NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn viết ứng dụng tạo bàn phím ảo (On screen keyboard)

[VB.NET] Hướng dẫn viết ứng dụng tạo bàn phím ảo (On screen keyboard)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19037 21:54:59, 04/01/2018VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bàn phím ảo (On screen Keyboard) trong lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET.

Nếu các bạn nào đã từng sử dụng bàn phím ảo, để đăng nhập game, khỏi bị bắt bởi Keylog...

Tùy theo mục đích của các bạn, có thể sử dụng chúng trong ứng dụng của mình

Để viết ứng dụng tạo bàn phím ảo, các bạn tạo giao diện demo như hình bên dưới:

tạo bàn phím ảo trong lập trình vb.net

 

Trong hình thiết kế ứng dụng bên trên, mỗi nút nhấn là một button. Khi các bạn click vào button nào thì lấy giá trị của button đó.

Mình chỉ hướng dẫn các bạn code các phím chức năng đặc biệt như: shift, Tab, Caplocks, Enter...

 

Tạo bàn phím ảo

Dưới dây là source code VB.NET

Typing Keys:

Private Sub Button28_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click, _
  Button8.Click, Button7.Click, Button6.Click, Button5.Click, Button48.Click, Button47.Click, _
  Button46.Click, Button45.Click, Button44.Click, Button43.Click, Button42.Click, Button41.Click, _
  Button40.Click, Button4.Click, Button39.Click, Button38.Click, Button37.Click, Button36.Click, _
  Button35.Click, Button34.Click, Button33.Click, Button32.Click, Button31.Click, Button30.Click, _
  Button3.Click, Button29.Click, Button28.Click, Button26.Click, Button25.Click, Button24.Click, _
  Button23.Click, Button22.Click, Button21.Click, Button20.Click, Button2.Click, Button19.Click, _
  Button18.Click, Button17.Click, Button16.Click, Button15.Click, Button14.Click, Button13.Click, _
  Button12.Click, Button11.Click, Button10.Click, Button1.Click 
    If ShiftR.FlatStyle = FlatStyle.Flat Then
      TextBox1.Text = TextBox1.Text + sender.text
      ShiftR.PerformClick()
    Else
  TextBox1.Text = TextBox1.Text + sender.text
    End If
End Sub

Backspace Key

Private Sub Back_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Back.Click
 
    If TextBox1.Text < " " Then
 
      TextBox1.Text = Mid(TextBox1.Text, 1, Len(TextBox1.Text) - 1 + 1)
 
    Else
 
      TextBox1.Text = Mid(TextBox1.Text, 1, Len(TextBox1.Text) - 1)
 
    End If
 
End Sub

Enter Key

Private Sub Enter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Enter.Click
 
    TextBox1.Text = TextBox1.Text & Environment.NewLine 
 
End Sub

Righ and Left Shift Keys

Private Sub ShiftR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ShiftR.Click, ShiftL.Click
 
If ShiftR.FlatStyle = FlatStyle.Flat Then
 
      ShiftR.FlatStyle = FlatStyle.Standard
 
      ShiftL.FlatStyle = FlatStyle.Standard
 
      For Each ctl As Control In Me.Controls
 
        If (ctl.Name.StartsWith("Button")) Then
 
          Dim btn As Button = DirectCast(ctl, Button)
 
          btn.Text = btn.Text.ToLower
 
          Button1.Text = "1"
 
          Button2.Text = "2"
 
          Button3.Text = "3"
 
          Button4.Text = "4"
 
          Button5.Text = "5"
 
          Button6.Text = "6"
 
          Button7.Text = "7"
 
          Button8.Text = "8"
 
          Button9.Text = "9"
 
          Button10.Text = "0"
 
          Button11.Text = "-"
 
          Button12.Text = "="
 
          Button13.Text = "`"
 
          Button14.Text = ""
 
          Button15.Text = "]"
 
          Button16.Text = "["
 
          Button29.Text = "'"
 
          Button30.Text = ";"
 
          Button28.Text = "/"
 
          Button40.Text = "."
 
          Button41.Text = ","
 
        End If
 
      Next
 
    ElseIf ShiftR.FlatStyle = FlatStyle.Standard Then
 
      ShiftL.FlatStyle = FlatStyle.Flat
 
      ShiftR.FlatStyle = FlatStyle.Flat
 
      For Each ctl As Control In Me.Controls
 
        If (ctl.Name.StartsWith("Button")) Then
 
          Dim btn As Button = DirectCast(ctl, Button)
 
          btn.Text = btn.Text.ToUpper
 
          Button1.Text = "!"
 
          Button2.Text = "@"
 
          Button3.Text = "#"
 
          Button4.Text = "$"
 
          Button5.Text = "%"
 
          Button6.Text = "^"
 
          Button7.Text = "&"
 
          Button8.Text = "*"
 
          Button9.Text = "("
 
          Button10.Text = ")"
 
          Button11.Text = "_"
 
          Button12.Text = "+"
 
          Button13.Text = "~"
 
          Button14.Text = "|"
 
          Button15.Text = "}"
 
          Button16.Text = "{"
 
          Button29.Text = """"
 
          Button30.Text = ":"
 
          Button28.Text = "?"
 
          Button40.Text = ">"
 
          Button41.Text = "<"
 
        End If
 
       Next
 
    End If
 
  End Sub

Caps Lock Key:

Private Sub Caps_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Caps.Click
 
    If Caps.FlatStyle = FlatStyle.Flat Then
 
      Caps.FlatStyle = FlatStyle.Standard
 
      Caps.BackColor = Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)
 
      For Each ctl As Control In Me.Controls
 
        If (ctl.Name.StartsWith("Button")) Then
 
          Dim btn As Button = DirectCast(ctl, Button)
 
          btn.Text = btn.Text.ToLower
 
          Button1.Text = "1"
 
          Button2.Text = "2"
 
          Button3.Text = "3"
 
          Button4.Text = "4"
 
          Button5.Text = "5"
 
          Button6.Text = "6"
 
          Button7.Text = "7"
 
          Button8.Text = "8"
 
          Button9.Text = "9"
 
          Button10.Text = "0"
 
          Button11.Text = "-"
 
          Button12.Text = "="
 
          Button13.Text = "`"
 
          Button14.Text = ""
 
          Button15.Text = "]"
 
          Button16.Text = "["
 
          Button29.Text = "'"
 
          Button30.Text = ";"
 
          Button28.Text = "/"
 
          Button40.Text = "."
 
          Button41.Text = ","
 
        End If
 
 
 
      Next
 
    ElseIf Caps.FlatStyle = FlatStyle.Standard Then
 
      Caps.FlatStyle = FlatStyle.Flat
 
      Caps.BackColor = Color.LightGreen
 
      For Each ctl As Control In Me.Controls
 
        If (ctl.Name.StartsWith("Button")) Then
 
          Dim btn As Button = DirectCast(ctl, Button)
 
          btn.Text = btn.Text.ToUpper
 
          Button1.Text = "!"
 
          Button2.Text = "@"
 
          Button3.Text = "#"
 
          Button4.Text = "$"
 
          Button5.Text = "%"
 
          Button6.Text = "^"
 
          Button7.Text = "&"
 
          Button8.Text = "*"
 
          Button9.Text = "("
 
          Button10.Text = ")"
 
          Button11.Text = "_"
 
          Button12.Text = "+"
 
          Button13.Text = "~"
 
          Button14.Text = "|"
 
          Button15.Text = "}"
 
          Button16.Text = "{"
 
          Button29.Text = """"
 
          Button30.Text = ":"
 
          Button28.Text = "?"
 
          Button40.Text = ">"
 
          Button41.Text = "<"
 
        End If
 
 
 
      Next
 
    End If
 
  End Sub

The Tab Key:

Private Sub Tab_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tab.Click
 
    TextBox1.Text = TextBox1.Text & "  "
 
  End Sub

The Space Key

Private Sub Space_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Space.Click
 
    TextBox1.Text = TextBox1.Text & " "
 
  End Sub

 

HAVE FUN :)

Theo http://www.visual-basic-tutorials.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn viết ứng dụng tạo bàn phím ảo (On screen keyboard)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19037 21:54:59, 04/01/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp