NEWS

Chuyển đổi số thành chữ tiếng việt bằng VB.NET

Chuyển đổi số thành chữ tiếng việt bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 17821 14:07:53, 16/10/2015VB.NET   In bài viết

Lần trước mình có giới thiệu cho mấy bạn bài chuyển số thành chữ tiếng anh, hôm nay mình trình bày tiếp cách chuyển đổi số thành chữ tiếng việt luôn cho đủ bộ.

Trước tiên bạn import thư viện này vào:

Imports VB = Microsoft.VisualBasic.Strings

Bây giờ ta viết 2 function sau:

Public Shared Function TienBangChu(ByVal sSoTien As String) As String
    Dim DonVi() As String = {"", "nghìn ", "triệu ", "tỷ ", "nghìn ", "triệu "}
    Dim so As String
    Dim chuoi As String = ""
    Dim temp As String
    Dim id As Byte

    Do While (Not sSoTien.Equals(""))
      If sSoTien.Length <> 0 Then
        so = getNum(sSoTien)
        sSoTien = VB.Left(sSoTien, sSoTien.Length - so.Length)
        temp = setNum(so)
        so = temp
        If Not so.Equals("") Then
          temp = temp + DonVi(id)
          chuoi = temp + chuoi
        End If
        id = id + 1
      End If
    Loop
    temp = UCase(VB.Left(chuoi, 1))

    Return temp & VB.Right(chuoi, Len(chuoi) - 1)
End Function
Private Shared Function getNum(ByVal sSoTien As String) As String
    Dim so As String

    If sSoTien.Length >= 3 Then
      so = VB.Right(sSoTien, 3)
    Else
      so = VB.Right(sSoTien, sSoTien.Length)
    End If
    Return so
End Function
Private Shared Function setNum(ByVal sSoTien As String) As String
    Dim chuoi As String = ""
    Dim flag0 As Boolean
    Dim flag1 As Boolean
    Dim temp As String

    temp = sSoTien
    Dim kyso() As String = {"không ", "một ", "hai ", "ba ", "bốn ", "năm ", "sáu ", "bảy ", "tám ", "chín "}
    'Xet hang tram
    If sSoTien.Length = 3 Then
      If Not (VB.Left(sSoTien, 1) = 0 And VB.Left(VB.Right(sSoTien, 2), 1) = 0 And VB.Right(sSoTien, 1) = 0) Then
        chuoi = kyso(VB.Left(sSoTien, 1)) + "trăm "
      End If
      sSoTien = VB.Right(sSoTien, 2)
    End If
    'Xet hang chuc
    If sSoTien.Length = 2 Then
      If VB.Left(sSoTien, 1) = 0 Then
        If VB.Right(sSoTien, 1) <> 0 Then
          chuoi = chuoi + "linh "
        End If
        flag0 = True
      Else
        If VB.Left(sSoTien, 1) = 1 Then
          chuoi = chuoi + "mười "
        Else
          chuoi = chuoi + kyso(VB.Left(sSoTien, 1)) + "mươi "
          flag1 = True
        End If
      End If
      sSoTien = VB.Right(sSoTien, 1)
    End If
    'Xet hang don vi
    If VB.Right(sSoTien, 1) <> 0 Then
      If VB.Left(sSoTien, 1) = 5 And Not flag0 Then
        If temp.Length = 1 Then
          chuoi = chuoi + "năm "
        Else
          chuoi = chuoi + "lăm "
        End If
      Else
        If VB.Left(sSoTien, 1) = 1 And Not (Not flag1 Or flag0) And chuoi <> "" Then
          chuoi = chuoi + "mốt "
        Else
          chuoi = chuoi + kyso(VB.Left(sSoTien, 1)) + ""
        End If
      End If
    Else
    End If
    Return chuoi
End Function

Tới đây xem như mọi thứ đã xong, bây giờ bạn thiết kế form như trên, tại nút nhấn ta viết code sau:

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox2.Text = TienBangChu(TextBox1.Text)
End Sub

Chúc các bạn thành công!

Tags: convert

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyển đổi số thành chữ tiếng việt bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 17821 14:07:53, 16/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp