NEWS

[REPORT CHART] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Chart Pie trong winform và xtra report của Devexpress

[REPORT CHART] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Chart Pie trong winform và xtra report của Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 29758 23:10:33, 21/11/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, cách sử dụng chart control trong bộ công cụ devexpress.

Devexpress cung cấp cho chúng ta một thư viện biểu đồ khá phong phú: gồm rất nhiều loại biểu đồ phổ biến

- Biểu đồ pie (hình tròn)

- Biểu đồ line 

- Biểu đồ Column

- Biểu đồ Grantt... 

Đầu tiên, mình sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ biểu đồ chart bằng datatable, các bạn cũng có thể sử dụng dataset. Sử dụng datatable load trực tiếp từ cơ sở dữ liệu, sẽ làm cho biểu đồ linh động hơn là chúng ta sử dụng công cụ tự động của bộ devexpress.

Sau khi vẽ biểu đồ được trên winform, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục in biểu đồ chart qua xtra report.

Giao diện chương trình của ứng dụng:

chart_report_devexpress

Sau khi, các bạn click chọn vào nút tạo report chúng ta sẽ được một report như hình bên dưới:

report_devexpress_chart

Dưới đây là code của chương trình:

- Đầu tiên, là code trong chương trình Form1

Imports DevExpress.XtraCharts
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient


Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim con As New SqlConnection
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=batdongsan;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Public Function LayDulieu() As DataTable
    Taoketnoi()
    Dim dt As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand("select * from tbl_country", con)
    da.Fill(dt)
    con.Close()
    Return dt
  End Function
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    GridControl1.DataSource = dt
    Dim pieChart As New ChartControl()
    Dim series1 As New Series("COUNTRY TITLE ", ViewType.Pie)
    For Each dr As DataRow In dt.Rows
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(dr("countryname"), dr("percent")))
    Next
    pieChart.Series.Add(series1)
    series1.Label.TextPattern = "{A}: {VP:p2}"
    CType(series1.Label, PieSeriesLabel).Position = PieSeriesLabelPosition.TwoColumns
    CType(series1.Label, PieSeriesLabel).ResolveOverlappingMode = ResolveOverlappingMode.Default
    Dim myView As PieSeriesView = CType(series1.View, PieSeriesView)
    myView.Titles.Add(New SeriesTitle())
    myView.Titles(0).Text = series1.Name
    myView.ExplodeMode = PieExplodeMode.UseFilters
    myView.ExplodedDistancePercentage = 30
    myView.RuntimeExploding = True
    myView.HeightToWidthRatio = 0.75
    pieChart.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
    pieChart.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.Center
    pieChart.Dock = DockStyle.Fill
    GroupControl1.Controls.Add(pieChart)
  End Sub

  Private Sub btncreate_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btncreate.Click
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    Dim rpt As New XtraReport1
    Dim series1 As New Series("COUNTRY TITLE ", ViewType.Pie)
    For Each dr As DataRow In dt.Rows
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(dr("countryname"), dr("percent")))
    Next
    rpt.XrChart1.Series.Add(series1)
    series1.Label.TextPattern = "{A}: {VP:p2}"
    CType(series1.Label, PieSeriesLabel).Position = PieSeriesLabelPosition.TwoColumns
    CType(series1.Label, PieSeriesLabel).ResolveOverlappingMode = ResolveOverlappingMode.Default
    Dim myView As PieSeriesView = CType(series1.View, PieSeriesView)
    myView.Titles.Add(New SeriesTitle())
    myView.Titles(0).Text = series1.Name
    myView.ExplodeMode = PieExplodeMode.UseFilters
    myView.ExplodedDistancePercentage = 30
    myView.RuntimeExploding = True
    myView.HeightToWidthRatio = 0.75
    rpt.XrChart1.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
    rpt.XrChart1.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.Center
    rpt.DataSource = dt
    rpt.BindData()
    Dim frm As New XtraForm1
    frm.DocumentViewer1.PrintingSystem = rpt.PrintingSystem
    rpt.CreateDocument()
    frm.Show()
  End Sub
End Class

- Tiếp tục, các bạn code cho xtraReport1

Imports System.Data
Imports DevExpress.XtraCharts
Public Class XtraReport1
  Public Sub BindData()
    lblid.DataBindings.Add("Text", DataSource, "id")
    lblcountry.DataBindings.Add("Text", DataSource, "countryname")
    lblpercent.DataBindings.Add("Text", DataSource, "percent")
    XrChart1.DataBindings.Add("Text", DataSource, "percent")
  End Sub
End Class

- Tiếp theo, mình sẽ tạo một form: các bạn chèn công cụ Document Viewer vào để show report

Video Demo ứng dụng:

DOWNLOAD SOURCE CODE CHART IN REPORT

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[REPORT CHART] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Chart Pie trong winform và xtra report của Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 29758 23:10:33, 21/11/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.