NEWS

Hướng dẫn xuất database ra file excel có định dạng

Hướng dẫn xuất database ra file excel có định dạng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 37040 16:13:26, 28/06/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng các bạn xuất file excel có định dạng từ cơ sở dữ liệu. vd: kẻ ô viền, chọn font chữ đậm, canh lề trái phải, canh độ rộng và độ cao của từng cell, chèn hình ảnh vào file excel.

Bỏ những thuộc tính của ứng dụng excel như: Gridline, Formular (Thanh công thức) ....

Dưới đây là video demo của ứng dụng:

Đầu tiên bạn cần phải import thư viện vào 

Chèn thư viện excel vào vb.net

Dưới đây là source chương trình

- Các bạn cần import thư viện database sql server vào excel

Imports System.Data.SqlClient
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel

- Khai báo biến kết nối database và lấy đường dẫn thư mục từ file chạy (debug)

Dim con As New SqlConnection
Dim directory As String = My.Application.Info.DirectoryPath

- Tạo hàm kết nối cơ sở dữ liệu

Public Sub taoketnoi()
    con.ConnectionString = "Data Source=DESKTOP-5ANBA4H;Initial Catalog=HOB;Integrated Security=True"
    con.Open()
End Sub

- Tạo hàm đóng kết nối

Public Sub dongketnoi()
    con.Close()
End Sub

- Tạo hàm lấy dữ liệu từ database, ở đây mình sử dụng datatable

Public Function LayDulieu() As System.Data.DataTable
    taoketnoi()
    Dim dt As New System.Data.DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand("select manv as [Mã NV], hoten as [Họ và tên],ngaysinh as [Ngày sinh], chucvu as [Chức vụ], tenphongban as [Phòng ban] from view_user where manv>0", con)
    da.Fill(dt)
    dongketnoi()
    Return dt
End Function

- Hàm load dữ liệu vào datagridview

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim dt As System.Data.DataTable = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
End Sub

- Tiếp tục là viết nút xử lý database ra file excel có định dạng.

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xlApp As Excel.Application = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application()
    If xlApp Is Nothing Then
      MessageBox.Show("Excel is not properly installed!!")
      Return
    End If
    Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
    Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet
    Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
    Dim chartRange As Excel.Range
    xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue)
    xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets("sheet1")
    xlWorkSheet.Shapes.AddPicture(directory & "logo.png", _
       Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoFalse, _
       Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue, 0, 0, 79, 59)
    xlWorkSheet.Range("a2", "f2").Merge()
    xlWorkSheet.Cells(2, 1) = "DANH SÁCH THÀNH VIÊN LẬP TRÌNH VB.NET"
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Size = 18
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Blue)
    xlWorkSheet.Cells(2, 1).Font.Bold = True
    Dim dt As System.Data.DataTable = LayDulieu()
    Dim dc As DataColumn
    Dim dr As DataRow
    Dim colIndex As Integer = 1
    Dim rowIndex As Integer = 3
    Dim stt As Integer = 0
    '// tên tiêu đề table
    xlWorkSheet.Cells(4, 1) = "STT"
    For Each dc In dt.Columns
      colIndex = colIndex + 1
      xlWorkSheet.Cells(4, colIndex) = dc.ColumnName
    Next
    'export the rows 
    For Each dr In dt.Rows
      stt = stt + 1
      rowIndex = rowIndex + 1
      colIndex = 1
      For Each dc In dt.Columns
        colIndex = colIndex + 1
        xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, 1) = "'" & stt & "."
        If colIndex = 2 Then
          xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, colIndex) = "'" & dr(dc.ColumnName)
        Else
          xlWorkSheet.Cells(rowIndex + 1, colIndex) = dr(dc.ColumnName)
        End If

      Next
    Next
    xlWorkSheet.Range("a1", "z200").RowHeight = 20
    xlWorkSheet.Cells(4, 1).VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Cells(4, 1).HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a5", "a200").HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a5", "a200").Font.Bold = True
    chartRange = xlWorkSheet.Range("a4", "f4")
    chartRange.EntireColumn.AutoFit()
    chartRange.Font.Bold = True
    chartRange.RowHeight = 25
    chartRange.Font.Size = 14
    xlWorkSheet.Range("a1", "z20").VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    xlWorkSheet.Range("a1", "z1").HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    chartRange.HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter
    chartRange.Interior.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Red)
    chartRange.Font.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Yellow)
    xlWorkSheet.Range("c4", "c149").Font.Bold = True
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.Orange)
    xlWorkSheet.Range("a4", "f149").Borders.Weight = 2D
    xlWorkSheet.Cells.EntireColumn.AutoFit()
    xlApp.ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    xlApp.ActiveWindow.DisplayFormulas = False
    xlApp.ActiveWindow.DisplayHeadings = False
    xlWorkBook.SaveAs(directory & "danhsachthanhvien.xls", Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal, misValue, misValue, misValue, misValue, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, misValue, misValue, misValue, misValue, misValue)
    xlWorkBook.Close(True, misValue, misValue)
    xlApp.Quit()
    releaseObject(xlApp)
    releaseObject(xlWorkBook)
    releaseObject(xlWorkSheet)
    Process.Start(directory & "danhsachthanhvien.xls")
End Sub

- Và cuối cùng là hàm thoát đối tượng kết nối với excel

Private Sub releaseObject(ByVal obj As Object)
    Try
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj)
      obj = Nothing
    Catch ex As Exception
      obj = Nothing
    Finally
      GC.Collect()
    End Try
End Sub

Chúc các bạn thành công!

Link download source code

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn xuất database ra file excel có định dạng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 37040 16:13:26, 28/06/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp