NEWS

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18225 19:52:59, 07/12/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, sử dụng thư viện System.speed; có sẵn trong windows, để nhận dạng giọng nói, và thực thi lệnh chúng ta muốn gắn vào. Hiện tại, thì thư viện System.speed, chưa hỗ trợ nhận dạng ngôn ngữ tiếng việt. Chỉ nhận dạng một số giọng nói các nước: English, Denmark, Chinese, Korea, Japanese...

Chương trình ứng dụng như demo bên dưới:

- Đầu tiên, chúng ta cần import thư viện vào.

Imports System.Speech

- Khai báo biến reco để nhận dạng giọng nói

 Dim WithEvents reco As New Recognition.SpeechRecognitionEngine

- Viết sự kiện cho form load

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Try
      reco.SetInputToDefaultAudioDevice()

    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try


    Dim gram As New Recognition.SrgsGrammar.SrgsDocument

    Dim colorRule As New Recognition.SrgsGrammar.SrgsRule("color")

    Dim colorsList As New Recognition.SrgsGrammar.SrgsOneOf("red", "blue", "white", "gray", "yellow", "close")

    colorRule.Add(colorsList)

    gram.Rules.Add(colorRule)

    gram.Root = colorRule

    reco.LoadGrammar(New Recognition.Grammar(gram))

    reco.RecognizeAsync()

End Sub

- Viết một sub để set color cho picture box

 Private Sub SetColor(ByVal color As System.Drawing.Color)

    Dim synth As New Synthesis.SpeechSynthesizer

    synth.SpeakAsync("setting the back color to " + color.ToString)


    PictureBox1.BackColor = color

End Sub

- Viết sự kiện nhận dạng giọng nói

Private Sub reco_SpeechRecognized(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Speech.Recognition.RecognitionEventArgs) Handles reco.SpeechRecognized
    RichTextBox1.Text = e.Result.Text
    Select Case e.Result.Text

      Case "red"

        SetColor(Color.Red)

      Case "blue"

        SetColor(Color.Blue)
      Case "white"

        SetColor(Color.White)
      Case "black"

        SetColor(Color.Black)
      Case "yellow"

        SetColor(Color.Yellow)
      Case "gray"

        SetColor(Color.Gray)
      
      Case "close"

        Me.Close()
    End Select

 End Sub

- Lấy dữ liệu giọng nói hệ thống nhận được

Private Sub reco_RecognizeCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Speech.Recognition.RecognizeCompletedEventArgs) Handles reco.RecognizeCompleted

    reco.RecognizeAsync()

End Sub

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! HÃY NHỚ LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18225 19:52:59, 07/12/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp