Cập nhật hình ảnh xuống SQL

Cập nhật hình ảnh xuống SQL
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 15815 20:43:22, 19/10/2015VB.NET   In bài viết

Bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách lưu hình ảnh xuống database SQL như thế nào. Trước tiên bạn thiết kế data như sau

:

Bạn thiết form theo mẫu sau:

Cập nhật hình ảnh xuống SQL

Ở bài viết này mình sẽ nhấn mạnh vào cách lưu hình ảnh xuống SQL như thế nào.

- Trước tiên bạn kéo công cụ OpenFileDialog để mở các file hình ảnh. Tại sự kiện Double_Click của PictureBox ta viết sau:

Private Sub PictureBox1_DoubleClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles PictureBox1.DoubleClick
    OpenFileDialog1.Filter = "Select Images |*.jpg||*.png" 'Lọc lấy file hình ảnh có phần mở rộng *.jpg, *.png
    If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      PictureBox1.Load(OpenFileDialog1.FileName)
    End If
End Sub

Sau khi chọn hình xong và nó load lên đối tượng PictureBox, bước tiếp theo ta lưu hình này xuống data viết thủ tục sau:

Public Sub save_HinhNhanVien()
    Dim mshinh As New MemoryStream
    PictureBox1.Image.Save(mshinh, PictureBox1.Image.RawFormat)
    Dim arrhinh() As Byte = mshinh.GetBuffer()
    mshinh.Close()

    Dim strsql As String = "update tbl_nhanvien set hinh=@hinh where manv=@manv"
    CreateConnectSQL()
    Dim cmd As New SqlCommand(strsql, strConnectString)
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@hinh", arrhinh))
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@manv", txtMaNV.Text))
    cmd.ExecuteNonQuery()
    strConnectString.Close()
End Sub

Tiếp đó tại sự kiện nút lưu ta viết như sau, ở đây mình không đề cập đến các câu lệnh update, save, delete.

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If txtMaNV.Text.Length > 0 Then
      If txtHoTen.Text.Length > 0 Then
        Dim i As Integer = CheckID("select count(*) from tbl_nhanvien where manv='" & txtMaNV.Text & "'")
        If i = 0 Then 'Kiểm tra nếu mã nhân viên trùng thì cập nhật
          _Save("insert into tbl_nhanvien(manv,hoten,ngaysinh,noisinh,diachi) values ('" & txtMaNV.Text & "',N'" & txtHoTen.Text & "','" & txtNgaySinh.Text & "',N'" & txtNoiSinh.Text & "',N'" & txtDiaChi.Text & "')")
        Else
          _Save("update tbl_nhanvien set hoten=N'" & txtHoTen.Text & "',ngaysinh='" & txtNgaySinh.Text & "',noisinh=N'" & txtNoiSinh.Text & "',diachi=N'" & txtDiaChi.Text & "' where manv='" & txtMaNV.Text & "'")
        End If

        Try
          save_HinhNhanVien() 'Cập nhật hình ảnh
        Catch ex As Exception
          MessageBox.Show(ex.Message, "Image")
        End Try
        ClearText()
        loadData()
      Else
        MessageBox.Show("Tên nhân viên không được bỏ trống")
        txtHoTen.Focus()
      End If
    Else
      MessageBox.Show("Mã nhân viên không được bỏ trống")
      txtMaNV.Focus()
    End If
End Sub

- Bước tiếp theo load hình ảnh lên form, tại sự kiện TextChanged của txt_MaNV ta viết như sau:

Private Sub txtMaNV_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtMaNV.TextChanged
    Try
      Dim arrhinh() As Byte = CType(load_HinhNhanVien(txtMaNV.Text).Tables(0).Rows(0)("hinh"), Byte())
      Dim mshinh As New MemoryStream(arrhinh)
      PictureBox1.Image = Image.FromStream(mshinh)
    Catch ex As Exception
      '  MessageBox.Show(ex.Message, "Image", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End Try
End Sub

- Xong rồi đấy, nhấn F5 để thưởng thức kết quả nao :v

Download Project

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cập nhật hình ảnh xuống SQL
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 15815 20:43:22, 19/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp