.tbl_sinhviens.Where(s => s.masv == txt_masv.Text).Single();
      tb.tensv = txt_tensv.Text;
      tb.khoa = txt_khoa.Text;
      db.SubmitChanges();
      Form1_Load(sender, e);
    }

- Sự kiện khi click vào nút xóa: 

private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataDataContext db = new DataDataContext();
      tb = db.tbl_sinhviens.Where(s => s.masv == txt_masv.Text).Single();
      tb.tensv = txt_tensv.Text;
      tb.khoa = txt_khoa.Text;
      db.tbl_sinhviens.DeleteOnSubmit(tb);
      db.SubmitChanges();
      Form1_Load(sender, e);
    }

- Sự kiện khi gõ text vào ô tìm kiếm:

private void txt_timkiem_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      DataDataContext db = new DataDataContext();
      var Lst = (from s in db.tbl_sinhviens where s.masv.Contains (txt_timkiem.Text ) select s ).ToList();
      dataGridView1.DataSource = Lst;
      txt_masv.DataBindings.Clear();
      txt_tensv.DataBindings.Clear();
      txt_khoa.DataBindings.Clear();
      txt_masv.DataBindings.Add("text", Lst, "masv");
      txt_tensv.DataBindings.Add("text", Lst, "tensv");
      txt_khoa.DataBindings.Add("text", Lst, "khoa");
    }

Và cuối cùng, là sự kiện form_load để load database vào data gridview

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataDataContext db = new DataDataContext();
      var Lst = (from s in db.tbl_sinhviens select s).ToList();
      dataGridView1 .DataSource = Lst;
      txt_masv.DataBindings.Clear();
      txt_tensv.DataBindings.Clear();
      txt_khoa.DataBindings.Clear();
      txt_masv.DataBindings.Add("text", Lst, "masv");
      txt_tensv.DataBindings.Add("text", Lst, "tensv");
      txt_khoa.DataBindings.Add("text", Lst, "khoa");
    }

Download project crub linq with C#

Chúc các bạn thành công!

Tags: sqlitelinqcrub databasethêm xóa sửa tìm kiếm database

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver bằng C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 46959 14:55:16, 30/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.