NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn phóng lớn zoom image trong PictureEdit C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn phóng lớn zoom image trong PictureEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7802 12:57:24, 19/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách zoom lớn hình ảnh giống phóng lớn sản phẩm hình ảnh trên website trên PictureEdit Devexpress.

[DEVEXPRESS] Zoom Image in PictureEdit C#

Các bạn lướt web các trang thương mại điện tử, hay mua hàng sản phẩm, các bạn thường thấy khi cửa hàng show hình ảnh của họ lên website.

Bạn có thể rê chuột vào tấm hình nhỏ và hiện hình lớn ở góc kế bên, giúp cho người dùng mua hàng dễ dàng xem được chi tiết của sản phẩm.

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng Zoom image pictureedit devexpress c#:

zoom_pictureedit

Để sử dụng chúng ta sẽ sử dụng 3 componnet: 

 1. Hai Picture Edit
 2. Một Flyout Panel

Cách thức hoạt động của ứng dụng, khi hover vào pictureEdit1, chúng ta sẽ crop cắt xén hình lại  của pictureBox1 và hiển thị vào pictureBox2

Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng Flyout Panel để showdialog.

Full source code zoom image c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace zoomPicture
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureEdit1.Image = Properties.Resources.hotgirl2;
      pictureEdit1.Properties.SizeMode = DevExpress.XtraEditors.Controls.PictureSizeMode.Zoom;
      pictureEdit1.MouseEnter += PictureEdit1_MouseEnter;
      pictureEdit1.MouseMove += PictureEdit1_MouseMove;
      pictureEdit1.MouseLeave += PictureEdit1_MouseLeave;
      // pictureEdit1.Size = new Size(300, 300);

      pictureEdit2.Properties.SizeMode = DevExpress.XtraEditors.Controls.PictureSizeMode.Stretch;

      flyoutPanel1.OwnerControl = this;
      flyoutPanel1.Size = new Size(500, 500);
      flyoutPanel1.Options.Location = new Point(250, 22);
      flyoutPanel1.Options.AnchorType = DevExpress.Utils.Win.PopupToolWindowAnchor.Manual;
      flyoutPanel1.Options.AnimationType = DevExpress.Utils.Win.PopupToolWindowAnimation.Fade;
    }

    int zoomFacet = 150;
    private void PictureEdit1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!flyoutPanel1.IsPopupOpen)
        flyoutPanel1.ShowPopup();
      Point offsetLocation = pictureEdit1.ViewportToImage(e.Location);

      offsetLocation.X -= zoomFacet / 2;
      offsetLocation.Y -= zoomFacet / 2;

      offsetLocation.X = offsetLocation.X + zoomFacet > pictureEdit1.Image.Width
        ? pictureEdit1.Image.Width - zoomFacet : offsetLocation.X;
      offsetLocation.X = offsetLocation.X < 0 ? 0 : offsetLocation.X;
      offsetLocation.Y = offsetLocation.Y + zoomFacet > pictureEdit1.Image.Height
        ? pictureEdit1.Image.Height - zoomFacet : offsetLocation.Y;
      offsetLocation.Y = offsetLocation.Y < 0 ? 0 : offsetLocation.Y;

      pictureEdit2.Image = cropImage(pictureEdit1.Image,
        new Rectangle(offsetLocation, new Size(zoomFacet, zoomFacet)));
    }

    private static Image cropImage(Image img, Rectangle cropArea)
    {
      using(Bitmap bmpImage = new Bitmap(img))
      {
        return bmpImage.Clone(cropArea, bmpImage.PixelFormat);
      }      
     
    }

    private void PictureEdit1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      flyoutPanel1.HidePopup();
    }

    private void PictureEdit1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
      flyoutPanel1.ShowPopup();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn phóng lớn zoom image trong PictureEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7802 12:57:24, 19/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.