NEWS

[VB.NET] Chia sẻ source tạo sắp xếp đội hình bóng đá Line-ups đội bóng

[VB.NET] Chia sẻ source tạo sắp xếp đội hình bóng đá Line-ups đội bóng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2298 08:02:34, 16/05/2023VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code tạo đội hình thi đấu bóng đá, có thêm di chuyển và sắp xếp đội hình trên VB.NET Winform.

[VB.NET] Line-ups Layout Football in Winform

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng:

line_up_vb

Các chức năng:

 1. Tạo mới cầu thủ
 2. Load danh sách cầu thủ
 3. Lưu lại đội hình
 4. Tải đội hình đã cài đặt
 5. Chỉnh sửa di chuyển trực tiếp đội hình

Video demo ứng dụng:

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một usercontrol PlayerControl.vb

Source code VB:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Net.Http.Headers
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.Design
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement

Public Class PlayerControlData
  Public _textValue As String
  Public _textColor As Color
  Public _textFont As Font
  Public _namePlayerValue As String
  Public _namePlayerColor As Color
  Public _namePlayerFont As Font
  Public _backgroundColor As Color
  Public _borderColor As Color
  Public _borderWidth As Integer
  Public _size As Size
  Public _location As Point
  Public _urlAvatarImage As String

End Class
Public Class PlayerControl
  Inherits UserControl

  Private _textValue As String = "GK"
  Private _textColor As Color = Color.White
  Private _textFont As Font = Me.Font
  Private _namePlayerValue As String = "Player Name"
  Private _namePlayerColor As Color = Color.White
  Private _namePlayerFont As Font = Me.Font
  Private _backgroundColor As Color = ColorTranslator.FromHtml("#D00C0F")
  Private _borderColor As Color = Color.White
  Private _borderWidth As Integer = 4

  Private contextMenuNew As ContextMenuStrip
  Private editMenuItem As ToolStripMenuItem
  Private advEditMenuItem As ToolStripMenuItem
  Private removeMenuItem As ToolStripMenuItem
  Private _urlAvatarImage As String


  <Category("Appearance"), DisplayName("Choose Player Image")>
  <EditorAttribute(GetType(CustomFileBrowser), GetType(System.Drawing.Design.UITypeEditor))>
  Public Property AvatarPlayerImage() As String
    Get
      Return _urlAvatarImage
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      _urlAvatarImage = value

      If String.IsNullOrEmpty(value) Then
        Me.Size = New Size(88, 80)
      Else
        Me.Size = New Size(120, 125)
      End If
      Invalidate()
    End Set
  End Property


  Public Property AvatarImage() As Image
    Get
      If String.IsNullOrEmpty(_urlAvatarImage) Then
        Return Nothing
      End If
      Return GetImageFromLocalDisk(_urlAvatarImage)
    End Get
    Set(value As Image)

    End Set

  End Property

  Public Function GetImageFromLocalDisk(filePath As String) As Image
    If filePath Is Nothing Then
      Return Nothing
    End If
    Dim image As Image = Image.FromFile(filePath)
    Return image
  End Function

  Public Sub New()
    SetStyle(ControlStyles.SupportsTransparentBackColor, True)
    BackColor = Color.Transparent
    Padding = New Padding(10, 5, 10, 25)
    If AvatarImage Is Nothing Then
      Me.Size = New Size(88, 80)
    Else
      Me.Size = New Size(120, 125)
    End If

    _namePlayerFont = New Font("Tahoma", 10, FontStyle.Regular)
    _textFont = New Font("Tahoma", 14, FontStyle.Bold)
    Me.Cursor = Cursors.Hand

    contextMenuNew = New ContextMenuStrip()
    editMenuItem = New ToolStripMenuItem("Edit")
    advEditMenuItem = New ToolStripMenuItem("Advance Edit")
    removeMenuItem = New ToolStripMenuItem("Remove")

    ' Add event handlers for menu items
    AddHandler editMenuItem.Click, AddressOf EditMenuItem_Click
    AddHandler advEditMenuItem.Click, AddressOf AdvEditMenuItem_Click
    AddHandler removeMenuItem.Click, AddressOf RemoveMenuItem_Click

    ' Add menu items to context menu
    contextMenuNew.Items.Add(editMenuItem)
    contextMenuNew.Items.Add(advEditMenuItem)
    contextMenuNew.Items.Add(removeMenuItem)

    ' Attach the context menu to the control
    Me.ContextMenuStrip = contextMenuNew
    Me.DoubleBuffered = True
  End Sub

  Public Function GetPlayerData() As PlayerControlData
    Dim userData As New PlayerControlData()
    userData._textValue = Me.TextValue
    userData._textColor = Me.TextColor
    userData._textFont = Me.TextFont
    userData._namePlayerValue = Me.NamePlayerValue
    userData._namePlayerColor = Me.NamePlayerColor
    userData._namePlayerFont = Me.NamePlayerFont
    userData._backgroundColor = Me.BackgroundColor
    userData._borderColor = Me.BorderColor
    userData._borderWidth = Me.BorderWidth
    userData._size = Me.Size
    userData._location = Me.Location
    userData._urlAvatarImage = Me.AvatarPlayerImage

    Return userData
  End Function

  Public Sub SetPlayerData(userData As PlayerControlData)

    Me.TextValue = userData._textValue
    Me.TextColor = userData._textColor
    Me.TextFont = userData._textFont
    Me.NamePlayerValue = userData._namePlayerValue
    Me.NamePlayerColor = userData._namePlayerColor
    Me.NamePlayerFont = userData._namePlayerFont
    Me.BackgroundColor = userData._backgroundColor
    Me.BorderColor = userData._borderColor
    Me.BorderWidth = userData._borderWidth
    Me.Size = userData._size
    Me.Location = userData._location
    Me.AvatarPlayerImage = userData._urlAvatarImage

  End Sub

  Public Event EditClicked As EventHandler

  Private Sub EditMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    ' Raise the EditClicked event
    RaiseEvent EditClicked(Me, EventArgs.Empty)
  End Sub

  Public Event AdvEditClicked As EventHandler

  Private Sub AdvEditMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    ' Raise the EditClicked event
    RaiseEvent AdvEditClicked(Me, EventArgs.Empty)
  End Sub


  Private Sub RemoveMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim dlg = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa player này?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
    If dlg = DialogResult.Yes Then
      Dim parentForm As Form = Me.FindForm()
      parentForm.Controls.Remove(Me)
    End If


  End Sub

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The main text value to display in the control.")>
  Public Property TextValue() As String
    Get
      Return _textValue
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      _textValue = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The color of the main text.")>
  Public Property TextColor() As Color
    Get
      Return _textColor
    End Get
    Set(ByVal value As Color)
      _textColor = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The font of the main text.")>
  Public Property TextFont() As Font
    Get
      Return _textFont
    End Get
    Set(ByVal value As Font)
      _textFont = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The name player value to display below the circle.")>
  Public Property NamePlayerValue() As String
    Get
      Return _namePlayerValue
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      _namePlayerValue = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The color of the name player text.")>
  Public Property NamePlayerColor() As Color
    Get
      Return _namePlayerColor
    End Get
    Set(ByVal value As Color)
      _namePlayerColor = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The font of the name player text.")>
  Public Property NamePlayerFont() As Font
    Get
      Return _namePlayerFont
    End Get
    Set(ByVal value As Font)
      _namePlayerFont = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The background color of the control.")>
  Public Property BackgroundColor() As Color
    Get
      Return _backgroundColor
    End Get
    Set(ByVal value As Color)
      _backgroundColor = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The color of the border.")>
  Public Property BorderColor() As Color
    Get
      Return _borderColor
    End Get
    Set(ByVal value As Color)
      _borderColor = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  <Browsable(True)>
  <Category("Appearance")>
  <Description("The width of the border.")>
  Public Property BorderWidth() As Integer
    Get
      Return _borderWidth
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      _borderWidth = value
      Invalidate()
    End Set
  End Property

  'Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
  '  MyBase.OnPaint(e)

  '  Dim g As Graphics = e.Graphics
  '  g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias

  '  ' Calculate the available area for the circle, considering padding
  '  Dim availableWidth As Single = ClientSize.Width - Padding.Left - Padding.Right
  '  Dim availableHeight As Single = ClientSize.Height - Padding.Top - Padding.Bottom

  '  ' Calculate the diameter of the circle based on the available area
  '  Dim diameter As Single = Math.Min(availableWidth, availableHeight)

  '  ' Calculate the position of the circle based on padding
  '  Dim circleX As Single = Padding.Left + (availableWidth - diameter) / 2
  '  Dim circleY As Single = Padding.Top + (availableHeight - diameter) / 2

  '  ' Create a rectangle that represents the circle
  '  Dim circleRect As New RectangleF(circleX, circleY, diameter, diameter)

  '  ' Draw the background circle
  '  Dim backgroundBrush As New SolidBrush(_backgroundColor)
  '  g.FillEllipse(backgroundBrush, circleRect)

  '  ' Draw the border
  '  Dim borderPen As New Pen(_borderColor, _borderWidth)
  '  g.DrawEllipse(borderPen, circleRect)

  '  ' Draw the main text in the center of the circle
  '  Dim textBrush As New SolidBrush(_textColor)
  '  Dim format As New StringFormat()
  '  format.Alignment = StringAlignment.Center
  '  format.LineAlignment = StringAlignment.Center
  '  g.DrawString(_textValue, _textFont, textBrush, circleRect, format)


  '  textBrush.Color = _namePlayerColor
  '  ' Draw the name player text below the circle image
  '  Dim nameRect As New RectangleF(0, circleRect.Bottom + 5, ClientSize.Width, ClientSize.Height - circleRect.Bottom - 5)
  '  g.DrawString(_namePlayerValue, _namePlayerFont, textBrush, nameRect, format)
  'End Sub

  Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
    MyBase.OnPaint(e)

    Dim g As Graphics = e.Graphics
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias
    Dim format As New StringFormat()
    format.Alignment = StringAlignment.Center
    format.LineAlignment = StringAlignment.Center
    ' Calculate the available area for the circle, considering padding
    Dim availableWidth As Single = ClientSize.Width - Padding.Left - Padding.Right
    Dim availableHeight As Single = ClientSize.Height - Padding.Top - Padding.Bottom

    ' Calculate the diameter of the circle based on the available area
    Dim diameter As Single = Math.Min(availableWidth, availableHeight)

    ' Calculate the position of the circle based on padding
    Dim circleX As Single = Padding.Left + (availableWidth - diameter) / 2
    Dim circleY As Single = Padding.Top + (availableHeight - diameter) / 2

    ' Create a rectangle that represents the circle
    Dim circleRect As New RectangleF(circleX, circleY, diameter, diameter)
    If String.IsNullOrEmpty(AvatarPlayerImage) Then


      ' Draw the background circle
      Dim backgroundBrush As New SolidBrush(_backgroundColor)
      g.FillEllipse(backgroundBrush, circleRect)

      ' Draw the border
      Dim borderPen As Pen
      If String.IsNullOrEmpty(AvatarPlayerImage) Then
        borderPen = New Pen(_borderColor, _borderWidth)
      Else
        borderPen = New Pen(Color.Transparent, _borderWidth)
      End If
      g.DrawEllipse(borderPen, circleRect)

      ' Draw the main text in the center of the circle
      Dim textBrush As New SolidBrush(_textColor)

      g.DrawString(_textValue, _textFont, textBrush, circleRect, format)

    End If

    Dim textBrush2 As New SolidBrush(_namePlayerColor)

    format.Alignment = StringAlignment.Center
    format.LineAlignment = StringAlignment.Center


    ' Draw the name player text below the circle image
    Dim nameRect As New RectangleF(0, circleRect.Bottom + 5, ClientSize.Width, ClientSize.Height - circleRect.Bottom - 5)
    g.DrawString(_namePlayerValue, _namePlayerFont, textBrush2, nameRect, format)

    ' Draw the avatar image
    If AvatarImage IsNot Nothing Then
      g.DrawImage(AvatarImage, circleRect)

    End If
  End Sub

  'Protected Overrides Sub OnMouseDown(e As MouseEventArgs)
  '  MyBase.OnMouseDown(e)

  '  DoDragDrop(Me, DragDropEffects.Move)
  'End Sub

  Private mdLoc As Point

  Protected Overrides Sub OnMouseDown(e As MouseEventArgs)
    MyBase.OnMouseDown(e)
    mdLoc = e.Location
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnMouseMove(e As MouseEventArgs)
    MyBase.OnMouseMove(e)
    If e.Button = MouseButtons.Left Then
      Me.Left += e.X - mdLoc.X
      Me.Top += e.Y - mdLoc.Y
    End If
  End SubEnd Class
Public Class CustomFileBrowser
  Inherits FileNameEditor

  Protected Overrides Sub InitializeDialog(ByVal openFileDialog As OpenFileDialog)
    MyBase.InitializeDialog(openFileDialog)
    openFileDialog.Title = "Select Player Image: "
    openFileDialog.Filter = "Image File (*.png)|*.png"
  End Sub
End Class

Tiếp đến là source code ở Form1.vb chứa hình ảnh sân bóng và sắp xếp đội hình

Imports System.IO
Imports System.Reflection
Imports System.Threading
Imports Newtonsoft.Json

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Me.DoubleBuffered = True

  End Sub

  Private Sub menu_save_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles menu_save.Click


    Dim saveFileDialog As New SaveFileDialog()
    saveFileDialog.RestoreDirectory = True
    saveFileDialog.FileName = "mylayout.layout"
    saveFileDialog.Filter = "Layout Files (*.layout)|*.layout|All Files (*.*)|*.*"
    saveFileDialog.FilterIndex = 1

    Dim result As DialogResult = saveFileDialog.ShowDialog()

    If result = DialogResult.OK Then

      Dim selectedFileName As String = saveFileDialog.FileName
      Dim listData = New List(Of PlayerControlData)
      For Each control As Control In Me.Controls
        If TypeOf control Is PlayerControl Then
          Dim pictureBox As PlayerControlData = DirectCast(control, PlayerControl).GetPlayerData()
          listData.Add(pictureBox)
        End If
      Next

      Dim jsonData = JsonConvert.SerializeObject(listData)
      File.WriteAllText(saveFileDialog.FileName, jsonData)
      MessageBox.Show("Save Layout Successful.")

    End If
  End Sub  Private Sub menu_open_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles menu_open.Click
    Dim openFileDialog As New OpenFileDialog()
    openFileDialog.RestoreDirectory = True
    openFileDialog.Filter = "Layout Files (*.layout)|*.layout|All Files (*.*)|*.*"
    openFileDialog.FilterIndex = 1
    Dim result As DialogResult = openFileDialog.ShowDialog()

    If result = DialogResult.OK Then
      Dim selectedFileName As String = openFileDialog.FileName
      Dim rawData = File.ReadAllText(selectedFileName)
      Dim listData = JsonConvert.DeserializeObject(Of List(Of PlayerControlData))(rawData)
      ClearAllPlayer()
      For Each item As PlayerControlData In listData
        Dim itemPlayer = New PlayerControl()
        itemPlayer.SetPlayerData(item)
        AddHandler itemPlayer.EditClicked, AddressOf CircularTextControl_EditClicked
        AddHandler itemPlayer.AdvEditClicked, AddressOf AdvCircularTextControl_EditClicked
        Me.Controls.Add(itemPlayer)
      Next

    End If
  End Sub

  Private Sub menu_add_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles menu_add.Click
    Dim player = New PlayerControl()
    Dim frmAddPlayer = New FrmAddPlayer(player)
    Dim result = frmAddPlayer.ShowDialog()
    If result = DialogResult.OK Then
      Me.Controls.Add(player)
      AddHandler player.EditClicked, AddressOf CircularTextControl_EditClicked

      AddHandler player.AdvEditClicked, AddressOf AdvCircularTextControl_EditClicked
    End If

  End Sub

  Private Sub CircularTextControl_EditClicked(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim player = DirectCast(sender, PlayerControl)
    Dim frmEdit = New FrmEditPlayer(player)
    Dim dlg = frmEdit.ShowDialog()
    If dlg = DialogResult.OK Then
      player = player
    End If
  End Sub

  Sub ClearAllPlayer()
    For i As Integer = Me.Controls.Count - 1 To 0 Step -1
      Dim control As Control = Me.Controls(i)
      If TypeOf control Is PlayerControl Then
        Me.Controls.Remove(control)
        control.Dispose()
      End If
    Next
  End Sub

  Private Sub menu_new_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles menu_new.Click

    ClearAllPlayer()

    CreateNewPlayer("GK", "Allision", 56, 204, Color.Green)
    CreateNewPlayer("LB", "Moreno", 153, 27)
    CreateNewPlayer("CB", "Van DijK", 153, 127)
    CreateNewPlayer("CB", "Lovren", 153, 239)
    CreateNewPlayer("RB", "Clyne", 153, 348)

    CreateNewPlayer("CM", "Wijnadium", 317, 96)
    CreateNewPlayer("CM", "Fabinho", 317, 270)

    CreateNewPlayer("AM", "Fimino", 461, 189)

    CreateNewPlayer("LW", "Origi", 536, 35)
    CreateNewPlayer("RW", "Mane", 536, 330)

    CreateNewPlayer("CF", "F.Torres", 621, 180)


  End Sub

  Private Sub CreateNewPlayer(position As String, player_name As String, x As Integer, y As Integer, Optional ByVal bgColor As Color = Nothing)
    Dim player As New PlayerControl()
    If bgColor = Nothing Then
      player.BackgroundColor = ColorTranslator.FromHtml("#D00C0F")
    Else
      player.BackgroundColor = bgColor

    End If

    player.TextValue = position
    player.NamePlayerValue = player_name
    player.Location = New Point(x, y)
    AddHandler player.EditClicked, AddressOf CircularTextControl_EditClicked
    AddHandler player.AdvEditClicked, AddressOf AdvCircularTextControl_EditClicked
    Me.Controls.Add(player)
  End Sub

  Private Sub AdvCircularTextControl_EditClicked(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim player = DirectCast(sender, PlayerControl)
    'Dim backupPlayer = player.Clone()


    Dim clonedObject As New PlayerControl()

    clonedObject.BackgroundColor = player.BackgroundColor
    clonedObject.TextValue = player.TextValue
    clonedObject.NamePlayerValue = player.NamePlayerValue
    clonedObject.NamePlayerColor = player.NamePlayerColor
    clonedObject.NamePlayerFont = player.NamePlayerFont
    clonedObject.TextFont = player.TextFont
    clonedObject.Location = player.Location
    clonedObject.AvatarPlayerImage = player.AvatarPlayerImage
    AddHandler clonedObject.EditClicked, AddressOf CircularTextControl_EditClicked
    AddHandler clonedObject.AdvEditClicked, AddressOf AdvCircularTextControl_EditClicked
    Dim originLocation = player.Location
    Dim frmEdit = New FrmAddPlayer(player)

    Dim dlg = frmEdit.ShowDialog()
    If dlg = DialogResult.OK Then
      player.Location = originLocation
      Me.Controls.Add(player)
    Else
      Me.Controls.Add(clonedObject)
    End If

  End Sub

  Private Sub menu_clear_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles menu_clear.Click
    ClearAllPlayer()
  End Sub
End Class

Tạo 1 form cho menu Edit FrmEditPlayer.vb

Public Class FrmEditPlayer
  Public _playControl As PlayerControl
  Public Sub New(ByVal playControl As PlayerControl)
    InitializeComponent()
    txtPos.Text = playControl.TextValue
    txtName.Text = playControl.NamePlayerValue
    txtUrl.Text = playControl.AvatarPlayerImage
    _playControl = playControl

    If Not String.IsNullOrEmpty(txtUrl.Text) Then
      Dim pic = GetImageFromLocalDisk(txtUrl.Text)
      picImage.Image = pic
    End If

  End Sub

  Private Sub btnOk_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnOk.Click
    _playControl.TextValue = txtPos.Text.Trim
    _playControl.NamePlayerValue = txtName.Text.Trim
    _playControl.AvatarPlayerImage = txtUrl.Text.Trim
  End Sub

  Public Function GetImageFromLocalDisk(filePath As String) As Image
    Dim image As Image = Image.FromFile(filePath)
    Return image
  End Function

  Private Sub btnBrowse_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnBrowse.Click
    Dim openFileDialog As New OpenFileDialog()
    openFileDialog.Filter = "Image Files (*.png;*.gif;*.jpg;*.jpeg)|*.png;*.gif;*.jpg;*.jpeg"

    If openFileDialog.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      Dim imagePath As String = openFileDialog.FileName

      picImage.Image = Image.FromFile(imagePath)
      txtUrl.Text = openFileDialog.FileName
    End If
  End Sub
End Class

Và tiếp đến tạo một form Advance Edit hay AddPlayer:

Public Class FrmAddPlayer
  Public Sub New(ByVal playerControl As PlayerControl)
    InitializeComponent()
    playerControl.Location = New System.Drawing.Point(136, 248)
    Me.Controls.Add(playerControl)
    PropertyGrid1.SelectedObject = playerControl
  End Sub

  Private Sub btnHoanTat_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnHoanTat.Click

  End Sub
End Class

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Chia sẻ source tạo sắp xếp đội hình bóng đá Line-ups đội bóng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2298 08:02:34, 16/05/2023VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp