NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn add Marker trên google map sử dụng thư viện GMap

[VB.NET] Hướng dẫn add Marker trên google map sử dụng thư viện GMap
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13771 09:01:54, 28/09/2018VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm marker lên trên bản đồ google map sử dụng thư viện GMap.

Trong lập trình ứng dụng, khi các bạn muốn thêm từng địa điểm của mình lên bản đồ trong lập trình vb.net.

Ví dụ: Một công ty có nhiều chi nhánh và mình muốn hiển thị tất cả các tọa độ của những chi nhánh đó lên trên bản đồ google map.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng add marker trên google map:

 

add marker on google map vb.net c#

 

Đầu tiên, các bạn nhớ cài đặt thư viện Gmap vào project nhé, các bạn có thể lấy thư viện ở source code của mình ở bên dưới

Source code Add marker on google map vb.net:

Imports GMap
Imports GMap.NET
Imports GMap.NET.MapProviders
Imports GMap.NET.WindowsForms
Imports GMap.NET.WindowsForms.Markers
Public Class Form1
  Dim marker As GMarkerGoogle
  Dim markerOverlay As GMapOverlay
  Dim dt As DataTable
  Dim selection As Integer = 0

  Dim Lat As Double = 10.826479
  Dim Lng As Double = 106.722285
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    dt = GetTable()
    For Each dr As DataRow In dt.Rows
      'Tạo marker position map
      markerOverlay = New GMapOverlay(dr.Item("Name"))
      marker = New GMarkerGoogle(New PointLatLng(dr.Item("Lat"), dr.Item("Lng")), GMarkerGoogleType.red_dot)
      markerOverlay.Markers.Add(marker)
      marker.ToolTipMode = MarkerTooltipMode.Always
      marker.ToolTipText = String.Format("{0}" + vbNewLine + " Kinh độ: {1} " + vbNewLine + " Vĩ độ: {2}", dr.Item("Name"), dr.Item("Lat"), dr.Item("Lng"))
      GMapControl1.Overlays.Add(markerOverlay)
    Next

    GMapControl1.DragButton = MouseButtons.Left
    GMapControl1.CanDragMap = True
    GMapControl1.MapProvider = GMapProviders.GoogleMap
    GMapControl1.Position = New PointLatLng(Lat, Lng)
    GMapControl1.MinZoom = 0
    GMapControl1.MaxZoom = 24
    GMapControl1.Zoom = 12
    GMapControl1.AutoScroll = True

    CreateCircle(Lat, Lng, 10000)

  End Sub

  Function GetTable() As DataTable
    Dim table As New DataTable

    table.Columns.Add("Name", GetType(String))
    table.Columns.Add("Lat", GetType(Double))
    table.Columns.Add("Lng", GetType(Double))    table.Rows.Add("Đại học Văn Lang", 10.812598, 106.694913)
    table.Rows.Add("Đại học Kinh Tế", 10.78351, 106.694706)
    table.Rows.Add("Đại học Bách Khoa", 10.77268, 106.658814)
    table.Rows.Add("Đại học Công Nghiệp", 10.831681, 106.68731)
    table.Rows.Add("Đại học Sư phạm kỹ thuật", 10.851418, 106.77142)
    Return table
  End Function

  Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
    ToolTip1.SetToolTip(TrackBar1, TrackBar1.Value.ToString())
    GMapControl1.Zoom = TrackBar1.Value
  End Sub

  Private Sub GMapControl1_OnMapZoomChanged() Handles GMapControl1.OnMapZoomChanged
    TrackBar1.Value = GMapControl1.Zoom
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    GMapControl1.Position = New PointLatLng(Lat, Lng)
    GMapControl1.Zoom = 12
  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    Application.Exit()
  End Sub

  '//////////////////////// Draw circle ///////////////////////////


  Private Sub CreateCircle(ByVal lat As Double, ByVal lon As Double, ByVal radius As Double)
    Dim point As PointLatLng = New PointLatLng(lat, lon)
    Dim segments As Integer = 1000
    Dim gpollist As List(Of PointLatLng) = New List(Of PointLatLng)()
    For i As Integer = 0 To segments - 1
      gpollist.Add(FindPointAtDistanceFrom(point, i, radius / 1000))
    Next

    Dim gpol As GMapPolygon = New GMapPolygon(gpollist, "Circle")
    Dim polyOverlay As GMapOverlay = New GMapOverlay("Circle")

    gpol.Stroke.DashStyle = Drawing2D.DashStyle.Custom
    gpol.Fill = New SolidBrush(Color.FromArgb(50, Color.Red)) ' Thay màu ở đây
    gpol.Stroke = New Pen(Color.FromArgb(30, Color.Red), 1) ' Thay màu ở đây


    GMapControl1.Overlays.Add(polyOverlay)
    polyOverlay.Polygons.Add(gpol)
  End Sub

  Public Shared Function FindPointAtDistanceFrom(ByVal startPoint As GMap.NET.PointLatLng, ByVal initialBearingRadians As Double, ByVal distanceKilometres As Double) As GMap.NET.PointLatLng
    Const radiusEarthKilometres As Double = 6371.01
    Dim distRatio = distanceKilometres / radiusEarthKilometres
    Dim distRatioSine = Math.Sin(distRatio)
    Dim distRatioCosine = Math.Cos(distRatio)
    Dim startLatRad = DegreesToRadians(startPoint.Lat)
    Dim startLonRad = DegreesToRadians(startPoint.Lng)
    Dim startLatCos = Math.Cos(startLatRad)
    Dim startLatSin = Math.Sin(startLatRad)
    Dim endLatRads = Math.Asin((startLatSin * distRatioCosine) + (startLatCos * distRatioSine * Math.Cos(initialBearingRadians)))
    Dim endLonRads = startLonRad + Math.Atan2(Math.Sin(initialBearingRadians) * distRatioSine * startLatCos, distRatioCosine - startLatSin * Math.Sin(endLatRads))
    Return New GMap.NET.PointLatLng(RadiansToDegrees(endLatRads), RadiansToDegrees(endLonRads))
  End Function

  Public Shared Function DegreesToRadians(ByVal degrees As Double) As Double
    Const degToRadFactor As Double = Math.PI / 180
    Return degrees * degToRadFactor
  End Function

  Public Shared Function RadiansToDegrees(ByVal radians As Double) As Double
    Const radToDegFactor As Double = 180 / Math.PI
    Return radians * radToDegFactor
  End Function

End Class

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn add Marker trên google map sử dụng thư viện GMap
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13771 09:01:54, 28/09/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp