NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Custom Summary in Footer trong Gridview C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Custom Summary in Footer trong Gridview C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2879 09:30:58, 11/08/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Custom Summary trên Footer Gridview Devexpress C#, Winform.

[DEVEXPRESS] How to custom Summary Fotter Gridview C#

Giao diện demo ứng dụng Gridview Summary C#:

custom_summary_gridview

Bình thường, trên summary của Gridview có hỗ trợ cho chúng ta các hàm cơ bản như: Sum, min, max, average...

Và cái cuối cùng là custom, để chúng ta có thể sử dụng phương thức tính toán theo ý của mình.

Ở hình ảnh demo ở trên, mình sẽ tính trung bình tuổi và chỉ tính trung bình tuổi của những nhân viên Employee nào có giới tính là Nam

Full source code C#:

using DevExpress.Data;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using EmployeeDataExample;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomSummaryGridview
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }
    private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var employeeData = new EmployeeData();
      var dataEmployees = await employeeData.GetEmployeesAsync();
      gridControl1.DataSource = dataEmployees;

      double averageAgeEmployee = 0;
      int countEmployee = 0;
      gridView1.CustomSummaryCalculate += (ss, ee) =>
      {
        GridView view = ss as GridView;
        if (ee.IsTotalSummary && (ee.Item as GridSummaryItem).FieldName == "Age")
        {
          GridSummaryItem item = ee.Item as GridSummaryItem;
          if (item.FieldName == "Age")
          {
            switch (ee.SummaryProcess)
            {
              case CustomSummaryProcess.Start:
                averageAgeEmployee = 0;
                countEmployee = 0;
                break;
              case CustomSummaryProcess.Calculate:
                var gender = view.GetRowCellValue(ee.RowHandle, "Gender").ToString();
                if (gender == "Nam")
                {
                  ++countEmployee;
                  averageAgeEmployee += Convert.ToDouble(ee.FieldValue);
                }
                break;
              case CustomSummaryProcess.Finalize:
                if (countEmployee == 0)
                {
                  ee.TotalValue = 0;
                }
                
                else {
                  ee.TotalValue = (averageAgeEmployee / countEmployee);
                }
                
                break;
            }
          }
        }
      };

      gridView1.OptionsView.ShowFooter = true;
      GridColumn column = gridView1.Columns.Where(x => x.FieldName == "Age").FirstOrDefault();
      column.SummaryItem.SummaryType = SummaryItemType.Custom;
      column.SummaryItem.DisplayFormat = "Tuổi Trung Bình: {0:#,###.##}";
      //RepositoryItemCheckEdit edit = gridView1.Columns["Mark"].RealColumnEdit as RepositoryItemCheckEdit;
      //edit.EditValueChanged += (sender, e) => {
      //  //Post an editor's value to a data source
      //  gridView1.PostEditor();
      //  //Force calculation of the total summary
      //  gridView1.UpdateTotalSummary();
      //};
      gridView1.ColumnFilterChanged += GridView1_ColumnFilterChanged;
    }

    private void GridView1_ColumnFilterChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      gridView1.UpdateTotalSummary();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Custom Summary in Footer trong Gridview C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2879 09:30:58, 11/08/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.