NEWS

[MS ACCESS] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS sử dụng VBA

[MS ACCESS] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS sử dụng VBA
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11560 12:41:34, 12/09/2018VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn source code gởi và nhận tin nhắn SMS sử dụng DCom 3G.

Để gởi tin nhắn SMS, thì các bạn cần tìm hiểu qua tập lệnh AT Command.

Trong bài viết này, source code gởi và nhận tin nhắn mình viết bằng VBA. 

Nay mình share cho các bạn nào đang tìm hiểu có thể phát triển thêm.

Giao diện ứng dụng Form trên Microsoft Access:

gởi và nhận tin nhắn sms vba access

1. Đầu tiên, các bạn cần tạo module bên dưới, để kết nối access với cổng COM 

Option Compare Database
Option Explicit

Global ComNum As Long      'This variable is used to store the Port number the API understand
Global ReadBytes(255) As Byte  'In this variable are stored the bytes replied from the device

'************************************************************************
'** Start of declaration of variables and Constants that the APIs need **
'************************************************************************

Type COMSTAT
  fCtsHold As Long
  fDsrHold As Long
  fRlsdHold As Long
  fXoffHold As Long
  fXoffSent As Long
  fEof As Long
  fTxim As Long
  fReserved As Long
  cbInQue As Long
  cbOutQue As Long
End Type

Type COMMTIMEOUTS
  ReadIntervalTimeout As Long
  ReadTotalTimeoutMultiplier As Long
  ReadTotalTimeoutConstant As Long
  WriteTotalTimeoutMultiplier As Long
  WriteTotalTimeoutConstant As Long
End Type

Type DCB
  DCBlength As Long
  BaudRate As Long
  fBinary As Long
  fParity As Long
  fOutxCtsFlow As Long
  fOutxDsrFlow As Long
  fDtrControl As Long
  fDsrSensitivity As Long
  fTXContinueOnXoff As Long
  fOutX As Long
  fInX As Long
  fErrorChar As Long
  fNull As Long
  fRtsControl As Long
  fAbortOnError As Long
  fDummy2 As Long
  wReserved As Integer
  XonLim As Integer
  XoffLim As Integer
  ByteSize As Byte
  Parity As Byte
  StopBits As Byte
  XonChar As Byte
  XoffChar As Byte
  ErrorChar As Byte
  EofChar As Byte
  EvtChar As Byte
End Type

Type OVERLAPPED
  Internal As Long
  InternalHigh As Long
  offset As Long
  OffsetHigh As Long
  hEvent As Long
End Type
Type SECURITY_ATTRIBUTES
  nLength As Long
  lpSecurityDescriptor As Long
  bInheritHandle As Long
End Type

Public Const FILE_SHARE_READ = &H1
Public Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Public Const OPEN_EXISTING = 3
Public Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80

'**********************************************************************
'** End of declaration of variables and Constants that the APIs need **
'**********************************************************************


'*******************************************
'** Start of declaration of the APIs Used **
'*******************************************

Declare PtrSafe Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

Declare PtrSafe Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long

Declare PtrSafe Function ReadFile Lib "kernel32" _
  (ByVal hFile As Long, _
  lpBuffer As Any, _
  ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, _
  lpNumberOfBytesRead As Long, _
  lpOverlapped As Long) As Long
  
Declare PtrSafe Function WriteFile Lib "kernel32" _
  (ByVal hFile As Long, _
  lpBuffer As Any, _
  ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, _
  lpNumberOfBytesWritten As Long, _
  lpOverlapped As Long) As Long
  
Declare PtrSafe Function SetCommTimeouts Lib "kernel32" _
  (ByVal hFile As Long, _
  lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
  
Declare PtrSafe Function GetCommTimeouts Lib "kernel32" _
  (ByVal hFile As Long, _
  lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long
  
Declare PtrSafe Function BuildCommDCB Lib "kernel32" _
  Alias "BuildCommDCBA" _
  (ByVal lpDef As String, _
  lpDCB As DCB) As Long
  
Declare PtrSafe Function SetCommState Lib "kernel32" (ByVal hCommDev As Long, lpDCB As DCB) As Long

Declare PtrSafe Function CreateFile Lib "kernel32" _
Alias "CreateFileA" _
(ByVal lpFileName As String, _
ByVal dwDesiredAccess As Long, _
ByVal dwShareMode As Long, _
ByVal lpSecurityAttributes As Long, _
ByVal dwCreationDisposition As Long, _
ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
ByVal hTemplateFile As Long) As Long

Declare PtrSafe Function FlushFileBuffers Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long) As Long

'I had to replicate the fowling API CreateFile because an error
'produced by the CheckPort function that I couldn't understand

Declare PtrSafe Function CreateFile1 Lib "kernel32" _
  Alias "CreateFileA" _
 (ByVal lpFileName As String, _
  ByVal dwDesiredAccess As Long, _
  ByVal dwShareMode As Long, _
  lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, _
  ByVal dwCreationDisposition As Long, _
  ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
  ByVal hTemplateFile As Long) As Long
  
'*****************************************
'** End of declaration of the APIs Used **
'*****************************************

Function Close_Port()
  Close_Port = CloseHandle(ComNum)
End Function

Function FlushComm()
  FlushFileBuffers (ComNum)
End Function

Function Port_Initialization(ComNumber As String, Comsettings As String) As Boolean
On Error GoTo handelinitcom
  Dim ComSetup As DCB, Answer, STAT As COMSTAT, RetBytes As Long
  Dim retval As Long
  Dim CtimeOut As COMMTIMEOUTS, BarDCB As DCB
  
  ' Open the comport for read/write access (&HC0000000).
  ' Must specify existing file (3).
  ComNum = CreateFile(ComNumber, &HC0000000, 0, 0&, &H3, 0, 0)
  
  If ComNum = -1 Then
    MsgBox "Com Port " & ComNumber & " not available.", 48
    Port_Initialization = False
    Exit Function
  End If
  
  'Setup Time Outs for comport
  
  CtimeOut.ReadIntervalTimeout = 20
  CtimeOut.ReadTotalTimeoutConstant = 1
  CtimeOut.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1
  CtimeOut.WriteTotalTimeoutConstant = 10
  CtimeOut.WriteTotalTimeoutMultiplier = 1
  retval = SetCommTimeouts(ComNum, CtimeOut)
  
  If retval = -1 Then
    retval = GetLastError()
    MsgBox "Unable to set timeouts for port " & ComNumber & " Error: " & retval
    retval = CloseHandle(ComNum)
    Port_Initialization = False
    Exit Function
  End If
  
  retval = BuildCommDCB(Comsettings, BarDCB)
  
  If retval = -1 Then
    retval = GetLastError()
    MsgBox "Unable to build Comm DCB " & Comsettings & " Error: " & retval
    retval = CloseHandle(ComNum)
    Port_Initialization = False
    Exit Function
  End If
  
  retval = SetCommState(ComNum, BarDCB)
  
  If retval = -1 Then
    retval = GetLastError()
    MsgBox "Unable to set Comm DCB " & Comsettings & " Error: " & retval
    retval = CloseHandle(ComNum)
    Port_Initialization = False
    Exit Function
  End If
  
  Port_Initialization = True
handelinitcom:
  Exit Function
End Function

Function Read_Port() As String
On Error GoTo handelpurecom
  Dim RetBytes As Long, I As Integer, ReadStr As String, retval As Long
  Dim CheckTotal As Integer, CheckDigitLC As Integer
  retval = ReadFile(ComNum, ReadBytes(0), 255, RetBytes, 0)
  ReadStr = ""
  
  If (RetBytes > 0) Then
    For I = 0 To RetBytes - 1
      ReadStr = ReadStr & Chr(ReadBytes(I))
    Next I
  Else
    FlushComm
  End If
  
  'Return the bytes replied from serial port
  Read_Port = ReadStr
  
handelpurecom:
  Exit Function
End Function

Function Write_Port(COMString As String) As Integer
On Error GoTo handelwritelpt
  Dim RetBytes As Long, LenVal As Long
  Dim retval As Long
  
  If Len(COMString) > 255 Then
    Write_Port Left$(COMString, 255)
    Write_Port Right$(COMString, Len(COMString) - 255)
    Exit Function
  End If
  
  For LenVal = 0 To Len(COMString) - 1
    ReadBytes(LenVal) = Asc(Mid$(COMString, LenVal + 1, 1))
  Next LenVal
  
  ReadBytes(LenVal) = 0
  retval = WriteFile(ComNum, ReadBytes(0), Len(COMString), RetBytes, ByVal CLng(0))
  FlushComm
  Write_Port = RetBytes
  
handelwritelpt:
  Exit Function
End Function


Function CheckPort(Port As Long) As Boolean
  Dim hPort As Long
  
 
  Dim sPort As String       'In this variable is stored the port's number
  Dim sa As SECURITY_ATTRIBUTES
 
  If Val(Port) > 0 Then
    sPort = "\.COM" & Port   'The port number should be something like "\.COM1"
   
    'The API that opens the port
    'If the CreateFile API succeeds then it close the port again
   
    hPort = CreateFile1(sPort, _
      0, _
      FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, _
      sa, _
      OPEN_EXISTING, _
      FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0)
             
    If hPort Then CloseHandle hPort
   
      CheckPort = hPort > 0
    
    Else
      CheckPort = False
  End If
  
End Function

2. Source code cho các chức năng gởi, nhận, gọi và check money 

Option Compare Database
Dim PortsFound As Integer
Dim PortConfig As String
Dim PortNumber As String
Public ONNER As Boolean
Public RECEIVE_MESSAGE As Boolean
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Function GetPorts(list As ListBox) As Long
  
  
  Dim Port As Long
  For Port = 1 To 100
            
    If CheckPort(Port) Then
      list.AddItem "COM" & Port & " available"
      PortsFound = PortsFound + 1
    End If
   
  Next
  NumOfPorts.Caption = PortsFound
End Function


Private Sub btn_ReadMessage_Click()
  'Write_Port ("AT+CMGL=" & Chr(34) & "REC UNREAD" & Chr(34))
  Write_Port ("ATD 0933913122;")
  Write_Port (Chr$(13))
 
End Sub

Private Sub btn_call_Click()
  Write_Port ("ATD " & txt_phone.Value & ";")
  Write_Port (Chr$(13))
End Sub

Private Sub btn_ReceiveMessage_Click()
  If btn_ReceiveMessage.Caption = "OPEN RECEIVE" Then
    RECEIVE_MESSAGE = True
    btn_ReceiveMessage.Caption = "CLOSE RECEIVE"
  Else
    RECEIVE_MESSAGE = False
    btn_ReceiveMessage.Caption = "OPEN RECEIVE"
  End If
  
End Sub

Private Sub CMD_checkmoney_Click()
 Write_Port ("AT+CUSD=1," & Chr(34) & "*101#" & Chr(34))
  Write_Port (Chr$(13))
End Sub

Private Sub CmdClose_Click()
  
  Call Close_Port
  ONNER = True
    TxtCommand.SetFocus
  TxtCommand.SetFocus

  CmdClose.Enabled = False
  CmdOpen.Enabled = True
  CmdGet.Enabled = True
  LstPorts.Enabled = True
  cboBaubRate.Enabled = True
  cboDataBits.Enabled = True
  cboParity.Enabled = True
  cboStopBits.Enabled = True

End Sub

Private Sub CmdGet_Click()
   
  On Error Resume Next
  For I = 1 To 20000
  LstPorts.RemoveItem (I)
  Next I
  LstPorts.Requery
  PortsFound = 0
  Call GetPorts(LstPorts)
  CmdOpen.Enabled = True
End Sub

Private Sub CmdOpen_Click()
  PortConfig = cboBaubRate.Value & _
    "," & cboParity.Value & _
    "," & cboDataBits.Value & _
    "," & cboStopBits.Value
  
  If Me.LstPorts = "" Then
    MsgBox "Please Select a Port first"
    Exit Sub
  End If
  
  
  PortNumber = "\." & Mid(Me.LstPorts, 1, (Len(Me.LstPorts) - 11))
  
  
  If Not Port_Initialization(PortNumber, PortConfig) Then
    MsgBox PortNumber & " Not available!"
    Exit Sub
  End If
  ONNER = True
  TxtCommand.SetFocus
  CmdClose.Enabled = True
  CmdOpen.Enabled = False
  CmdGet.Enabled = False
  LstPorts.Enabled = False
  cboBaubRate.Enabled = False
  cboDataBits.Enabled = False
  cboParity.Enabled = False
  cboStopBits.Enabled = False

End Sub

Private Sub CmdSend_Click()

  If Write_Port(Me.TxtCommand) <> Len(Me.TxtCommand) Then
    MsgBox "Error writing to comm's"
    Exit Sub
  End If
  
  Write_Port (Chr$(13))
              
              
  Me.TxtCommand = ""

End Sub

Private Sub Command3_Click()
  'LstPorts.Clear
  PortsFound = 0
  Call GetPorts(LstPorts)
  CmdOpen.Enabled = True

End Sub

Private Sub ReadMessage()
  Write_Port ("AT+CMGL=" & Chr(34) & "REC UNREAD" & Chr(34))
  Write_Port (Chr$(13))
  Dim Reply As String
  Reply = Read_Port()
  
  MsgBox Reply
End Sub

Private Sub Command31_Click()
  Write_Port ("AT+CMGF=1") 'chedotext, pdu
  Write_Port (Chr$(13))
  Write_Port ("AT+CMGS=" & Chr(34) & txt_phone.Value & Chr(34))
  Write_Port (Chr$(13))
  Sleep 1000
  Write_Port (txt_message.Value & Chr(26))
  Write_Port (Chr$(13))
  Dim Reply As String
  Reply = Read_Port()
  
  MsgBox Reply
  
End Sub

Private Sub Command32_Click()
txt_phone.Value = Null
txt_message.Value = Null
TxtReply.Value = Null
TxtCommand.Value = Null
End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
ONNER = False
RECEIVE_MESSAGE = False
Page34.SetFocus
Call CmdClose_Click
  cboBaubRate.Value = "9600"
  cboDataBits.Value = "8"
  cboParity.Value = "n"
  cboStopBits.Value = "1"

End Sub

Private Sub Form_Timer()
      
  If ONNER = False Then Exit Sub
  If RECEIVE_MESSAGE = True Then
   Write_Port ("AT+CMGL=" & Chr(34) & "REC UNREAD" & Chr(34))
   Write_Port (Chr$(13))
   Dim str_receive_message As String
    str_receive_message = Read_Port()
    If str_receive_message = "" Then Exit Sub
    Dim posOf_A As Integer
  
    posOf_A = InStr(1, str_receive_message, "UNREAD", vbTextCompare)
  If posOf_A > 0 Then
   Debug.Print str_receive_message
    txt_receiveMessage.Value = str_receive_message & txt_receiveMessage.Value
    FlushComm
  End If
    
    
    
   
    
  End If
   Dim Reply As String
    Reply = Read_Port()
    If Reply = "" Then Exit Sub
    Debug.Print Reply
    TxtReply.Value = TxtReply.Value & Reply
    FlushComm
  
  

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Call Close_Port
End Sub

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[MS ACCESS] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS sử dụng VBA
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11560 12:41:34, 12/09/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp