NEWS

[DEVEXPRESS] Sử dụng Taskbar Assitant lập trình C#

[DEVEXPRESS] Sử dụng Taskbar Assitant lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8017 08:54:08, 28/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm trước, mình có hướng dẫn các bạn sử dụng Overlay Icon in Taskbar bằng ngôn ngữ lập trình C# sử dụng thư viện Microsoft.WindowsAPICodePack.Taskbar.

Tuy nhiên, nếu các bạn nào đang sử dụng công cụ Devexpress từ phiên bản 13 trở lên, các bạn không cần phải cài thêm thư viên WindowsAPICodePack. Vì trong, Devexpress đã tích hợp sẵn cho chúng ta.

Đó chính là công cụ Taskbar Assistant Devexpress.

Sử dụng Taskbar Assistant thì đơn giản hơn WindowsAPICodePack, các bạn chỉ cần kéo component ở bên thanh Toolbox ra và sử dụng.

Taskbar Assistant trong Devexpress cũng tương tự có những chức năng bao gồm:

- Overlay Icon xuống taskbar.

- Chọn các chế độ cho Progress bar: Error, Paused, Normal, No progress... Tùy mục đích cụ thể các bạn thể sử dụng cho hợp lý.

Giao diện ứng dụng:

Taskbar Assistant Devexpress C#

Source code ngôn ngữ C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Utils.Taskbar.Core;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace DXApplication5
{
	public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
	{
		public Form1()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
		{    
      
      taskbarAssistant1.ProgressMode = TaskbarButtonProgressMode.Indeterminate;
			taskbarAssistant1.ProgressCurrentValue = 100;
		}

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.OverlayIcon = Properties.Resources.Twitter_icon;
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.OverlayIcon = Properties.Resources.Hover_Facebook_icon;
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.OverlayIcon = Properties.Resources.google_icon;
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.OverlayIcon = Properties.Resources.Actions_skype_contact_away_icon;
    }

    private void simpleButton5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.ProgressMode = TaskbarButtonProgressMode.Error;
      taskbarAssistant1.ProgressCurrentValue = 100;
    }

    private void simpleButton4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.ProgressMode = TaskbarButtonProgressMode.Paused;
      taskbarAssistant1.ProgressCurrentValue = 100;
    }

    private void simpleButton3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.ProgressMode = TaskbarButtonProgressMode.NoProgress;
      taskbarAssistant1.ProgressCurrentValue = 100;
    }

    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      taskbarAssistant1.ProgressMode = TaskbarButtonProgressMode.Normal;
      taskbarAssistant1.ProgressCurrentValue = 100;
    }
  }
}

HAVE FUN!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Sử dụng Taskbar Assitant lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8017 08:54:08, 28/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.