NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Combobox trên lưới DataGridView Winform

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Combobox trên lưới DataGridView Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17372 20:53:06, 27/08/2019VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Combobox trên DataGridview bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET

[VB.NET] Tutorial Combobox in DataGridview Winform

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn, các chọn sản phẩm từ combobox trên datagridview.

Và khi chúng ta chọn sản phẩm nào thì sẽ hiển thị cho chúng ta chi tiết của sản phẩm đó.

VD: như số lượng, đơn vị tính, giá và thành tiền.

Sau khi chọn order các sản phẩm, các bạn có thể nhấn nút getData để lấy những thông tin sản phẩm mà các bạn đã chọn.

Ở source code bên dưới mình sử dụng Database Sqlserver 2016 nhé các bạn.

Các bạn tạo một table product và nội dung trên table product mẫu như hình bên dưới:

combobox_datagridview_vb1

Và dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

combobox_datagridview_vb2

Full source code ứng dụng sử dụng Combobox trên DataGridView VB.NET

Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
  Dim mcn As SqlConnection
  Dim mcm As SqlCommand
  Dim mda As New SqlDataAdapter
  Dim mdt As New DataTable
  Dim mda2 As New SqlDataAdapter
  Dim mdt1 As New DataTable


  Dim mds As New DataSet
  Dim str As String
  Dim instance As DataGridViewComboBoxColumn
  Dim str2 As String


  Dim value As String
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    str = "Data Source=.;Initial Catalog=DB_INVOICE;Integrated Security=True"
    mcn = New SqlConnection With {
      .ConnectionString = str
    }
    mcn.Open()
    FillGridView1()
  End Sub
  Private Sub FillGridView1()
    '--- Adding the values into the combo box through the List---
    Dim cmbOpt1 As DataGridViewComboBoxColumn = CType(DataGridView1.Columns("Products"), DataGridViewComboBoxColumn)
    'cmbOpt1.DisplayStyle = DataGridViewComboBoxDisplayStyle.Nothing
    Try
      str = "Select * From Tbl_Products order by ID"
      mda = New SqlDataAdapter(str, mcn)
      Dim mdt1 As New DataTable
      mda.Fill(mdt1)
      'If loc.DataSource Is Nothing Then
      cmbOpt1.DataSource = mdt1
      cmbOpt1.DisplayMember = "PrductsName"
      cmbOpt1.ValueMember = "PrductsName"
      DataGridView1.DataSource = mdt
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Private Sub ComboBox_SelectionChangeCommitted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim combo As ComboBox = CType(sender, ComboBox)
    Dim rowIndex = DataGridView1.CurrentCell.RowIndex
    ShowDetailsByProduct(rowIndex, combo.SelectedItem)
  End Sub

  Public Sub ShowDetailsByProduct(ByVal rowIndex As Integer, ByVal dataRow As Object)
    DataGridView1.BeginEdit(True)
    Dim id_product = DirectCast(dataRow, DataRowView).Item("id")
    Dim product = DirectCast(dataRow, DataRowView).Item("PrductsName")
    Dim unit = DirectCast(dataRow, DataRowView).Item("unit")
    Dim quantity = DirectCast(dataRow, DataRowView).Item("quantity")
    Dim price = DirectCast(dataRow, DataRowView).Item("price")


    DataGridView1.Rows(rowIndex).Cells("unit").Value = unit
    DataGridView1.Rows(rowIndex).Cells("quantity").Value = quantity
    DataGridView1.Rows(rowIndex).Cells("price").Value = price
    DataGridView1.Rows(rowIndex).Cells("amount").Value = quantity * price

    DataGridView1.EndEdit()
  End Sub

  Private Sub DataGridView1_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles DataGridView1.EditingControlShowing
    If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 0 Then
      Dim combo As ComboBox = CType(e.Control, ComboBox)
      If (combo IsNot Nothing) Then


        RemoveHandler combo.Enter, New EventHandler(AddressOf ctl_Enter)
        AddHandler combo.Enter, New EventHandler(AddressOf ctl_Enter)

        RemoveHandler combo.SelectionChangeCommitted, New EventHandler(AddressOf ComboBox_SelectionChangeCommitted)


        AddHandler combo.SelectionChangeCommitted, New EventHandler(AddressOf ComboBox_SelectionChangeCommitted)
      End If
    End If
  End Sub

  Public Sub ctl_Enter(sender As Object, e As EventArgs)
    CType(sender, ComboBox).DroppedDown = True
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim table = GetData()
    DataGridView2.DataSource = table
  End Sub

  Private Function GetData() As DataTable
    Dim dt As DataTable = New DataTable()

    For Each col As DataGridViewColumn In DataGridView1.Columns
      dt.Columns.Add(col.Name)
    Next

    For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows
      Dim dRow As DataRow = dt.NewRow()

      For Each cell As DataGridViewCell In row.Cells
        dRow(cell.ColumnIndex) = cell.Value
      Next

      dt.Rows.Add(dRow)
    Next
    Return dt
  End Function
End Class

Và dưới đây là video demo của ứng dụng Combobox GridView

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Combobox trên lưới DataGridView Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17372 20:53:06, 27/08/2019VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp