NEWS

Hướng dẫn kết nối MYSQL với VB.NET

Hướng dẫn kết nối MYSQL với VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24702 20:40:09, 23/10/2015VB.NET   In bài viết

Do nhiều lúc bạn cũng phải cần kết nối VB với Mysql để lấy cơ sở dữ liệu, rồi import vào MSSQL hay Excel ... Hôm nay, mình xin viết bài này hướng dẫn các bạn kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql với VB.NET.

Đầu tiên, để sử dụng được thư viện Mysql trong VB.NET chúng ta cần phải download bộ MySql Connector từ trang chủ của Mysql về.

link download Mysql connector

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cần phải import thư viện mysql connector vào : Tại Toolbox => right chọn choose items.. => chọn mysqlCommand, mysqlConnection, mysqlDataAdapter như hình dưới:

import mysql connector vào vb.net

Đầu tiên bạn phải imports thư viện mysql vào

Imports MySql.Data
Imports MySql.Data.MySqlClient

- Câu lệnh để tạo kết nối mysql với vb.net:

Dim con As New MySqlConnection
  Public Sub Open_Connection()
    Dim str As String = "Server=localhost; Userid=root; Password=; Database=sinhvien"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub

- Câu lệnh để load dữ liệu mysql vào datagridview:

Public Function Load_Data() As DataTable
    Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT * FROM tbl_sinhvien", con)
    Dim dt As New DataTable
    da.Fill(dt)
    Return dt
  End Function

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Open_Connection()
    Dim dt As New DataTable
    dt = Load_Data()
    DataGridView1.DataSource = dt
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    TextBox2.DataBindings.Clear()
    TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    TextBox3.DataBindings.Clear()
    TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")
  End Sub

- Câu lệnh thêm dữ liệu vào mysql:

 Dim masv As String = TextBox1.Text
    Dim hoten As String = TextBox2.Text
    Dim sodt As String = TextBox3.Text
   
    Dim sql = "INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv, dienthoai) VALUES( & masv & , & hoten & , & sodt & )"
    Dim cmd As New MySqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    con.Close()
    Open_Connection()
    Dim dt As New DataTable
    dt = Load_Data()
    DataGridView1.DataSource = dt
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    TextBox2.DataBindings.Clear()
    TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    TextBox3.DataBindings.Clear()
    TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")

- câu lệnh xóa dữ liệu:

Dim masv As String = TextBox1.Text
    Dim sql = "DELETE from tbl_sinhvien where masv= & masv & "
    Dim cmd As New MySqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    con.Close()
    Open_Connection()
    Dim dt As New DataTable
    dt = Load_Data()
    DataGridView1.DataSource = dt
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    TextBox2.DataBindings.Clear()
    TextBox2.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    TextBox3.DataBindings.Clear()
    TextBox3.DataBindings.Add("text", dt, "dienthoai")

Chúc các bạn thành công. laugh

Download project mysql connect vb.net

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn kết nối MYSQL với VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24702 20:40:09, 23/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp