NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom Simple button thành Progressbar

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom Simple button thành Progressbar
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2711 09:29:21, 20/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách custom Simple Button trên Devexpress thành progress bar trên C#, winform.

[DEVEPXRESS] How to custom Simple Button aLike Progress bar in C# Winform

Dưới đây là hình ảnh giao diện ứng dụng:

Các bạn thấy khi mình click vào button uploading, thì cây progressbar sẽ hiển thị trực tiếp trên Simple Button, thay vì chúng ta phải sử dụng thêm component Progressbar.

Video Demo ứng dụng C#:

Đầu tiên các bạn tạo một class UploadButton.cs:

using DevExpress.Utils.Extensions;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SimpleButtonProgressBar
{
  public partial class UploadButton : DevExpress.XtraEditors.SimpleButton
  {
    public UploadButton()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public UploadButton(IContainer container)
    {
      container.Add(this);

      InitializeComponent();
    }
    public int Progress { get; set; }
    public Color ColorProgress { get; set; } = Color.Green;

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);

      // Draw the progress bar
      using (var brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, ColorProgress)))
      {
        var brush2 = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, Color.Yellow));
        var width = (int)((float)(this.Width +2) * ((float)this.Progress / 100f));
        if (this.Progress == 100)
        {
          e.Graphics.FillRectangle(brush2, 0, 0, 0, this.Height);
          brush2.Dispose();
        }
        else {
          e.Graphics.FillRectangle(brush, 0, 0, width, this.Height);
        }
        
      }
      
    }
  }
}

Tiếp đến, ở Form1.cs, các bạn kéo component Upload button ra sử dụng và code demo show progress bar như code bên dưới:

using DevExpress.XtraEditors.ButtonsPanelControl;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace SimpleButtonProgressBar
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    Color colorButtonDefault;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      colorButtonDefault = uploadButton1.BackColor;
      colorPickEdit1.Color = uploadButton1.ColorProgress;
    }

    private void uploadButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      BackgroundWorker worker = new BackgroundWorker();
      worker.WorkerReportsProgress = true;

      
      worker.DoWork += (s, args) =>
      {
        for (int i = 1; i <= 100; i++)
        {          
          uploadButton1.Progress = i;
          uploadButton1.BeginInvoke(new Action(() =>
          {
            uploadButton1.Refresh();
            uploadButton1.Text = "Uploading... " + i.ToString() + "%";
          })); 
          
          Thread.Sleep(20);
        }
        uploadButton1.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          uploadButton1.Text = "Upload file";
          uploadButton1.Refresh();

        }));
      };
      
      worker.RunWorkerAsync();
    }

    private void pictureEdit1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void colorPickEdit1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      uploadButton1.ColorProgress = colorPickEdit1.Color;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn custom Simple button thành Progressbar
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2711 09:29:21, 20/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.