NEWS

[VB.NET] Viết ứng dụng chia sẽ mạng wifi internet trong LAN hotpost

[VB.NET] Viết ứng dụng chia sẽ mạng wifi internet trong LAN hotpost
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8210 14:13:05, 26/08/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ các bạn viết ứng dụng chia sẽ mạng internet. Ví dụ bạn có 1 sợi dây mạng sau đó cắm vào laptop và từ laptop phát wifi internet ra cho các máy bên ngoài sử dụng, như là phần mềm các bạn thường hay sử dụng là hostpost shield.

Thật ra, để tạo chia sẽ kết nối mạng từ Lan adapter qua wifi adapter, các bạn thể tìm trên mạng sẽ có hướng dẫn cách các bạn tạo hotspot bằng lệnh CMD trong MS-DOS.

Thì ứng dụng này mình viết dựa trên chạy những câu lệnh đó.

Giao diện ứng dụng:

hotpot sheild vb.net

Source code hotspot vb.net:

Public Class Form1

  Private Sub LabelX1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LabelX1.Click
    End
  End Sub

  Private Sub CheckBoxX1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CheckBoxX1.CheckedChanged
    If CheckBoxX1.CheckState = CheckState.Checked Then
      TextBox2.UseSystemPasswordChar = False
    End If
    If CheckBoxX1.CheckState = CheckState.Unchecked Then
      TextBox2.UseSystemPasswordChar = True
    End If
  End Sub

  Private Sub ButtonX1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonX1.Click
    Try
      If TextBox1.Text = "" Then
        MsgBox("Hotspot name cant be empty", MsgBoxStyle.Critical)
      End If
      If TextBox2.TextLength < 8 Then
        MsgBox("Password should be 8+ character", MsgBoxStyle.Critical)
        If TextBox2.Text = "" Then
          MsgBox("Password cant be empty", MsgBoxStyle.Critical)
        End If
      Else
          Dim process As New Process()
          process.StartInfo.Verb = "runas"
          process.StartInfo.UseShellExecute = True
        process.Start("cmd", String.Format("/c {0} & {1} & {2}", "netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=" & TextBox1.Text & " key=" & TextBox2.Text, "netsh wlan start hostednetwork", "pause"))
          MsgBox("Hotspot started Successfully", MsgBoxStyle.Information)
        End If

    Catch
      MsgBox("Failed to Establish a hotspot", MsgBoxStyle.Exclamation)
    End Try

  End Sub

  Private Sub ButtonX2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonX2.Click
    Process.Start("CMD", "/C netsh wlan stop hostednetwork")
    MsgBox("Hotspot stoped Successfully", MsgBoxStyle.Information)
  End Sub

  Private Sub PanelEx1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PanelEx1.Click

  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
    Process.Start("CMD", "/C netsh wlan stop hostednetwork")
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub
End Class

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Viết ứng dụng chia sẽ mạng wifi internet trong LAN hotpost
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8210 14:13:05, 26/08/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp