NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Mail Merge trong Rich Edit Control VB.NET

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Mail Merge trong Rich Edit Control VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14628 07:47:44, 16/05/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mail Merge trong Rich Edit Control của Devexpress bằng VB.NET.

Vậy Mail Merge là gì? Hướng dẫn sử dụng Mail Merge trong  Devexpress  VB.NET

Trộn thư (Mail Merge) là tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp các bạn giảm thiểu thời gian khi xử lý các dạng chèn danh sách vào một mẫu cố định như: thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

Mặc dù tính năng này rất hữu ích nhưng có nhiều bạn chưa biết hoặc chưa để ý đến tính năng trộn thư này. Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách trộn thư trong Word 2017.

* Có nhiều bạn hỏi tại sao sử dụng Mail Merge, em thấy nó cũng giống tạo Report.

Với Mail merge thì người sử dụng cuối chỉ cần sửa thông tin file word, ví dụ: hợp đồng hay bảng lương thì có thể chạy. Còn nếu các bạn sử dụng Report thì cần phải can thiệp vào code mới chỉnh sửa được.

Giao diện Demo của ứng dụng:

sử dụng mail merge

Source code Mail Merge VB.NET ứng dụng:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Collections
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.XtraRichEdit.API.Native
Imports DevExpress.XtraRichEdit
Imports DevExpress.Services
Imports MailMerge.ProgressIndicator

Partial Public Class Form1
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim con As New SqlConnection
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "server=192.168.0.3;Initial Catalog=HOB2016;User ID=sa; password=minh123"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Public Sub Dongketnoi()
    con.Close()
  End Sub
  Public Function LayDulieu(sql As String) As DataTable
    Taoketnoi()
    Dim dt As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand(sql, con)
    da.Fill(dt)
    Dongketnoi()
    Return dt
  End Function
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dt As DataTable = LayDulieu("select * from view_nhanvien")
    GridControl1.DataSource = dt
    lbl_manv.DataBindings.Clear()
    lbl_manv.DataBindings.Add("Text", dt, "manv")
    inputData.LoadDocument("certificate.doc", DocumentFormat.Doc)

  End Sub

  Private Sub lbl_manv_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles lbl_manv.TextChanged
    Label1.Text = lbl_manv.Text
  End Sub

  Private Sub btnprint_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnprint.Click

    Dim dt As DataTable = LayDulieu("select TENNV, diachi1 as diachi from view_nhanvien where manv='" & lbl_manv.Text & "'")
    inputData.Options.MailMerge.DataSource = dt
    inputData.Options.MailMerge.ViewMergedData = True
    'XEM MAIL MERGE
    Dim myMergeOptions As MailMergeOptions = inputData.Document.CreateMailMergeOptions()
    'myMergeOptions.FirstRecordIndex = 1
    'myMergeOptions.LastRecordIndex = 10
    myMergeOptions.MergeMode = MergeMode.NewSection
    inputData.Document.MailMerge(myMergeOptions, inputData2.Document)
    inputData2.ShowPrintPreview()

  End Sub

  Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
    Dim dt As DataTable = LayDulieu("select TENNV, diachi1 as diachi from view_nhanvien")
    inputData.Options.MailMerge.DataSource = dt
    inputData.Options.MailMerge.ViewMergedData = True
    'XEM MAIL MERGE
    Dim myMergeOptions As MailMergeOptions = inputData.Document.CreateMailMergeOptions()
    'myMergeOptions.FirstRecordIndex = 1
    'myMergeOptions.LastRecordIndex = 10
    myMergeOptions.MergeMode = MergeMode.NewSection
    inputData.Document.MailMerge(myMergeOptions, inputData2.Document)
    inputData2.ShowPrintPreview()
  End Sub

  Private Sub inputData_MailMergeStarted(sender As Object, e As MailMergeStartedEventArgs) Handles inputData.MailMergeStarted
    inputData.ReplaceService(Of IProgressIndicationService) _
(New MyProgressIndicatorService(inputData, Me.progressBarControl1))
  End Sub

  Private Sub inputData_MailMergeFinished(sender As Object, e As MailMergeFinishedEventArgs) Handles inputData.MailMergeFinished
    inputData.RemoveService(GetType(IProgressIndicationService))
  End Sub

  Private Sub inputData_MailMergeRecordStarted(sender As Object, e As MailMergeRecordStartedEventArgs) Handles inputData.MailMergeRecordStarted
    System.Threading.Thread.Sleep(100)
  End Sub

  Private Sub inputData_MailMergeRecordFinished(sender As Object, e As MailMergeRecordFinishedEventArgs) Handles inputData.MailMergeRecordFinished
    'e.RecordDocument.AppendDocumentContent("Docsungalow.docx", DocumentFormat.OpenXml)
  End Sub

  Private Sub SimpleButton3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton3.Click
    ' xuất file mail merge
    Dim dt As DataTable = LayDulieu("select TENNV, diachi1 as diachi from view_nhanvien where manv='" & lbl_manv.Text & "'")
    Dim myMergeOptions As MailMergeOptions = inputData.Document.CreateMailMergeOptions()
    myMergeOptions.DataSource = dt
    'myMergeOptions.FirstRecordIndex = 1
    'myMergeOptions.LastRecordIndex = 3
    myMergeOptions.MergeMode = MergeMode.NewSection

    Dim fileDialog As New SaveFileDialog()
    fileDialog.Filter = "MS Word 2007 documents (*.docx)|*.docx|All files (*.*)|*.*"
    fileDialog.FilterIndex = 1
    fileDialog.RestoreDirectory = True


    Dim dialogResult_Renamed As DialogResult = fileDialog.ShowDialog()
    If dialogResult_Renamed = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim fName As String = fileDialog.FileName
      If fName <> "" Then
        inputData.Document.MailMerge(myMergeOptions, fileDialog.FileName, DocumentFormat.OpenXml)
        System.Diagnostics.Process.Start(fileDialog.FileName)
      End If
    End If
  End Sub
End Class

- Tiếp là tạo thêm một class: MyProgressIndicator.vb, dùng để hiển thị phần trăm progress bar, nếu bạn chạy Mail merge nhiều dữ liệu.

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraEditors
Imports DevExpress.Services
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing

Namespace ProgressIndicator
#Region "#myprogressindicator"
  Friend Class MyProgressIndicatorService
    Implements IProgressIndicationService
    Private _Indicator As ProgressBarControl
    Public Property Indicator() As ProgressBarControl
      Get
        Return _Indicator
      End Get
      Set(ByVal value As ProgressBarControl)
        _Indicator = value
      End Set
    End Property

    Public Sub New(ByVal provider As IServiceProvider, ByVal indicator As ProgressBarControl)
      _Indicator = indicator
    End Sub

#Region "IProgressIndicationService Members"

    Private Sub Begin(ByVal displayName As String, ByVal minProgress As Integer, ByVal maxProgress As Integer, ByVal currentProgress As Integer) Implements IProgressIndicationService.Begin
      _Indicator.Properties.Minimum = minProgress
      _Indicator.Properties.Maximum = maxProgress
      _Indicator.Properties.ShowTitle = True
      _Indicator.EditValue = currentProgress
      _Indicator.Refresh()
      _Indicator.Show()
    End Sub

    Private Sub [End]() Implements IProgressIndicationService.End
      _Indicator.Refresh()
      _Indicator.Hide()
    End Sub

    Private Sub SetProgress(ByVal currentProgress As Integer) Implements IProgressIndicationService.SetProgress
      _Indicator.EditValue = currentProgress
      _Indicator.Refresh()
    End Sub
#End Region
  End Class
#End Region ' #myprogressindicatorsindicator
End Namespace

VIDEO DEMO ỨNG DỤNG:

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Mail Merge trong Rich Edit Control VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14628 07:47:44, 16/05/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.