NEWS

Tạo form đăng nhập style Win8 với Flyout của DocumentManager

Tạo form đăng nhập style Win8 với Flyout của DocumentManager
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 11437 18:54:25, 01/11/2015DEVEXPRESS   In bài viết

Trong bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn thành phần Flyout  trong control DocumentManager một trong những Control rất mạnh của DevExpress. Nội dung bài viết có giới hạn nên mình ko thể nói quá chi tiết mà mình chỉ giới thiệu các thành phần chủ yếu liên quan đến Flyout những vấn đề khác các bạn có gắng tìm hiểu chi tiết hơn. Dưới đây là các bước thực hiện:

Đầu tiên các bạn thiết kế 1 usercontrol như sau. (Usercontrol này dùng để hiển thị trên Flyout)

Trong phần code bạn khai báo 2 properties sau:

public string UserName { get { return txtUserName.Text; } }
public string Password { get { return txtPass.Text; } }

Trong Form chính bạn kéo và sử dụng control DocumentManager

Tiếp  theo bạn chọn View là WindowsUIView. Tiếp theo là mở phần Run Designer

Trong phần Elements bạn Add new document và khai báo như sau

Đến phần Content Containers bạn tạo mới flyout1 tileContainer1

Lần lượt khai báo cho flyout1 tileContainer1 như sau

Sau khi đã khai báo như phía trên thì bạn sẽ thấy trong phần Layout Navigation Tree như sau

Đã xong phần design tiếp theo là bạn khai báo để tạo 2 command là "Đăng nhập" và "Thoát"

class OkCommand : FlyoutCommand
{
  public override string Text
  {
    get
    {
      return "Đăng nhập";
    }
  }
  public override DialogResult Result
  {
    get
    {
      return DialogResult.OK;
    }
  }
}
class CancelCommand : FlyoutCommand
{
  public override string Text
  {
    get
    {
      return "Thoát";
    }
  }
  public override DialogResult Result
  {
    get
    {
      return DialogResult.Cancel;
    }
  }
}

Kế là các sự kiện sử dụng trong chương trình và add 2 command cho flyout1

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  windowsUIView1.QueryControl += windowsUIView1_QueryControl;
  windowsUIView1.FlyoutHidden += windowsUIView1_FlyoutHidden;
  windowsUIView1.FlyoutHiding += windowsUIView1_FlyoutHiding;
  flyCommand.Commands.Add(new OkCommand());
  flyCommand.Commands.Add(new CancelCommand());
  flyout1.Action = flyCommand;
}
FlyoutAction flyCommand = new FlyoutAction();

Và cuối cùng là viết xử lý cho những sự kiện của chương trình như sau:

void windowsUIView1_FlyoutHiding(object sender, DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.WindowsUI.FlyoutCancelEventArgs e)
{
  FlyoutResultCancelEventArgs ea = e as FlyoutResultCancelEventArgs;
  if (ea.Result == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel)
    Application.Exit();
  else
  {
    var activeFlyout = windowsUIView1.ActiveFlyoutContainer as Flyout;
    if (activeFlyout != null && activeFlyout.Document != null)
    {
      e.Cancel = ea.Result == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
      var ucFlyout = activeFlyout.Document.Control as ucLogin;
      if (ucFlyout == null) return;
      if (ucFlyout.UserName != "laptrinhvb.net" || ucFlyout.Password != "admin")
      {
        e.Cancel = true;
        DevExpress.XtraEditors.XtraMessageBox.Show("Đăng nhập không thành công!", "Laptrinhvb.net", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      else
        tileContainer1.Caption = ucFlyout.UserName;
    }
  }
}

void windowsUIView1_FlyoutHidden(object sender, DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.WindowsUI.FlyoutResultEventArgs e)
{
  windowsUIView1.ActivateContainer(tileContainer1);
}

void windowsUIView1_QueryControl(object sender, DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.QueryControlEventArgs e)
{
  e.Control = new ucLogin();
}

Giờ thì hãy F5 và thưởng thức thành quả. Chúc vui!

Link Download

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo form đăng nhập style Win8 với Flyout của DocumentManager
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 11437 18:54:25, 01/11/2015DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.