NEWS

[Devexpress] Biểu đồ Gantt là gì? Hướng dẫn lập trình vẽ biểu đồ Gantt dự án VB.NET

[Devexpress] Biểu đồ Gantt là gì? Hướng dẫn lập trình vẽ biểu đồ Gantt dự án VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22669 20:53:39, 06/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Ứng dụng biểu đồ Gantt để quản lý dự án hiệu quả.

Biểu đồ Gantt là gì?

Biểu đồ Gantt là một dạng biểu đồ thường được sử dụng để quản lý dự án, là một trong những cách phổ biến và hữu dụng để trình bày các hoạt động (nhiệm vụ hoặc sự kiện) được trình bày dựa trên thời gian. Phía bên trái của biểu đồ là danh sách các hoạt động và dọc theo phía trên là thời gian thích hợp. Mỗi hoạt động được biểu thị bằng một thanh dài, phản ảnh ngày bắt đầu, thời gian và ngày kết thúc, điều này cho phép bạn nhìn thấy trong nháy mắt:

 • Tên các hoạt động
 • Thời gian mỗi hoạt động bắt đầu và kết thúc
 • Hoạt động đó sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu
 • Các trường hợp chồng chéo về thời gian giữa các hoạt động
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc của cả dự án

Nhìn chung, Gantt chart hiển thị cho bạn việc gì cần phải hoàn thành hoạt động (activities) và khi nào cần hoàn thành (when)

lập trình vẽ biểu đồ gantt

Lịch sử ra đời biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt lần đầu tiên được công bố vào giữa những năm 90 của thế kỷ 18 bởi Karol Adamiecki, một kỹ sư và đồng thời là chủ một nhà máy thép ở miền nam Ba Lan, có quan tâm đến những ý tưởng quản lý và kỹ thuật. Tuy nhiên phải đến 15 năm sau, khi Henry Gantt, một kỹ sư và nhà tư vấn quản lý người Mỹ đã đưa ra phiên bản đồ thị của riêng mình thì dạng biểu đồ này mới trở nên phổ biến ở các nước phương tây. Chính vì vậy, người ta dùng tên của Henry Gantt để đặt tên cho biểu đồ này.

bieu do gantt

Biểu đồ Gantt truyền thống được tạo bằng cách vẽ tay rất công phu, mỗi khi dự án có thay đổi thì biểu đồ Gantt cũng cần được sửa đổi hoặc vẽ lại. Điều này đã tạo nên một hạn chế lớn đối với việc ứng dụng biểu đồ Gantt. Tuy nhiên với sự ra đời của máy tính và các phần mềm máy tính, biểu đồ Gantt ngày nay có thể được khởi tạo, cập nhật và in ra một cách dễ dàng.

Hiện tại, người ta sử dụng biểu đồ Gantt chủ yếu để theo dõi tiến độ dự án hoặc công việc. Biều đồ này còn có thể hiển thị thêm các thông tin về các nhiệm vụ khác nhau hoặc các giai đoạn của dự án, ví dụ như các nhiệm vụ liên quan đến nhau như thế nào, mỗi công việc đã tiến triển đến đâu, những nguồn lực được sử dụng cho từng nhiệm vụ…

Bây giờ mình sẽ demo ứng dụng vẽ biểu đồ Gantt sử dụng công cụ Chart control trong Devexpress bằng ngôn ngữ VB.NET

Giao diện demo biểu đồ gantt:

lập trình vẽ biểu đồ gantt

Source code:

Imports DevExpress.XtraCharts
Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
 ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' Tạo mới biểu đồ
    Dim overlappedGanttChart As New ChartControl()

    ' Tạo 2 line chart gantt
    Dim series1 As New Series("Kế hoạch", ViewType.Gantt)
    Dim series2 As New Series("Hoàn thành", ViewType.Gantt)

    series1.ValueScaleType = ScaleType.DateTime
    series2.ValueScaleType = ScaleType.DateTime
    ' Cài đặt ngày bắt đầu và kết thúc cho từng line chart
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Thiết kế thi công Resort ABC",
  New DateTime() {New DateTime(2013, 10, 15), New DateTime(2019, 5, 10)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Hỗ trợ khách hàng 2016",
  New DateTime() {New DateTime(2015, 2, 1), New DateTime(2016, 2, 1)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Triển khai dự án ERP",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 2, 1), New DateTime(2016, 12, 31)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Nghiên cứu mở rộng sản phẩm",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 5, 1), New DateTime(2016, 12, 31)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Test sản phẩm",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 8, 1), New DateTime(2016, 11, 30)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Test 14/11/2016",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 10, 1), New DateTime(2017, 1, 31)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Dự án ngày 29/11",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 11, 5), New DateTime(2017, 1, 31)}))
    series1.Points.Add(New SeriesPoint("Tuần 45/2016",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 11, 7), New DateTime(2017, 11, 12)}))

    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Thiết kế thi công Resort ABC",
  New DateTime() {New DateTime(2013, 10, 15), New DateTime(2016, 8, 26)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Hỗ trợ khách hàng 2016",
  New DateTime() {New DateTime(2015, 2, 1), New DateTime(2015, 5, 26)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Triển khai dự án ERP",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 2, 1), New DateTime(2016, 9, 26)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Nghiên cứu mở rộng sản phẩm",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 5, 1), New DateTime(2016, 11, 1)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Test sản phẩm",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 8, 1), New DateTime(2016, 9, 30)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Test 14/11/2016",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 10, 1), New DateTime(2017, 1, 31)}))
    series2.Points.Add(New SeriesPoint("Dự án ngày 29/11",
  New DateTime() {New DateTime(2016, 11, 5), New DateTime(2017, 1, 1)}))
    overlappedGanttChart.Series.AddRange(New Series() {series1, series2})
    CType(series1.View, GanttSeriesView).BarWidth = 0.6
    CType(series2.View, GanttSeriesView).BarWidth = 0.2
    Dim myDiagram As GanttDiagram = CType(overlappedGanttChart.Diagram, GanttDiagram)
    myDiagram.AxisY.Interlaced = True
    myDiagram.AxisY.GridSpacing = 10
    myDiagram.AxisY.Label.Angle = -30
    myDiagram.AxisY.DateTimeOptions.Format = DateTimeFormat.ShortDate
    CType(series1.View, GanttSeriesView).LinkOptions.ArrowHeight = 7
    CType(series1.View, GanttSeriesView).LinkOptions.ArrowWidth = 11
    For i As Integer = 1 To series1.Points.Count - 1
      series1.Points(i).Relations.Add(series1.Points(i - 1))
    Next i
    overlappedGanttChart.Legend.AlignmentHorizontal = LegendAlignmentHorizontal.Right
    overlappedGanttChart.Titles.Add(New ChartTitle())
    overlappedGanttChart.Titles(0).Text = "BIỂU ĐỒ GANTT DỰ ÁN RESORT ABC"
    overlappedGanttChart.Dock = DockStyle.Fill
    Me.Controls.Add(overlappedGanttChart)
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[Devexpress] Biểu đồ Gantt là gì? Hướng dẫn lập trình vẽ biểu đồ Gantt dự án VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22669 20:53:39, 06/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.