NEWS

Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver

Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13727 09:05:01, 29/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một ưng dụng thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sử dụng Linq to Sql server trên ngôn ngữ VB.NET. Có giao diện như hình bên dưới:

kết nối thêm xóa sửa tìm kiếm linq với sql sử dụng vb.net

+ Đầu tiên: ta tạo database sinhvien với tên table tbl_sinhvien, gồm các field: masv, tensv, khoa như hình dưới:

Tiếp đến, mình cần tạo một class Linq to Sql và đặt tên là data.dbml

tạo class linq to sqlserver trong vb.net

- Từ bên trái Server Explorer, ta tạo một dataset để kết nối với cơ sở dữ liệu sinh viên.

- Sau đó, ta mở class Data.dbml lên, và từ bên trái Server Explorer, ta kéo bảng tbl_sinhvien mà chúng ta cần thao tác lên class Data.dbml.

- Bây giờ ta mở class form1 ra và bắt đầu code: 

- Để insert ta sử dụng lệnh InsertOnSubmit()

- Để xóa ta sử dụng lệnh DeleteOnSubmit()

- sử dụng phương thức SubmitChanges() để thực hiện thay đổi dữ liệu.

Lưu ý: khi ta khai báo biến db as DataDataContext, trong chữ Data đầu tiên trong Datadatacontext chính là tên class linq to sql mà các bạn đặt

+ Đầu tiên, ta cần import thư viện linq vào sử dụng

Imports System.Data.Linq

- Tiếp đến, ta khai báo một đối tượng tb as tbl_sinhvien

 Dim tb As tbl_sinhvien = New tbl_sinhvien

- Tiếp đến ta bắt đầu viết sự kiện cho có nút: lưu, sửa, xóa và tìm kiếm.

- Sự kiện khi bấm vào nút lưu:

  Private Sub btn_luu_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_luu.Click
    Dim db As DataDataContext = New DataDataContext()
    Dim tb = New tbl_sinhvien
    tb.MASV = txt_masv.Text
    tb.TENSV = txt_tensv.Text
    tb.KHOA = txt_khoa.Text
    db.tbl_sinhviens.InsertOnSubmit(tb)
    db.SubmitChanges()
    Form1_Load(sender, e)

  End Sub

- Tiếp đến ta viết sự kiện cho nút sửa: 

  Private Sub btn_sua_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_sua.Click
    Dim db As DataDataContext = New DataDataContext()
    tb = (From s In db.tbl_sinhviens Where s.MASV = txt_masv.Text Select s).Single()
    tb.TENSV = txt_tensv.Text
    tb.KHOA = txt_khoa.Text
    db.SubmitChanges()
    Form1_Load(Nothing, Nothing)
  End Sub

- Sự kiện khi click vào nút xóa: 

Private Sub btn_xoa_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_xoa.Click
    Dim db As DataDataContext = New DataDataContext()
    tb = (From s In db.tbl_sinhviens Where s.MASV = txt_masv.Text Select s).Single()
    db.tbl_sinhviens.DeleteOnSubmit(tb)
    db.SubmitChanges()
    Form1_Load(Nothing, Nothing)
  End Sub

- Sự kiện khi gõ text vào ô tìm kiến:

Private Sub txt_timkiem_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles txt_timkiem.KeyUp
    Dim db As DataDataContext = New DataDataContext()
    Dim Lst = (From s In db.tbl_sinhviens Select s Where s.MASV.Contains(txt_timkiem.Text)).ToList
    Dg_sinhvien.DataSource = Lst
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_khoa.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", Lst, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", Lst, "tensv")
    txt_khoa.DataBindings.Add("text", Lst, "khoa")
  End Sub

Và cuối cùng, là sự kiện form_load để load database vào data gridview

 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim db As DataDataContext = New DataDataContext()
    Dim Lst = (From s In db.tbl_sinhviens Select s Order By s.MASV Descending).ToList
    Dg_sinhvien.DataSource = Lst
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_khoa.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", Lst, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", Lst, "tensv")
    txt_khoa.DataBindings.Add("text", Lst, "khoa")
  End Sub

Chúc các bạn thành công!

Download project Linq to SQL sử dụng VB.NET

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kết nối (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) Linq to Microsoft Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13727 09:05:01, 29/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp