NEWS

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi (Icon ổ đĩa máy tính) bằng VB.NET

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi (Icon ổ đĩa máy tính) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6482 23:38:18, 02/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thay đổi Icon ổ đĩa trong computer bằng một icon mới. Cái này chủ yếu là mình thay đổi registry trong hệ thống, cũng giống như bài hôm trước mình hướng dẫn các bạn khóa taskmanager, cài đặt ứng dụng chạy khi khởi động máy tính...

Các bạn có thể xem qua demo chương trình của mình ở dưới đây:

thay đổi icon ổ đĩa bằng vb.net

 - Viết sự kiện thay đổi icon, khi click vào button thay đổi icon:

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If TextBox1.Text = "" Then
      MsgBox("Please select an icon.", MsgBoxStyle.Exclamation)
    End If
    If ComboBox1.SelectedItem = "" Then
      MsgBox("Please select a drive letter.", MsgBoxStyle.Exclamation)
    Else
      My.Computer.Registry.CurrentUser.CreateSubKey("SoftwareClassesApplicationsExplorer.exeDrives" & "" & ComboBox1.SelectedItem & "" & "DefaultIcon")
      My.Computer.Registry.SetValue("HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesApplicationsExplorer.exeDrives" & ComboBox1.SelectedItem & "" & "DefaultIcon", "", TextBox1.Text, Microsoft.Win32.RegistryValueKind.String)
      MsgBox("Icon changed successfully!", MsgBoxStyle.Information)
    End If
  End Sub

- Viết sự kiện reset lại icon ổ đĩa mặc định của window:

Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    If ComboBox1.SelectedItem = "" Then
      MsgBox("Please select the drive letter of which you want to reset the icon.", MsgBoxStyle.Exclamation)
    Else
      Try
        My.Computer.Registry.CurrentUser.DeleteSubKey("SoftwareClassesApplicationsExplorer.exeDrives" & ComboBox1.SelectedItem & "" & "DefaultIcon")
        My.Computer.Registry.CurrentUser.DeleteSubKey("SoftwareClassesApplicationsExplorer.exeDrives" & ComboBox1.SelectedItem)
        MsgBox("Success!", MsgBoxStyle.OkOnly)
      Catch ex As Exception
        MsgBox("That drives icon was never changed.", MsgBoxStyle.Exclamation)
      End Try
    End If
  End Sub

Chúc các bạn thành công!

Tải project thay đổi icon ổ đĩa bằng vb.net

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi (Icon ổ đĩa máy tính) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6482 23:38:18, 02/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp