NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng EditValueChangedFiringMode trên TextEdit

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng EditValueChangedFiringMode trên TextEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5269 11:05:59, 16/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng EditValueChangedFiringMode trên component TextEdit của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] EditValueChangedFiringMode Text Edit C#

Trong lập trình dụng, các bạn thường sử dụng TextEdit để nhập text vào vào tìm kiếm.

Mặc định trong TextEdit có sự kiện Event TextChanged, tức là khi các bạn changed text xong thì event luôn trigger vào sự kiện này.

Mình ví dụ: 

Khi các bạn nhập vào TextEdit chữ laptrinhvb.net, và event trigger của textchanged là đi tìm kiếm dữ liệu dưới sqlserver.

vậy khi các bạn nhập chữ laptrinhvb.net (14 ký tự) thì nó sẽ đi truy vấn Database 14 lần.

fire_textchange

Bây giờ, mình muốn khi nào mình nhập dữ liệu và ngưng delay (khoảng 1 thời gian) thì sự kiện Textchanged mới trigger và đi truy vấn dữ liệu.

Thì trong Devexpress, các bạn chỉ cần chỉnh hai thuộc tính sau của TextEdit.

 textEdit2.Properties.EditValueChangedFiringMode = EditValueChangedFiringMode.Buffered;   
//set thời gian delay milisecond   
 textEdit2.Properties.EditValueChangedDelay = Convert.ToInt32(txt_delay.EditValue);

Full source code C#:

using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace EditTextDelay
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
     
    }

    private void TextEdit1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void txt_edit1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = txt_edit1.Text;
    }

    private void textEdit2_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textEdit2.Properties.EditValueChangedFiringMode = EditValueChangedFiringMode.Buffered;     
      label2.Text = textEdit2.Text;
    }

    private void txt_delay_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textEdit2.Properties.EditValueChangedDelay = Convert.ToInt32(txt_delay.EditValue);
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng EditValueChangedFiringMode trên TextEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5269 11:05:59, 16/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.