NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request và Http Response đọc source code website

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request và Http Response đọc source code website
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13511 07:52:59, 30/09/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Http RequestHttp Response để lấy source website về ứng dụng một cách đơn giản.

Giao diện ứng dụng:

http request và http response trong vb.net

Source code VB.NET

Imports System.IO
Imports System.Net

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim inStream As StreamReader
    Dim webRequest As WebRequest
    Dim webresponse As WebResponse
    webRequest = WebRequest.Create(TextBox1.Text)
    webresponse = webRequest.GetResponse()
    inStream = New StreamReader(webresponse.GetResponseStream())
    TextBox2.Text = inStream.ReadToEnd()
  End Sub
End Class

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Http Request và Http Response đọc source code website
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13511 07:52:59, 30/09/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp